Open data visualizations
JavaScript HTML CSS Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 17 commits ahead, 2 commits behind pdpetrov:gh-pages.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
assets
visuals
.gitignore
CNAME
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
_config.yml
index.html

README.md

data-viz

Визуализации, базирани на данни от портала с отворени данни на Република България.

Локален преглед

Сайтът е базиран на Jekyll. За да го преглеждате локално, е необходимо да имате инсталирано Ruby и Bundler и:

  1. Да клонирате хранилището.
  2. В папката на хранилището, да изпълните bundle install, за да инсталирате зависимостите.
  3. Да стартирате процеса по генериране и преглед на сайта с bundle exec jekyll serve.

След горните стъпки, сайтът би трябвало да е достъпен на http://127.0.0.1:4000/.

Лиценз

Това хранилище се разпространява под MIT лиценз.