Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
277 lines (217 sloc) 6.51 KB
# Copyright (c) 2017 GoDaddy Operating Company, LLC. All Rights Reserved.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Widgets 1.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/godaddy/wp-contact-widgets/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-03 19:51:49+00:00\n"
"PO-Revision-Date: 2017-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_x:1,2c;_ex:1,2c;_n:1,2;_nx:1,2,4c;_n_noop:1,2;"
"_nx_noop:1,2,3c;esc_attr__;esc_html__;esc_attr_e;esc_html_e;esc_attr_x:1,2c;"
"esc_html_x:1,2c;\n"
"X-Generator: grunt-wp-i18n1.0.0\n"
#: contact-widgets.php:93
msgid ""
"Contact widgets requires PHP version %s or higher. Please deactivate the "
"plugin and contact your system administrator."
msgstr ""
"Widżety kontaktu wymagają PHP w wersji %s lub wyższej. Dezaktywuj wtyczkę "
"i skontaktuj się z administratorem systemu."
#: includes/class-base-widget.php:491
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
#: includes/class-contact.php:29
msgid "Display your contact information."
msgstr "Wyświetl swoje dane kontaktowe."
#: includes/class-contact.php:35
msgid "Contact Details"
msgstr "Szczegółowe informacje kontaktowe"
#: includes/class-contact.php:173 includes/class-social.php:217
msgid "Title:"
msgstr "Tytuł:"
#: includes/class-contact.php:174 includes/class-social.php:218
msgid "The title of widget. Leave empty for no title."
msgstr "Tytuł widżetu. Pozostaw pole puste, jeśli nie chcesz tytułu."
#: includes/class-contact.php:179
msgid "Email:"
msgstr "Adres e-mail:"
#: includes/class-contact.php:186
#, fuzzy
msgid "An email address where website visitors can contact you."
msgstr ""
"Adres e-mail, pod jakim odwiedzający witrynę mogą się z Tobą skontaktować."
#: includes/class-contact.php:189
msgid "Phone:"
msgstr "Nr tel.:"
#: includes/class-contact.php:191
#, fuzzy
msgid "A phone number that website visitors can call if they have questions."
msgstr ""
"Numer telefonu, pod jaki mogą zadzwonić odwiedzający witrynę w razie pytań."
#: includes/class-contact.php:194
msgid "Fax:"
msgstr "Faks:"
#: includes/class-contact.php:196
#, fuzzy
msgid "A fax number that website visitors can use to send important documents."
msgstr ""
"Numer faksu, pod jaki odwiedzający witrynę mogą przesłać ważne dokumenty."
#: includes/class-contact.php:199
msgid "Address:"
msgstr "Adres:"
#: includes/class-contact.php:204
#, fuzzy
msgid ""
"A physical address where website visitors can go to visit you in person."
msgstr "Adres, pod jakim odwiedzający witrynę mogą odwiedzić Cię osobiście."
#: includes/class-contact.php:207 includes/class-social.php:228
msgid "Display labels?"
msgstr "Wyświetlać etykiety?"
#: includes/class-contact.php:217
msgid "Display map of address?"
msgstr "Wyświetlać mapę z adresem?"
#: includes/class-social.php:20
msgid "Display links to your social media profiles."
msgstr "Wyświetl łącza do swoich profili w sieciach społecznościowych."
#: includes/class-social.php:26
msgid "Social Profiles"
msgstr "Profile społecznościowe"
#: includes/social-networks.php:17
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: includes/social-networks.php:22
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"
#: includes/social-networks.php:28
msgid "Google+"
msgstr "Google+"
#: includes/social-networks.php:34
msgid "LinkedIn"
msgstr "LinkedIn"
#: includes/social-networks.php:39
msgid "RSS feed"
msgstr "Kanał RSS"
#: includes/social-networks.php:43
msgid "Pinterest"
msgstr "Pinterest"
#: includes/social-networks.php:48
msgid "YouTube"
msgstr "YouTube"
#: includes/social-networks.php:54
msgid "Vimeo"
msgstr "Vimeo"
#: includes/social-networks.php:59
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
#: includes/social-networks.php:64
msgid "500px"
msgstr "500 pikseli"
#: includes/social-networks.php:69
msgid "Foursquare"
msgstr "Foursquare"
#: includes/social-networks.php:74
msgid "GitHub"
msgstr "GitHub"
#: includes/social-networks.php:79
msgid "Slack"
msgstr "Slack"
#: includes/social-networks.php:84
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
#: includes/social-networks.php:91
msgid "SoundCloud"
msgstr "SoundCloud"
#: includes/social-networks.php:96
msgid "TripAdvisor"
msgstr "TripAdvisor"
#: includes/social-networks.php:100
msgid "WordPress"
msgstr "system WordPress"
#: includes/social-networks.php:105
msgid "Yelp"
msgstr "Yelp"
#: includes/social-networks.php:110
msgid "Amazon"
msgstr "Amazon"
#: includes/social-networks.php:114
msgid "Instagram"
msgstr "Instagram"
#: includes/social-networks.php:119
msgid "Vine"
msgstr "Vine"
#: includes/social-networks.php:124
msgid "reddit"
msgstr "reddit"
#: includes/social-networks.php:129
msgid "XING"
msgstr "XING"
#: includes/social-networks.php:133
msgid "Tumblr"
msgstr "Tumblr"
#: includes/social-networks.php:138
msgid "WhatsApp"
msgstr "WhatsApp"
#: includes/social-networks.php:142
msgid "WeChat"
msgstr "WeChat"
#: includes/social-networks.php:146
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: includes/social-networks.php:151
msgid "Dribbble"
msgstr "Dribbble"
#: includes/social-networks.php:156
msgid "Twitch"
msgstr "Twitch"
#: includes/social-networks.php:161
msgid "VK"
msgstr "VK"
#: includes/social-networks.php:165
msgid "Trello"
msgstr "Trello"
#: includes/social-networks.php:171
msgid "Unsplash"
msgstr ""
#. Plugin Name of the plugin/theme
msgid "Contact Widgets"
msgstr "Widżety kontaktu"
#. Description of the plugin/theme
msgid ""
"Beautifully display social media and contact information on your website "
"with these simple widgets."
msgstr ""
"Te proste widżety pozwolą w atrakcyjny sposób wyświetlić w witrynie dane "
"kontaktowe i łącza do mediów społecznościowych."
#. Author of the plugin/theme
msgid "GoDaddy"
msgstr "GoDaddy"
#. Author URI of the plugin/theme
msgid "https://godaddy.com"
msgstr "https://godaddy.com"
#: includes/class-social.php:163
msgctxt ""
"1. Title of website (e.g. My Cat Blog), 2. Name of social network (e.g. "
"Facebook)"
msgid "Visit %1$s on %2$s"
msgstr "Odwiedź %1$s w serwisie %2$s"
#: includes/social-networks.php:9
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "username"
msgstr "nazwa użytkownika"
#: includes/social-networks.php:10
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "channel"
msgstr "kanał"
#: includes/social-networks.php:11
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "company"
msgstr "firmę"
#: includes/social-networks.php:12
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "board"
msgstr "tablicę"
You can’t perform that action at this time.