yabancı dildeki kelimelerin öğrenilmesini kolaylaştıran araç
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 292 commits behind muatik:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Docs
controllers
css
images
js
models
moduler
views
.htaccess
README
TODO
_config.php
main.php

README

KELİMECİ

yabancı bir dil öğrenirken kelime öğrenilmesinde kullanılabilecek bir 
araçtır. her öğrenilen kelime bu sözlüğe kaydedilir. daha sonra bu sözlükler
üzerinden yapılan testler ile kelimeler kolayca öğrenilir.

küçük kız kardeşim için yapmıştım, çok işine yarıyor. 
erkek kardeşlerin de işine yarar.


KISIMLAR
index.php Kelime ekleme ve listeleme sayfası
test.php Test sayfası

TEST SAYFASI
Testlerde her kelime iki günde bir sorulur. Soruldukça bilinme sayacı 
arttırılır. 10 kez yani 20 gün boyunca hep bilinirse, artık öğrenilmiş
sayılır ve bir daha sorulmaz. Eklenen kelimeler bir gün sonra testte 
gözükmeye başlar. 

İngilizce-Türkçe anlamlar sözlüğe eklenince bir kereliğine 
http://seslisozluk.com'dan çekilir.


KURULUM
Bir dizini kopyalamanız yeterli. db.txt dosyasına yazma izni vermelisin. 

Mustafa Atik
18 Nisan 2011
http://cookingthecode.com/