Skip to content
Permalink
Browse files

deps: Update Chroma

Fixes #6088
  • Loading branch information...
bep committed Jul 16, 2019
1 parent a5604e1 commit 95b1d3013b4717f8b02093a99d1d0c4a6a1ca929
Showing with 13 additions and 3 deletions.
  1. +6 −3 go.mod
  2. +7 −0 go.sum
9 go.mod
@@ -6,7 +6,8 @@ require (
github.com/PuerkitoBio/purell v1.1.0
github.com/PuerkitoBio/urlesc v0.0.0-20170810143723-de5bf2ad4578 // indirect
github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3
github.com/alecthomas/chroma v0.6.4
github.com/alecthomas/kong v0.2.0 // indirect
github.com/alecthomas/repr v0.0.0-20181024024818-d37bc2a10ba1 // indirect
github.com/aws/aws-sdk-go v1.19.40
github.com/bep/debounce v1.2.0
@@ -29,7 +30,8 @@ require (
github.com/magefile/mage v1.4.0
github.com/magiconair/properties v1.8.1 // indirect
github.com/markbates/inflect v1.0.0
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7
github.com/mattn/go-colorable v0.1.2 // indirect
github.com/mattn/go-isatty v0.0.8
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3 // indirect
github.com/miekg/mmark v1.3.6
github.com/mitchellh/hashstructure v1.0.0
@@ -51,6 +53,7 @@ require (
github.com/spf13/jwalterweatherman v1.1.0
github.com/spf13/pflag v1.0.3
github.com/spf13/viper v1.4.0
github.com/stretchr/objx v0.2.0 // indirect
github.com/stretchr/testify v1.3.0
github.com/tdewolff/minify/v2 v2.3.7
github.com/yosssi/ace v0.0.5
@@ -59,7 +62,7 @@ require (
golang.org/x/image v0.0.0-20190523035834-f03afa92d3ff
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190523182746-aaccbc9213b0 // indirect
golang.org/x/sync v0.0.0-20190423024810-112230192c58
golang.org/x/sys v0.0.0-20190530182044-ad28b68e88f1 // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20190712062909-fae7ac547cb7 // indirect
golang.org/x/text v0.3.2
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190513163551-3ee3066db522 // indirect
google.golang.org/appengine v1.6.0 // indirect
7 go.sum
@@ -39,9 +39,12 @@ github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38 h1:smF2tmSOzy2Mm
github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38/go.mod h1:r7bzyVFMNntcxPZXK3/+KdruV1H5KSlyVY0gc+NgInI=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3 h1:8H1D0yddf0mvgvO4JDBKnzLd9ERmzzAijBxnZXGV/FA=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3/go.mod h1:quT2EpvJNqkuPi6DmBHB+E33FXBgBBPzyH5++Dn1LPc=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.4 h1:Gn37/7W4a1qkmKLzfUpDy2rt3jt4X8CWycb4Gm7L360=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.4/go.mod h1:SJ/Wi5RVz5y89yCXlK2fHyONHoVO49N8qGDj/ESVQlQ=
github.com/alecthomas/colour v0.0.0-20160524082231-60882d9e2721 h1:JHZL0hZKJ1VENNfmXvHbgYlbUOvpzYzvy2aZU5gXVeo=
github.com/alecthomas/colour v0.0.0-20160524082231-60882d9e2721/go.mod h1:QO9JBoKquHd+jz9nshCh40fOfO+JzsoXy8qTHF68zU0=
github.com/alecthomas/kong v0.1.15/go.mod h1:0m2VYms8rH0qbCqVB2gvGHk74bqLIq0HXjCs5bNbNQU=
github.com/alecthomas/kong v0.2.0/go.mod h1:+inYUSluD+p4L8KdviBSgzcqEjUQOfC5fQDRFuc36lI=
