Partea Web a proiectului Info Online Transport Public
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
webapp
LICENSE
README.md

README.md

Info Online Transport Public

Informatii despre orarele si liniile de transport public (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou)

Ce va face proiectul ?

3 directii:

  • informarea cetatenilor despre orarele de trecere in statii
  • consumatori : aplicatie web responsive pentru mobil si desktop, aplicatii specifice iOS si Android
  • centralizarea tutoror informatiilor intr-un singur loc, sub forma de open data si simplificarea tinerii la zi a orarelor pentru toate companiile de transport public