Example API client
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
templates
LICENSE
README.md
client.py
master.py
requirements.txt
script.py
script2.py
server.py

README.md

Exemple de folosire pentru API-ul http://legislatie.just.ro/

API-ul este unul SOAP. Cele două exemple au fost scrise în Python 3 și cu ajutorul bibliotecii SUDS.

Documentația se găsește aici.

Pentru a rula exemplele:

pip3 install -r requirements.txt
python3 script.py

client.py

Client simplu care abstractizează întreaga arhitectură SOAP.

server.py

Un server de Flask cu un formular și interfața de afișare a rezultatelor.

script.py

Întoarce primele 10 legi.

script2.py

Caută legile din 2014 care conțin în titlu cuvântul medici.

master.py

Spawn processes of script.py and start downloading the entire database.