gõ tiếng việt trên sublime text 3 phiên bản linux
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Default (Linux).sublime-keymap
LICENSE
README.md
VN IME.sublime-package
vn_ime.py

README.md

VN-IME-for-Sublime-Text

Gõ tiếng việt trên sublime text 3 phiên bản linux Hiện tại đang là phiên bản thử nghiệm. Nếu phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng, vui lòng report trên github

Installing :

Vào Preferences->Browse Packages.. Trở lại thư mục sublime-text-3. Vào thư mục Installed Packages. Copy file VN IME.sublime-package vào thư mục Installed Packages.

Usage :

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng việt, nhấn lại phím F2 để tắt. Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt.


pack