Збирка на графички материјали за #ШаренаРеволуција од различни автор(к)и
CSS Ruby HTML JavaScript Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bootstrap-sass-3.3.6
css
img
js
json
scss
.gitignore
CNAME
README.md
index.html

README.md

Материјали за печатење за #ШаренаРеволуција

Збирка на разни графички материјали за #ШаренаРеволуција од различни дизајнер(к)и.

Насоки за додавање

Секој дизајн мора да биде заведен во dizajni.json во соодветниот облик за да се прикажува на сајтот.

Засега се чуваат следниве три вредности за секој дизајн:

  • ime - име на фајловите за дизајнот
  • ime_png - алтернативно име за PNG-верзијата на фајлот, потребно, само кога и фајлот за печатење е PNG
  • file_ext - екстензија на фајлот за печатење
  • zasluga - заслуга за изработка на дизајнот

Имињата на фајловите за печатење се во облик: ime-prezime-opis-na-slika. Секој изворен фајл за печатење мора да има и PNG-верзија, којашто треба да има исто име, да биде без позадина — проѕирна — и 300px во ширина.

PNG-верзиите е најдобро да немаат празен простор околу елементите на дизајнот и соодветно да бидат скратени сите празни проѕирни пиксели.