Skip to content
@governmentbg

State e-Government Agency, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned repositories

 1. Information about this organization and the projects in it

  15 2

 2. Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 14 8

 3. Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 3

Repositories

 • voting-government-bg

  Платформа за регистрация и участие в процедура за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество

  PHP EUPL-1.2 0 1 1 12 Updated Jan 20, 2021
 • ervl-mjs

  Усъвършенстване модела на съдебните експертизи

  EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated Jan 15, 2021
 • data-gov-bg

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 8 14 20 1 Updated Jan 5, 2021
 • National-register-of-ditraints

  Договор на проекта № BG05SFOP001-1.002-0018-C01/18.04.2017г.

  EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated Dec 7, 2020
 • Mediation-Portal

  Договор на проекта № BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г

  JavaScript EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated Dec 2, 2020
 • eiss-2020

  Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020. Договор № ВСС-495/16.01.2019

  C# EUPL-1.2 1 1 0 0 Updated Nov 2, 2020
 • pitay-gov-bg

  BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор; Licensed under the LGPL

  Java LGPL-3.0 1 2 2 3 Updated Oct 13, 2020
 • EPEP_2019_d2

  Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие Дейност 2

  HTML 0 0 0 0 Updated Sep 28, 2020
 • eAuth-v2

  „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност"

  Java Apache-2.0 1 0 0 9 Updated Sep 18, 2020
 • EPEP_2019_d1

  Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие

  PHP MIT 0 0 0 0 Updated Sep 11, 2020
 • NACID-RND-RAS

  04-07-5/24.06.2019, Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация: Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образова…

  CSS MIT 0 0 0 0 Updated Aug 31, 2020
 • NACID-DOCTORS-TITLES

  04-07-4/24.06.2019, Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация: Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“

  Java MIT 0 0 0 0 Updated Aug 28, 2020
 • justice-portal

  93-00-98 / 02.04.2019 г., Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"

  JavaScript EUPL-1.2 1 0 0 0 Updated Jul 31, 2020
 • NACID-APOSTILLES

  04-07-3/24.06.2019, Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация: Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“

  HTML MIT 0 0 0 0 Updated Jul 23, 2020
 • issi-mjs

  93-00-172/31.05.2019 г., Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение

  EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated Jul 20, 2020
 • budget-control-and-project-register

  Договор № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г.

  LGPL-3.0 0 0 0 0 Updated Jun 24, 2020
 • E-services-MoI

  № 5785мпд-10/03.04.2020 Реализиране на електронни административни услуги

  EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated May 26, 2020
 • EESNBPP

  BG05SFOP001-3.001-0020 Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ

  C# EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated May 13, 2020
 • RegiXMockAdapter

  Инструкция за създаване на кух адаптер за RegiX

  0 0 0 0 Updated Apr 3, 2020
 • EUOSME

  Редактор EuroGEOS, съгласно Директива за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност в изпълнение на Договор № 38 от 04.04.2019 г. между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Мапекс“ АД

  EUPL-1.2 0 0 0 0 Updated Feb 24, 2020
 • EDelivery.IntegrationClientTest

  Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# GPL-3.0 3 0 0 0 Updated Jan 20, 2020
 • strategy-bg

  „Актуализация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0002-C01 „Администрация и гражданско общество – партньорство в управлението“,

  JavaScript 1 1 0 0 Updated Jan 3, 2020
 • AIS-na-MP

  № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 по проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи“

  MIT 0 0 0 0 Updated Nov 22, 2019
 • GPL-3.0 0 0 0 0 Updated Sep 27, 2019
 • regix-client-java

  A Java client for Regix

  Java GPL-3.0 7 2 0 0 Updated Sep 2, 2019
 • opendata

  Това хранилище е извадено от употреба. Актуално хранилище:

  MIT 6 27 33 0 Updated Aug 4, 2019
 • jobs-government-bg

  Проект BG05SFOP001-2.001-0004 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”

  LGPL-3.0 0 0 0 0 Updated Aug 2, 2019
 • about

  Information about this organization and the projects in it

  2 15 0 0 Updated Jul 1, 2019
 • ePaymentIntegration

  ePayment integration description and schema

  GPL-3.0 0 0 1 0 Updated Jun 21, 2019
 • e-Forms-prototype

  Разработване на Прототип на система за електронни форми за заявяване на електронни административни услуги и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление

  CSS Apache-2.0 0 0 0 0 Updated Jun 12, 2019

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…