Permalink
Browse files

Translations from babelzilla.org.

  • Loading branch information...
1 parent e9a9f22 commit e9c72f69362604ab35b50fb46011e5be2880722e @arantius arantius committed Nov 3, 2011
View
@@ -1,14 +1,14 @@
-<!ENTITY CheckUpdates "Automatically check for updates">
-<!ENTITY CheckUpdates.accesskey "U">
+<!ENTITY CheckUpdates "Sök efter uppdateringar automatiskt">
+<!ENTITY CheckUpdates.accesskey "u">
<!ENTITY Edit "Redigera">
<!ENTITY Edit.accesskey "R">
<!ENTITY Edit.tooltip "Redigera detta användarskript">
<!ENTITY ExecuteFirst "Kör först">
<!ENTITY ExecuteLast "Kör sist">
<!ENTITY ExecuteLater "Kör senare">
<!ENTITY ExecuteSooner "Kör tidigare">
-<!ENTITY FindUpdate "Find Update">
-<!ENTITY InstallUpdate "Install Update">
+<!ENTITY FindUpdate "Sök efter uppdatering">
+<!ENTITY InstallUpdate "Installera uppdatering">
<!ENTITY MoveDown "Flytta nedåt">
<!ENTITY MoveDown.accesskey "n">
<!ENTITY MoveToBottom "Flytta nederst">
@@ -25,13 +25,13 @@
<!ENTITY Sort.Status "Status">
<!ENTITY Sort.ByName "Sortera efter namn">
<!ENTITY Sort.Name "Namn">
-<!ENTITY Sort.ByExecution "Sortera efter tillämpningsordning">
-<!ENTITY Sort.Execution "Tillämpningsordning">
+<!ENTITY Sort.ByExecution "Sortera efter körningsordning">
+<!ENTITY Sort.Execution "Körningsordning">
<!ENTITY SortScripts "Sortera skript">
<!ENTITY SortScripts.accesskey "o">
<!ENTITY UninstallCancel "Avbryt avinstallation">
<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "v">
<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "Avbryter avinstallationen av detta användarskript">
-<!ENTITY UninstallCancelDescription "Detta användarskript kommer att avinstalleras när dialogen stängs. (Eller högerklicka och välj &quot;Avinstallera nu&quot;.)">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "Detta användarskript kommer att avinstalleras när dialogen stängs. (Eller högerklicka och välj &quot;Avinstallera nu&quot;.)">
<!ENTITY UninstallNow "Avinstallera nu">
<!ENTITY UninstallNow.accesskey "A">
@@ -4,18 +4,18 @@ menuitem.install=Installera detta användarskript…
tooltip.disabled=Greasemonkey är inaktiverat.
tooltip.enabled=Greasemonkey är aktiverat.
tooltip.loading=Läser in…
-statusbar.installed=installationen har slutförts
+statusbar.installed=har installerats
install.msg=Du håller på att installera följande Greasemonkey-användarskript:
greeting.msg=Det här är ett Greasemonkey-användarskript. klicka på Installera för att börja använda det.
greeting.btn=Installera
greeting.btnAccess=I
-alert.fromURI=Laddar ner användarskript…
-alert.fromURI.failure=Kunde inte ladda ner användarskript
+alert.fromURI=Hämtar användarskript…
+alert.fromURI.failure=Det gick inte att hämta användarskriptet
alert.success=Installationen har slutförts.
alert.failure=Fel under installation av användarskript:
editor.prompt=Var vänlig välj först det textredigeringsprogram du föredrar
editor.please_pick_executable=Var vänlig välj ett körbart program att använda till att redigera användarskript.
editor.could_not_launch=Kunde inte starta redigeringsprogrammet.
newscript.noname=Var vänlig ange ett namn på ditt skript.
-newscript.nonamespace=Var vänlig ange en giltig namnrymds-URI för ditt skript.n(t.ex. "http://userscripts.org/users/användarensidnummer")
+newscript.nonamespace=Var vänlig ange en giltig namnrymds-URI för ditt skript.n(t.ex. "http://userscripts.org/users/användarensIDnummer")
newscript.exists=Ett skript med det namnet har redan installerats.nSkall det ersättas?
View
@@ -1,12 +1,12 @@
-<!ENTITY promptForNewPage.msg "Skriv in en ny adress nedan. Du kan specifiera flera sidor med jokertecknet (*).">
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Skriv in en ny adress nedan. Du kan inkludera flera sidor med jokertecknet (*).">
<!ENTITY promptForNewPage.title "Lägg till sida">
-<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://example.com/*">
-<!ENTITY promptForEdit.msg "Modifiera adressen av sidan nedan. Du kan specifiera flera sidor med jokertecknet (*).">
+<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://exempel.se/*">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Ändra adressen för sidan nedan. Du kan inkludera flera sidor med jokertecknet (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Redigera sida">
