Skip to content
Browse files

Merge pull request #433 from dorbal/master

Hungarian translation
  • Loading branch information...
2 parents feaa8e9 + 6bdd635 commit f2965302adefb8e3664bbfe1224cd657e1332371 @jayarjo jayarjo committed
Showing with 25 additions and 0 deletions.
  1. +25 −0 src/javascript/i18n/hu.js
View
25 src/javascript/i18n/hu.js
@@ -0,0 +1,25 @@
+// Hungarian
+plupload.addI18n({
+ 'Select files' : 'Fájlok kiválasztása',
+ 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Adjon hozzá fájlokat a feltöltési sorhoz, majd kattintson a feltöltés indítása gombra! ',
+ 'Filename' : 'Fájlnév',
+ 'Status' : 'Státusz',
+ 'Size' : 'Méret',
+ 'Add files' : 'Fájlok hozzáadása',
+ 'Stop current upload' : 'Aktuális feltöltés megszakítása',
+ 'Start uploading queue' : 'Feltöltési sor indítása',
+ 'Uploaded %d/%d files': '%d/%d feltöltött fájl',
+ 'N/A' : 'Nem elérhető',
+ 'Drag files here.' : 'Húzza a fájlokat ide!',
+ 'File extension error.': 'Fájlkiterjesztés hiba.',
+ 'File size error.': 'Fájlméret hiba.',
+ 'Init error.': 'Betöltési hiba.',
+ 'HTTP Error.': 'HTTP hiba.',
+ 'Security error.': 'Biztonsági hiba.',
+ 'Generic error.': 'Általános hiba.',
+ 'IO error.': 'Kommunikáció hiba.',
+ 'Stop Upload': 'Feltöltés Megszakítása',
+ 'Add Files': 'Fájlok Hozzáadása',
+ 'Start Upload': 'Feltöltés Indítása',
+ '%d files queued': '%d fájl a feltöltési sorban'
+});

0 comments on commit f296530

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.