Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about about Public

  Information about this organization and the projects in it

  16 2

 2. data-gov-bg data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 11

 3. eIDAS-node eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePaymentIntegration ePaymentIntegration Public

  ePayment integration description and schema

 5. eAuthIntegration eAuthIntegration Public

  2

 6. EDelivery.IntegrationClientTest EDelivery.IntegrationClientTest Public

  Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 3 3

Repositories

Showing 10 of 124 repositories
 • blagoevgrad.bg Public

  Договор № 98-00-101/ 15.03.2023 Сайт на град Благоевград

  0 0 0 0 Updated Feb 28, 2024
 • EAFA-NEW-ISS Public

  Договор Д-131/10.07.2020г Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги“

  C# 1 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Feb 28, 2024
 • gis-earbd Public

  Договор за обществена поръчка №10 от 20.11.2020 г. Надграждане на съществуващата Географска информационна Система на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район"

  TypeScript 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 26, 2024
 • EGOV-3 Public

  Договор-146/23.12.2019 г Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Feb 26, 2024
 • nacid-employers Public

  Договор 95-00-45/04.10.2021 „Надграждане на Регистъра за научната дейност с модул за поддържането на информационна база данни за сключените договори между студенти и работодатели в изпълнение на чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател“

  C# 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 22, 2024
 • nacid-rdpzsd Public

  Договор № 04-07-3/14.07.2021 „Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти“

  C# 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 22, 2024
 • nacid-intgrnmcl Public

  Договор № 95-00-19/08.08.2022 „Създаване на техническа обезпеченост за интеграция чрез сигурни и надеждни средства и инструменти на системите на НАЦИД със системите на висшите училища и научните организации“

  C# 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 22, 2024
 • nacid-bpos Public

  Договор № 95-00-19/05.08.2019 "Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация", по проект „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование“

  C# 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 22, 2024
 • BFSA-REGISTRI Public

  Договор № BG05SFOP001-1.016-0001-С01 Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ

  Java 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Feb 21, 2024
 • ATESTIRANE Public

  Договор ВСС-11250/24.08.2023 г. „Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерен продукт за електронно атестиране на съдебни служители и предоставянето му за ползване от органите на съдебната власт”

  JavaScript 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 20, 2024

Most used topics

Loading…