-<!ENTITY button.add "Lägg till...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Lägg till som användarundantagen">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Lägg till som användarinkluderad">
-<!ENTITY button.edit "Redigera...">
+<!ENTITY button.add "Lägg till">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Lägg till som användarundantag">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Lägg till som användarinkludering">
+<!ENTITY button.edit "Redigera">
<!ENTITY button.remove "Ta bort">
<!ENTITY label.grpIncluded "Inkluderade sidor">
<!ENTITY label.grpExcluded "Undantagna sidor">
@@ -8,8 +8,8 @@
<!ENTITY menu.new.accesskey "N">
<!ENTITY menu.manage "Hantera användarskript…">
<!ENTITY menu.manage.accesskey "H">
-<!ENTITY menu.options "Greasemonkey Options...">
-<!ENTITY menu.options.accesskey "O">
+<!ENTITY menu.options "Inställningar för Greasemonkey…">
+<!ENTITY menu.options.accesskey "I">
<!ENTITY statusbar.enabled "Aktiverat">
<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "A">
<!ENTITY install.title "Installation av Greasemonkey">
@@ -23,18 +23,18 @@
<!ENTITY newscript.name "Namn">
<!ENTITY newscript.namespace "Namnrymd">
<!ENTITY newscript.description "Beskrivning">
-<!ENTITY newscript.includes "Inkluderar (ett per rad)">
-<!ENTITY newscript.excludes "Undantar (ett per rad)">
+<!ENTITY newscript.includes "Inkluderingar (ett per rad)">
+<!ENTITY newscript.excludes "Undantag (ett per rad)">
<!ENTITY options.editor "Redigeringsprogram">
<!ENTITY options.changeEditor "Byt redigeringsprogram">
<!ENTITY options.globalExcludes "Globala undantag">
<!ENTITY userscripts "Användarskript">
<!ENTITY Uninstall "Avinstallera">
<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Avinstallera även associerade inställningar">
-<!ENTITY UpdateChecking "Update Checking">
-<!ENTITY EnableUpdateChecking "Enable automatic update checking of scripts">
-<!ENTITY UpdateInterval "Minimum number of days between update checks">
-<!ENTITY RequireSecureUpdates "Require secure updates">
+<!ENTITY UpdateChecking "Uppdateringskontroll">
+<!ENTITY EnableUpdateChecking "Aktivera automatisk uppdateringskontroll av skript">
+<!ENTITY UpdateInterval "Minsta antal dagar mellan två uppdateringskontroller">
+<!ENTITY RequireSecureUpdates "Kräv säkra uppdateringar">
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Inga installerade skript körs på denna sida.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Du har inga installerade användarskript">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Hämta användarskript">
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY CheckUpdates "Automatically check for updates">
+<!ENTITY CheckUpdates "自动检查更新">
<!ENTITY CheckUpdates.accesskey "U">
<!ENTITY Edit "编辑">
<!ENTITY Edit.accesskey "E">
@@ -7,8 +7,8 @@
<!ENTITY ExecuteLast "最后执行">
<!ENTITY ExecuteLater "稍后执行">
<!ENTITY ExecuteSooner "稍早执行">
-<!ENTITY FindUpdate "Find Update">
-<!ENTITY InstallUpdate "Install Update">
+<!ENTITY FindUpdate "查找更新">
+<!ENTITY InstallUpdate "安装更新">
<!ENTITY MoveDown "下移">
<!ENTITY MoveDown.accesskey "D">
<!ENTITY MoveToBottom "移至最后">
@@ -17,5 +17,5 @@ editor.prompt=请先选择您喜欢用的文本编辑器
editor.please_pick_executable=请选择一个可执行程序用来编辑用户脚本。
editor.could_not_launch=无法启动编辑器。
newscript.noname=请为您的脚本命名。
-newscript.nonamespace=请为您的脚本提供一个有效的命名空间。n(例如 [http://userscripts.org/users/useridnumber])
-newscript.exists=已安装了同名的脚本。n覆盖同名的脚本
+newscript.nonamespace=请为您的脚本提供一个有效的命名空间。(例如 [http://userscripts.org/users/useridnumber])
+newscript.exists=已安装了同名的脚本。覆盖同名的脚本
@@ -31,10 +31,10 @@
<!ENTITY userscripts "用户脚本">
<!ENTITY Uninstall "卸载">
<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "同时清除相关的首选项设置">
-<!ENTITY UpdateChecking "Update Checking">
-<!ENTITY EnableUpdateChecking "Enable automatic update checking of scripts">
-<!ENTITY UpdateInterval "Minimum number of days between update checks">
-<!ENTITY RequireSecureUpdates "Require secure updates">
+<!ENTITY UpdateChecking "检查更新">
+<!ENTITY EnableUpdateChecking "启用脚本的自动检查更新">
+<!ENTITY UpdateInterval "两次更新检查间的最小间隔(天)">
+<!ENTITY RequireSecureUpdates "需要安全地更新(HTTPS)">
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "在此页面上没有已安装的脚本运行。">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "您没有安装任何用户脚本">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "获取用户脚本">

0 comments on commit e9c72f6

Please sign in to comment.