Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 2

 2. data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 11

 3. eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 2 3

Repositories

Showing 10 of 104 repositories
 • EAFA-NEW-ISS Public

  Договор Д-131/10.07.2020г Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги“

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Sep 28, 2023
 • ATESTIRANE Public

  Договор ВСС-11250/24.08.2023 г. „Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерен продукт за електронно атестиране на съдебни служители и предоставянето му за ползване от органите на съдебната власт”

  0 MIT 0 0 0 Updated Sep 21, 2023
 • PR-BUDGET Public

  Договор ВСС-7858/31.05.2023 "Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт"

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jul 31, 2023
 • IS-NAPOO Public

  Договор П-02-1-2/17.01.2022 Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект: „Качество и ефективност”BG05M9OP001-3.020-0001

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jul 27, 2023
 • CAIS-EOP Public

  Договор № ПО-16-209/14.12.2017 г. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

  0 0 0 0 Updated Jul 26, 2023
 • ESB-Documentation Public

  Документация към проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jul 11, 2023
 • eIDAS-node-Bulgaria Public

  Договор № Д-5/25.07.2022 г . Развитие на eIDAS възела, интеграция с еIDAS възлите на другите държави - членки на ЕС, както и осигуряването на достъп до ЕАУ

  0 AGPL-3.0 0 0 0 Updated Jun 28, 2023
 • ERSZ Public

  Договор № BG05SFOP001-3.007-0001-С01 Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“, Дейност 2. Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседатели

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jun 27, 2023
 • EPEP_2023 Public

  Договор № ВСС-5932/05.04.2022 Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jun 27, 2023
 • bpo-backoffice Public

  ДоговорNo 90-00-51/12.10.2018 г. „Надгражданеиинтеграциянаинформационно-технологичнатасреданаПатентноведомствоиобновяванеимодернизираненауебсайтанаПатентноведомство“

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jun 8, 2023

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…