Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Fiber

Fiber is een web framework geïnspireerd door Express gebouwd bovenop Fasthttp, de snelste HTTP-engine voor Go. Ontworpen om snelle ontwikkeling gemakkelijker te maken zonder geheugenallocatie tezamen met hoge prestaties.

⚡️ Bliksemsnelle start

package main

import "github.com/gofiber/fiber/v2"

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Hello, World 👋!")
  })

  app.Listen(":3000")
}

🤖 Benchmarks

Deze tests zijn uitgevoerd door TechEmpower en Go Web. Bezoek onze Wiki voor alle benchmark resultaten.

⚙️ Installatie

Make sure you have Go installed (download). Version 1.14 or higher is required.

Initialize your project by creating a folder and then running go mod init github.com/your/repo (learn more) inside the folder. Then install Fiber with the go get command:

go get -u github.com/gofiber/fiber/v2

🎯 Features

💡 Filosofie

Nieuwe gophers die de overstap maken van Node.js naar Go, hebben te maken met een leercurve voordat ze kunnen beginnen met het bouwen van hun webapplicaties of microservices. Fiber, als een web framework, is gebouwd met het idee van minimalisme en volgt de UNIX-manier, zodat nieuwe gophers snel de wereld van Go kunnen betreden met een warm en vertrouwd welkom.\

Fiber is geïnspireerd door Express, het populairste webframework op internet. We hebben het gemak van Express gecombineerd met de onbewerkte prestaties van Go. Als je ooit een webapplicatie in Node.js hebt geïmplementeerd (zoals Express of vergelijkbaar), dan zullen veel methoden en principes heel gewoon voor je lijken.

We luisteren naar onze gebruikers in issues (en overal op het internet) om een snelle, flexibele en vriendelijk Go web framework te maken voor elke taak, deadline en ontwikkelaar vaardigheid! Net zoals Express dat doet in de JavaScript-wereld.

⚠️ Limitations

 • Due to Fiber's usage of unsafe, the library may not always be compatible with the latest Go version. Fiber 2.29.0 has been tested with Go versions 1.14 to 1.18.
 • Fiber is not compatible with net/http interfaces. This means you will not be able to use projects like gqlgen, go-swagger, or any others which are part of the net/http ecosystem.

👀 Voorbeelden

Hieronder staan enkele van de meest voorkomende voorbeelden.

Bekijk ons Recepten repository voor meer voorbeelden met code of bezoek onze API documentatie.

Listed below are some of the common examples. If you want to see more code examples , please visit our Recipes repository or visit our hosted API documentation.

📖 Basic Routing

func main() {
  app := fiber.New()

  // GET /api/register
  app.Get("/api/*", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("✋ %s", c.Params("*"))
    return c.SendString(msg) // => ✋ register
  })

  // GET /flights/LAX-SFO
  app.Get("/flights/:from-:to", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("💸 From: %s, To: %s", c.Params("from"), c.Params("to"))
    return c.SendString(msg) // => 💸 From: LAX, To: SFO
  })

  // GET /dictionary.txt
  app.Get("/:file.:ext", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("📃 %s.%s", c.Params("file"), c.Params("ext"))
    return c.SendString(msg) // => 📃 dictionary.txt
  })

  // GET /john/75
  app.Get("/:name/:age/:gender?", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("👴 %s is %s years old", c.Params("name"), c.Params("age"))
    return c.SendString(msg) // => 👴 john is 75 years old
  })

  // GET /john
  app.Get("/:name", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("Hello, %s 👋!", c.Params("name"))
    return c.SendString(msg) // => Hello john 👋!
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

📖 Route Naming

func main() {
  app := fiber.New()

  // GET /api/register
  app.Get("/api/*", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("✋ %s", c.Params("*"))
    return c.SendString(msg) // => ✋ register
  }).Name("api")

  data, _ := json.MarshalIndent(app.GetRoute("api"), "", " ")
  fmt.Print(string(data))
  // Prints:
  // {
  //  "method": "GET",
  //  "name": "api",
  //  "path": "/api/*",
  //  "params": [
  //   "*1"
  //  ]
  // }


