Permalink
da36830 Dec 2, 2016
@syrusakbary @jhgg @bcb
29 lines (25 sloc) 393 Bytes
[tox]
envlist = flake8,py27,py33,py34,py35,pypy
skipsdist = true
[testenv]
deps=
pytest>=2.7.2
graphql-core>=1.0.1
graphql-relay>=0.4.5
six
blinker
singledispatch
mock
pytz
iso8601
pytest-benchmark
setenv =
PYTHONPATH = .:{envdir}
commands=
py.test
[testenv:flake8]
deps = flake8
commands =
pip install -e .
flake8 graphene
[pytest]