Skip to content
Branch: gh-pages
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Материјали за печатење за #ШаренаРеволуција

Збирка на разни графички материјали за #ШаренаРеволуција од различни дизајнер(к)и.

Насоки за додавање

Секој дизајн мора да биде заведен во dizajni.json во соодветниот облик за да се прикажува на сајтот.

Засега се чуваат следниве три вредности за секој дизајн:

  • ime - име на фајловите за дизајнот
  • ime_png - алтернативно име за PNG-верзијата на фајлот, потребно, само кога и фајлот за печатење е PNG
  • file_ext - екстензија на фајлот за печатење
  • zasluga - заслуга за изработка на дизајнот

Имињата на фајловите за печатење се во облик: ime-prezime-opis-na-slika. Секој изворен фајл за печатење мора да има и PNG-верзија, којашто треба да има исто име, да биде без позадина — проѕирна — и 300px во ширина.

PNG-верзиите е најдобро да немаат празен простор околу елементите на дизајнот и соодветно да бидат скратени сите празни проѕирни пиксели.

About

Збирка на графички материјали за #ШаренаРеволуција од различни автор(к)и

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.