  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

📖 Serving Static Files

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Static("/", "./public")
  // => http://localhost:3000/js/script.js
  // => http://localhost:3000/css/style.css

  app.Static("/prefix", "./public")
  // => http://localhost:3000/prefix/js/script.js
  // => http://localhost:3000/prefix/css/style.css

  app.Static("*", "./public/index.html")
  // => http://localhost:3000/any/path/shows/index/html

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

📖 Middleware & Next

func main() {
	app := fiber.New()

	// Match any route
	app.Use(func(c *fiber.Ctx) error {
		fmt.Println("🥇 First handler")
		return c.Next()
	})

	// Match all routes starting with /api
	app.Use("/api", func(c *fiber.Ctx) error {
		fmt.Println("🥈 Second handler")
		return c.Next()
	})

	// GET /api/register
	app.Get("/api/list", func(c *fiber.Ctx) error {
		fmt.Println("🥉 Last handler")
		return c.SendString("Hello, World 👋!")
	})

	log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}
📚 Show more code examples

Views engines

📖 Config 📖 Engines 📖 Render

Fiber defaults to the html/template when no view engine is set.

If you want to execute partials or use a different engine like amber, handlebars, mustache or pug etc..

Checkout our Template package that support multiple view engines.

package main

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/template/pug"
)

func main() {
  // You can setup Views engine before initiation app:
  app := fiber.New(fiber.Config{
    Views: pug.New("./views", ".pug"),
  })

  // And now, you can call template `./views/home.pug` like this:
  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.Render("home", fiber.Map{
      "title": "Homepage",
      "year": 1999,
    })
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Grouping routes into chains

📖 Group

func middleware(c *fiber.Ctx) error {
  fmt.Println("Don't mind me!")
  return c.Next()
}

func handler(c *fiber.Ctx) error {
  return c.SendString(c.Path())
}

func main() {
  app := fiber.New()

  // Root API route
  api := app.Group("/api", middleware) // /api

  // API v1 routes
  v1 := api.Group("/v1", middleware) // /api/v1
  v1.Get("/list", handler)      // /api/v1/list
  v1.Get("/user", handler)      // /api/v1/user

  // API v2 routes
  v2 := api.Group("/v2", middleware) // /api/v2
  v2.Get("/list", handler)      // /api/v2/list
  v2.Get("/user", handler)      // /api/v2/user

  // ...
}

Middleware logger

📖 Logger

package main

import (
  "log"

  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/logger"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(logger.New())

  // ...

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

📖 CORS

import (
  "log"

  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/cors"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(cors.New())

  // ...

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Check CORS by passing any domain in Origin header:

curl -H "Origin: http://example.com" --verbose http://localhost:3000

Custom 404 response

📖 HTTP Methods

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Static("/", "./public")

  app.Get("/demo", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("This is a demo!")
  })

  app.Post("/register", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Welcome!")
  })

  // Last middleware to match anything
  app.Use(func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendStatus(404)
    // => 404 "Not Found"
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

JSON Response

📖 JSON

type User struct {
  Name string `json:"name"`
  Age int  `json:"age"`
}

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Get("/user", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.JSON(&User{"John", 20})
    // => {"name":"John", "age":20}
  })

  app.Get("/json", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.JSON(fiber.Map{
      "success": true,
      "message": "Hi John!",
    })
    // => {"success":true, "message":"Hi John!"}
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

WebSocket Upgrade

📖 Websocket

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/websocket"
)

func main() {
 app := fiber.New()

 app.Get("/ws", websocket.New(func(c *websocket.Conn) {
  for {
   mt, msg, err := c.ReadMessage()
   if err != nil {
    log.Println("read:", err)
    break
   }
   log.Printf("recv: %s", msg)
   err = c.WriteMessage(mt, msg)
   if err != nil {
    log.Println("write:", err)
    break
   }
  }
 }))

 log.Fatal(app.Listen(":3000"))
 // ws://localhost:3000/ws
}

Server-Sent Events

📖 More Info

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/valyala/fasthttp"
)

func main() {
 app := fiber.New()

 app.Get("/sse", func(c *fiber.Ctx) error {
  c.Set("Content-Type", "text/event-stream")
  c.Set("Cache-Control", "no-cache")
  c.Set("Connection", "keep-alive")
  c.Set("Transfer-Encoding", "chunked")

  c.Context().SetBodyStreamWriter(fasthttp.StreamWriter(func(w *bufio.Writer) {
   fmt.Println("WRITER")
   var i int
   
   for {
    i++
    msg := fmt.Sprintf("%d - the time is %v", i, time.Now())
    fmt.Fprintf(w, "data: Message: %s\n\n", msg)
    fmt.Println(msg)

    w.Flush()
    time.Sleep(5 * time.Second)
   }
  }))

  return nil
 })

 log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Recover middleware

📖 Recover

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/recover"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(recover.New())

  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    panic("normally this would crash your app")
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

🧬 Internal Middleware

Here is a list of middleware that are included within the Fiber framework.

