Skip to content
Permalink
Browse files

deps: Update Chroma

Closes #5780
  • Loading branch information...
bep committed Mar 28, 2019
1 parent 8bfd3a5 commit cc8515f18767298da4c6d712d1fd747c7950150b
Showing with 10 additions and 9 deletions.
  1. +3 −3 go.mod
  2. +7 −6 go.sum
6 go.mod
@@ -6,7 +6,7 @@ require (
github.com/PuerkitoBio/purell v1.1.0
github.com/PuerkitoBio/urlesc v0.0.0-20170810143723-de5bf2ad4578 // indirect
github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38
github.com/alecthomas/chroma v0.6.2
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3
github.com/alecthomas/repr v0.0.0-20181024024818-d37bc2a10ba1 // indirect
github.com/bep/debounce v1.2.0
github.com/bep/gitmap v1.0.0
@@ -26,7 +26,7 @@ require (
github.com/kyokomi/emoji v1.5.1
github.com/magefile/mage v1.4.0
github.com/markbates/inflect v1.0.0
github.com/mattn/go-isatty v0.0.4
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3 // indirect
github.com/miekg/mmark v1.3.6
github.com/mitchellh/hashstructure v1.0.0
@@ -52,7 +52,7 @@ require (
golang.org/x/image v0.0.0-20180708004352-c73c2afc3b81
golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd // indirect
golang.org/x/sync v0.0.0-20180314180146-1d60e4601c6f
golang.org/x/sys v0.0.0-20190312061237-fead79001313 // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20190322080309-f49334f85ddc // indirect
golang.org/x/text v0.3.0
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127 // indirect
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2
13 go.sum
@@ -8,8 +8,8 @@ github.com/PuerkitoBio/urlesc v0.0.0-20170810143723-de5bf2ad4578 h1:d+Bc7a5rLufV
github.com/PuerkitoBio/urlesc v0.0.0-20170810143723-de5bf2ad4578/go.mod h1:uGdkoq3SwY9Y+13GIhn11/XLaGBb4BfwItxLd5jeuXE=
github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38 h1:smF2tmSOzy2Mm+0dGI2AIUHY+w0BUc+4tn40djz7+6U=
github.com/alecthomas/assert v0.0.0-20170929043011-405dbfeb8e38/go.mod h1:r7bzyVFMNntcxPZXK3/+KdruV1H5KSlyVY0gc+NgInI=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.2 h1:aV6n3C/Womqo1zPZ7eyI0viybDslfbgqTUqxMMyCrDM=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.2/go.mod h1:quT2EpvJNqkuPi6DmBHB+E33FXBgBBPzyH5++Dn1LPc=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3 h1:8H1D0yddf0mvgvO4JDBKnzLd9ERmzzAijBxnZXGV/FA=
github.com/alecthomas/chroma v0.6.3/go.mod h1:quT2EpvJNqkuPi6DmBHB+E33FXBgBBPzyH5++Dn1LPc=
github.com/alecthomas/colour v0.0.0-20160524082231-60882d9e2721 h1:JHZL0hZKJ1VENNfmXvHbgYlbUOvpzYzvy2aZU5gXVeo=
github.com/alecthomas/colour v0.0.0-20160524082231-60882d9e2721/go.mod h1:QO9JBoKquHd+jz9nshCh40fOfO+JzsoXy8qTHF68zU0=
github.com/alecthomas/kong v0.1.15/go.mod h1:0m2VYms8rH0qbCqVB2gvGHk74bqLIq0HXjCs5bNbNQU=
@@ -82,6 +82,8 @@ github.com/matryer/try v0.0.0-20161228173917-9ac251b645a2/go.mod h1:0KeJpeMD6o+O
github.com/mattn/go-colorable v0.0.9/go.mod h1:9vuHe8Xs5qXnSaW/c/ABM9alt+Vo+STaOChaDxuIBZU=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.4 h1:bnP0vzxcAdeI1zdubAl5PjU6zsERjGZb7raWodagDYs=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.4/go.mod h1:M+lRXTBqGeGNdLjl/ufCoiOlB5xdOkqRJdNxMWT7Zi4=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7 h1:UvyT9uN+3r7yLEYSlJsbQGdsaB/a0DlgWP3pql6iwOc=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7/go.mod h1:Iq45c/XA43vh69/j3iqttzPXn0bhXyGjM0Hdxcsrc5s=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3 h1:a+kO+98RDGEfo6asOGMmpodZq4FNtnGP54yps8BzLR4=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.3/go.mod h1:LwmH8dsx7+W8Uxz3IHJYH5QSwggIsqBzpuz5H//U1FU=
github.com/miekg/mmark v1.3.6 h1:t47x5vThdwgLJzofNsbsAl7gmIiJ7kbDQN5BxwBmwvY=
@@ -114,8 +116,6 @@ github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v0.0.0-20170918181015-86672fcb3f95 h1:
github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v0.0.0-20170918181015-86672fcb3f95/go.mod h1:1NzhyTcUVG4SuEtjjoZeVRXNmyL/1OwPU0+IJeTBvfc=
github.com/spf13/afero v1.1.2 h1:m8/z1t7/fwjysjQRYbP0RD+bUIF/8tJwPdEZsI83ACI=
github.com/spf13/afero v1.1.2/go.mod h1:j4pytiNVoe2o6bmDsKpLACNPDBIoEAkihy7loJ1B0CQ=
github.com/spf13/afero v1.2.1 h1:qgMbHoJbPbw579P+1zVY+6n4nIFuIchaIjzZ/I/Yq8M=
github.com/spf13/afero v1.2.1/go.mod h1:9ZxEEn6pIJ8Rxe320qSDBk6AsU0r9pR7Q4OcevTdifk=
github.com/spf13/afero v1.2.2 h1:5jhuqJyZCZf2JRofRvN/nIFgIWNzPa3/Vz8mYylgbWc=
github.com/spf13/afero v1.2.2/go.mod h1:9ZxEEn6pIJ8Rxe320qSDBk6AsU0r9pR7Q4OcevTdifk=
github.com/spf13/cast v1.3.0 h1:oget//CVOEoFewqQxwr0Ej5yjygnqGkvggSE/gB35Q8=
@@ -162,8 +162,9 @@ golang.org/x/sys v0.0.0-20181031143558-9b800f95dbbc/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5h
golang.org/x/sys v0.0.0-20181128092732-4ed8d59d0b35/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181205085412-a5c9d58dba9a h1:1n5lsVfiQW3yfsRGu98756EH1YthsFqr/5mxHduZW2A=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181205085412-a5c9d58dba9a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190312061237-fead79001313 h1:pczuHS43Cp2ktBEEmLwScxgjWsBSzdaQiKzUyf3DTTc=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190312061237-fead79001313/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190222072716-a9d3bda3a223/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190322080309-f49334f85ddc h1:4gbWbmmPFp4ySWICouJl6emP0MyS31yy9SrTlAGFT+g=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190322080309-f49334f85ddc/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=

0 comments on commit cc8515f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.