github.com/alecthomas/repr v0.0.0-20180818092828-117648cd9897 h1:p9Sln00KOTlrYkxI1zYWl1QLnEqAqEARBEYa8FQnQcY=
github.com/alecthomas/repr v0.0.0-20180818092828-117648cd9897/go.mod h1:xTS7Pm1pD1mvyM075QCDSRqH6qRLXylzS24ZTpRiSzQ=
github.com/alecthomas/repr v0.0.0-20181024024818-d37bc2a10ba1 h1:GDQdwm/gAcJcLAKQQZGOJ4knlw+7rfEQQcmwTbt4p5E=
@@ -199,10 +202,12 @@ github.com/markbates/inflect v0.0.0-20171215194931-a12c3aec81a6 h1:LZhVjIISSbj8q
github.com/markbates/inflect v0.0.0-20171215194931-a12c3aec81a6/go.mod h1:oTeZL2KHA7CUX6X+fovmK9OvIOFuqu0TwdQrZjLTh88=
github.com/matryer/try v0.0.0-20161228173917-9ac251b645a2/go.mod h1:0KeJpeMD6o+O4hW7qJOT7vyQPKrWmj26uf5wMc/IiIs=
github.com/mattn/go-colorable v0.0.9/go.mod h1:9vuHe8Xs5qXnSaW/c/ABM9alt+Vo+STaOChaDxuIBZU=
github.com/mattn/go-colorable v0.1.2/go.mod h1:U0ppj6V5qS13XJ6of8GYAs25YV2eR4EVcfRqFIhoBtE=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.4 h1:bnP0vzxcAdeI1zdubAl5PjU6zsERjGZb7raWodagDYs=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.4/go.mod h1:M+lRXTBqGeGNdLjl/ufCoiOlB5xdOkqRJdNxMWT7Zi4=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7 h1:UvyT9uN+3r7yLEYSlJsbQGdsaB/a0DlgWP3pql6iwOc=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7/go.mod h1:Iq45c/XA43vh69/j3iqttzPXn0bhXyGjM0Hdxcsrc5s=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.8/go.mod h1:Iq45c/XA43vh69/j3iqttzPXn0bhXyGjM0Hdxcsrc5s=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3 h1:a+kO+98RDGEfo6asOGMmpodZq4FNtnGP54yps8BzLR4=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3/go.mod h1:LwmH8dsx7+W8Uxz3IHJYH5QSwggIsqBzpuz5H//U1FU=
github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions v1.0.1/go.mod h1:D8He9yQNgCq6Z5Ld7szi9bcBfOoFv/3dc6xSMkL2PC0=
@@ -290,6 +295,7 @@ github.com/spf13/viper v1.4.0/go.mod h1:PTJ7Z/lr49W6bUbkmS1V3by4uWynFiR9p7+dSq/y
github.com/stretchr/objx v0.1.0 h1:4G4v2dO3VZwixGIRoQ5Lfboy6nUhCyYzaqnIAPPhYs4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/objx v0.1.1/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/objx v0.2.0/go.mod h1:qt09Ya8vawLte6SNmTgCsAVtYtaKzEcn8ATUoHMkEqE=
github.com/stretchr/testify v1.2.2 h1:bSDNvY7ZPG5RlJ8otE/7V6gMiyenm9RtJ7IUVIAoJ1w=
github.com/stretchr/testify v1.2.2/go.mod h1:a8OnRcib4nhh0OaRAV+Yts87kKdq0PP7pXfy6kDkUVs=
github.com/stretchr/testify v1.3.0 h1:TivCn/peBQ7UY8ooIcPgZFpTNSz0Q2U6UrFlUfqbe0Q=
@@ -392,6 +398,7 @@ golang.org/x/sys v0.0.0-20190422165155-953cdadca894/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7w
golang.org/x/sys v0.0.0-20190502145724-3ef323f4f1fd/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190530182044-ad28b68e88f1 h1:R4dVlxdmKenVdMRS/tTspEpSTRWINYrHD8ySIU9yCIU=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190530182044-ad28b68e88f1/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190712062909-fae7ac547cb7/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.1-0.20180807135948-17ff2d5776d2 h1:z99zHgr7hKfrUcX/KsoJk5FJfjTceCKIp96+biqP4To=

0 comments on commit 95b1d30

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.