OSX 10.6 (Snow Leopard)

Goran Rakic edited this page Mar 28, 2015 · 12 revisions

Program JFreesteel eID Viewer sa sajta projekta je preveden za Java 7 ili noviju.

Oracle Java 7 je dostupna samo za Apple OSX 10.7 i noviji, u 64-bitnoj varijanti. Da bi koristili program na OSX 10.6 (Snow Leopard) neophodno je da ili prevedete program za Javu 6 ili da na 64-bitnom OSX 10.6 sistemu pokušate „na silu“ da instalirate Oracle Java 7 tako što ćete da privremeno lažno promenite oznaku verzije sistema.

OSX 10.6 i Oracle Java 7 (samo za 64-bit)

Na OSX 10.6 drajver za CCID čitač kartica dolazi samo u 32-bitnoj varijanti, pa bi za stabilan rad bilo neophodno da pokrenemo Javu u 32-bitnom režimu. Međutim Oracle Java 7 dolazi samo u 64-bitnoj varijanti pa to nije moguće. Ovo povremeno izaziva „rušenje programa“ JFreesteel eID Viewer, a program sporije prepoznaje umetanje i vađenje kartice.

Kako Oracle Java 7 nije predviđena da radi na OSX 10.6 mogući su i drugi problemi mada je najmanje jedan korisnik uspešno ovako pokrenuo i koristio program (uz napomenuta povremena „rušenja“).

OSX 10.6 i Apple Java 6

Za stabilan rad programa na OSX 10.6 najpre treba da pripremimo prilagođenu verziju aplikacije. Ovo možemo da uradimo na bilo kojoj novijoj verziji OSX, koristeći Oracle Java JDK i Maven (vidi Kako da kompajliram program?):

  1. Preuzeti izvorni kod sa GitHub-a

  2. Prevesti biblioteku JFreesteel i program eidviewer ciljajući Javu 6:

    mvn install -Dmaven.compiler.source=1.6 -Dmaven.compiler.target=1.6

  3. Napraviti .app bundle sa prevedenim programom

Prva dva koraka mogu da se naprave na bilo kom operativnom sistemu uz JDK i Maven, ali je za poslednji korak neophodan OSX.

Za pokretanje programa na OSX 10.6 kroz Software Update potrebno je da instalirate poslednju verziju Apple Java 6 (1.6.0_65) što bi trebalo da omogući stabilno pokretanje programa koji je prethodno pripremljen.

Ukoliko na 64-bitnim sistemima koristite neku stariju verziju Apple Java 6, za stabilan rad programa je neophodno pokrenuti javu u 32-bitnom okruženju, na primer iz terminala naredbom: java -d32 -jar /Applications/JFreesteel*/Contents/Java/eidviewer.jar

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.