Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
# -----------------------------------------------------------------------------
#
# A N D V A R A N A U T
# ------------------------
# THE DUNGEON CRAWLER
#
# -----------------------------------------------------------------------------
#
# Dependencies:
# SDL2-devel.
# SDL2-devel-ttf.
#
BIN = ../andvaranaut
#
# 0: Fastest performance.
# 1: Best crash messages.
#
DEBUG = 0
#
# 0: Compile with gcc.
# 1: Compile with clang.
#
CLANG = 0
#
# 0: Compile as C.
# 1: Compile as C++ (Better type checking).
#
CPP = 0
SRCS = main.c
SRCS += util.c
SRCS += Args.c
SRCS += Atom.c
SRCS += Bundle.c
SRCS += Classification.c
SRCS += Clamped.c
SRCS += Compass.c
SRCS += Embers.c
SRCS += Fire.c
SRCS += Flow.c
SRCS += Font.c
SRCS += Field.c
SRCS += Gauge.c
SRCS += Hero.c
SRCS += Hits.c
SRCS += Input.c
SRCS += Item.c
SRCS += Identification.c
SRCS += Items.c
SRCS += Inventory.c
SRCS += Line.c
SRCS += Map.c
SRCS += Overview.c
SRCS += Palette.c
SRCS += Point.c
SRCS += Points.c
SRCS += Projection.c
SRCS += Rooms.c
SRCS += Sdl.c
SRCS += Speech.c
SRCS += State.c
SRCS += Title.c
SRCS += Text.c
SRCS += Theme.c
SRCS += Timer.c
SRCS += Scanline.c
SRCS += Sprite.c
SRCS += Scroll.c
SRCS += Sorter.c
SRCS += Sprites.c
SRCS += Surfaces.c
SRCS += Textures.c
SRCS += Torch.c
SRCS += Tris.c
SRCS += Vram.c
SRCS += World.c
ifeq (00, $(CLANG)$(CPP))
COMPILER = gcc -std=c99
endif
ifeq (01, $(CLANG)$(CPP))
COMPILER = g++ -std=c++98
endif
ifeq (10, $(CLANG)$(CPP))
COMPILER = clang -std=c99
endif
ifeq (11, $(CLANG)$(CPP))
COMPILER = clang++ -std=c++98
endif
FLAGS = -Wshadow -Wall -Wpedantic -Wextra -Wdouble-promotion
ifeq (1, $(DEBUG))
FLAGS += -Og -g -fsanitize=address
else
FLAGS += -Ofast -flto -march=native
endif
LIBS = -lm -lSDL2 -lSDL2_ttf
OBJS = $(SRCS:.c=.o)
DEPS = $(SRCS:.c=.d)
$(BIN): $(OBJS) $(DEPS)
$(COMPILER) $(FLAGS) $(OBJS) $(LIBS) -o $(BIN)
%.o : %.c %.d Makefile
$(COMPILER) $(FLAGS) -MMD -MP -MT $@ -MF $*.d -c $<
-include *.d
%.d : ;
.PHONY clean:
clean:
rm -f $(BIN)
rm -f $(OBJS)
rm -f $(DEPS)