Middleware Description
basicauth Basic auth middleware provides an HTTP basic authentication. It calls the next handler for valid credentials and 401 Unauthorized for missing or invalid credentials.
cache Intercept and cache responses
compress Compression middleware for Fiber, it supports deflate, gzip and brotli by default.
cors Enable cross-origin resource sharing (CORS) with various options.
csrf Protect from CSRF exploits.
encryptcookie Encrypt middleware which encrypts cookie values.
etag ETag middleware that lets caches be more efficient and save bandwidth, as a web server does not need to resend a full response if the content has not changed.
expvar Expvar middleware that serves via its HTTP server runtime exposed variants in the JSON format.
favicon Ignore favicon from logs or serve from memory if a file path is provided.
filesystem FileSystem middleware for Fiber, special thanks and credits to Alireza Salary
limiter Rate-limiting middleware for Fiber. Use to limit repeated requests to public APIs and/or endpoints such as password reset.
logger HTTP request/response logger.
monitor Monitor middleware that reports server metrics, inspired by express-status-monitor
pprof Special thanks to Matthew Lee (@mthli)
proxy Allows you to proxy requests to a multiple servers
recover Recover middleware recovers from panics anywhere in the stack chain and handles the control to the centralized ErrorHandler.
requestid Adds a requestid to every request.
session Session middleware. NOTE: This middleware uses our Storage package.
skip Skip middleware that skips a wrapped handler is a predicate is true.
timeout Adds a max time for a request and forwards to ErrorHandler if it is exceeded.

🧬 External Middleware

List of externally hosted middleware modules and maintained by the Fiber team.

Middleware Description
adaptor Converter for net/http handlers to/from Fiber request handlers, special thanks to @arsmn!
helmet Helps secure your apps by setting various HTTP headers.
jwt JWT returns a JSON Web Token (JWT) auth middleware.
keyauth Key auth middleware provides a key based authentication.
redirect Redirect middleware
rewrite Rewrite middleware rewrites the URL path based on provided rules. It can be helpful for backward compatibility or just creating cleaner and more descriptive links.
storage Premade storage drivers that implement the Storage interface, designed to be used with various Fiber middlewares.
template This package contains 8 template engines that can be used with Fiber v1.10.x Go version 1.13 or higher is required.
websocket Based on Fasthttp WebSocket for Fiber with Locals support!

🕶️ Awesome List

For more articles, middlewares, examples or tools check our awesome list.

👍 Bijdragen

Om de actieve ontwikkelingen van Fiber te ondersteunen of om een bedankje te geven:

 1. Voeg een GitHub Star toe aan het project.
 2. Tweet over het project op je Twitter account.
 3. Schrijf een recensie of tutorial op Medium, Dev.to of een persoonlijke blog.
 4. Support the project by donating a cup of coffee.

Supporters

Fiber is an open source project that runs on donations to pay the bills e.g. our domain name, gitbook, netlify and serverless hosting. If you want to support Fiber, you can buy a coffee here.

User Donation
@destari x 10
@dembygenesis x 5
@thomasvvugt x 5
@hendratommy x 5
@ekaputra07 x 5
@jorgefuertes x 5
@candidosales x 5
@l0nax x 3
@bihe x 3
@justdave x 3
@koddr x 1
@lapolinar x 1
@diegowifi x 1
@ssimk0 x 1
@raymayemir x 1
@melkorm x 1
@marvinjwendt x 1
@toishy x 1

‎‍💻 Code Contributors

Code Contributors

⭐️ Stargazers

Stargazers over time

⚠️ License

Copyright (c) 2019-present Fenny and Contributors. Fiber is free and open-source software licensed under the MIT License. Official logo was created by Vic Shóstak and distributed under Creative Commons license (CC BY-SA 4.0 International).

Third-party library licenses