Система за публикуване на новини и информация, свързана с портала за отворени данни.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
backup-restore
guides
install
wp-cli-deploy
wp-content/themes/opendata-wp
.gitignore
LICENSE
README.md
wp-cli.yml

README.md

Opendata CMS

Този проект съдържа кода на сайта, задвижващ секция "Новини и информация" на националния портал за отворени данни. Базиран е на WordPress и е съставен основно от responsive тема, носеща визията на портала, плюс документация, ръководства и скриптове за инсталация и създаване или възстановяване на резервни копия.

Инсталация

Проектът има инсталационен скрипт за Linux и Unix операционни системи, автоматизиращ процедурата.

Инструкциите за инсталация се намират в install/README.md.

Редактиране на темата и създаване на нова версия

Темата в хранилището използва sass и node.js и за да бъде подготвена за локална разработка са нужни следните стъпки: Предполага се че вече имате локална WordPress среда. Ако нямате, сега е момента да създадете - например с VVV.

Подготвяне на git:

  • Отворете директорията на локалната Ви Wordpress инсталация(папката, която съдържа wp-content) и създайте празно гит хранилище - git init.
  • Добавете текущото хранилище като 'remote' - git add remote origin https://github.com/governmentbg/opendata-cms.git.
  • git fetch --all - Сваляме съдържанието от текущото хранилище, без да правим опит за 'merge' или 'rebase'.
  • git reset --hard origin/master - Уеднаквяваме локалния 'master', заедно с файловете, с отдалеченото хранилище

*На този етап ще имате WordPress инсталация, с темата във вида ѝ точно какъвто е в GitHub хранилището, както и backup-restore и install скриптовете. git status би трябвало да връща nothing to commit, working directory clean. Темата все още няма компилирани нужните ѝ ресурси, и съответно няма да има стилове. *

Инсталиране и компилиране на ресурсите(assets) на темата

  • Отворете директорията на темата (/wp-content/themes/opendata-wp/) и изпълнете npm install. Това ще генерира нужните ресурси, така че темата да работи нормално.

  • След редактиране на файловете, изпълнявайте npm run build, за да бъдат генерирани отново изходните файлове, така че да се отразят промените Ви в тях. Друга опция е изпълняването на npm run watch по време на работата по сайта, така че изходните файлове да бъдат генерирани автоматично при всяко запазване на файла, който редатирате в редактора си.

Създаване на нов release

  • След като промените Ви са готови, изпълнете npm run package, който ще генерира .zip пакет с темата(/wp-content/themes/opendata-wp/packaged/), готова за инсталиране на който и да е WordPress сайт.

  • Накрая - създайте нов github release, с новата версия на темата, качвайки генерираният .zip пакет на темата като ресурс при създаването на github release. По този начин install скрипта ще сваля винаги най-новата налична версия на темата.

Сигнализация за проблеми

Ако забележите проблем, или искате да предложите подобрение, може да направите това в секция "Issues".

Лиценз

Този проект се разпространява под GNU GPL лиценз. Може да намерите пълния текст на лицензионното споразумение във файла LICENSE.