Skip to content
Дигитализирана верзија на книгата „Бушава азбука“ на Горан Стефановски и Душан Петричиќ
Branch: master
Clone or download
Latest commit b2ac72d Jun 15, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_bukvi Fix typo in jadenja Jun 15, 2019
_data Fix relative assets links Jun 4, 2019
_includes Update charset Jun 14, 2019
_layouts Update DOCTYPE Jun 14, 2019
_sass Refactor _layout.scss Jun 14, 2019
assets Update sw.js registration path Jun 8, 2019
.gitignore Initial commit Mar 24, 2019
Gemfile Initial commit Mar 24, 2019
Gemfile.lock Initial commit Mar 24, 2019
LICENSE.txt Add LICENSE.txt May 1, 2019
README.md Fix typo in README.md May 1, 2019
_config.yml Remove jekyll-feed from plugins Jun 13, 2019
gulpfile.js Fix typo in watch task May 1, 2019
index.html Initial commit Mar 24, 2019
manifest.json Update manifest.json Jun 8, 2019
package-lock.json
package.json Add npm packages and configure gulp.js Apr 27, 2019
sitemap.xml Add sitemap.xml Jun 13, 2019
sw.js Update PWA cache name based on site last update date Jun 14, 2019

README.md

Дигитализирана верзија на „Бушава азбука“

Дигитализирана верзија на второто издание на книгата „Бушава азбука“ на Горан Стефановски, илустрирана од Душан Петричиќ и објавена како заеднички производ на ООЗТ Редакција „Детска Радост“, ИРО „Мисла“, ИРО „Наша книга“, Книгоиздателство „Македонска книга“ и ООЗТ Печатница при НИПРО „Нова Македонија“, во 1986 година, во Скопје, Социјалистичка Република Македонија.

Користени алатки:

  • Jekyll
  • Bundler
  • Bootstrap
  • gulp.js
  • Node.js
  • npm

Инсталирање на помошни компоненти

Извршете npm install веднаш по клонирањето на складиштето за да ги снимите сите потребни помошни компоненти, пред да можете да го стартувате Jekyll.

gulp.js

Извршете npx gulp за повикување на локалната верзија на gulp.js и задачите дефинирани во gulpfile.js.

Стартување на Jekyll

Стартувајте го Jekyll со командата bundle exec jekyll serve --incremental или jekyll serve --incremental доколку не користите Bundler.

Progressive Web App

Презентацијата претставува т.н. прогресивна веб-апликација, така што лесно може да се инсталира како мобилна апликација на телефони, таблети и останати уреди што користат iOS или Android.

Пријава на грешки

Доколку забележите нешто скршено или некаков проблем, ве молам пријавете преку https://github.com/gocemitevski/bushava-azbuka/issues.

Лиценца

Дигитализираната верзија на „Бушава азбука“, со исклучок на содржината на самата книга, е достапна преку лиценцата „Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International“. Може слободно да се користи според правилата што произлегуваат од таа лиценца.

You can’t perform that action at this time.