Jednoduchý kus kódu pro generování variabilního čísla na konci objednávajícího procesu Shopify.
JavaScript HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
demo.html
varsymbol.js

README.md

Shopify generátor variabilního čísla

Opravdu jednoduchý kus kódu pro generování variabilního čísla na konci objednávajícího procesu.

Instalace

 • Prihlaste se do administrace Vašeho obchodu běžící na Shopify

 • Přejděte do "settings" dále "checkout" a následě v sekci "Additional content and scripts" vložte tento urtžek kódu níže. Kde:

  • [[ váš-bankovní-učet ]] nahraďte za váš realný bankovní učet například 123456789/0100.
  • [[ Nazev-brány ]] nahraďte názvem platebního způsobu u kterého chcete aby se infomrace zobrazily. Název platebního způsobu naléznete v Shopify administraci > "setting" > "Manual Payments". Lze si tam nový způsob platby i vytvořit.
<div class="gateway"
  data-gateway="{{ unique_gateways }}"
  data-show-when="[[ Nazev-brány ]]">
 <h3>Instrukce pro platbu převodem</h3>
 <p>Pošlete peníze na účet: <strong>[[ váš-bankovní-učet ]] </strong>
 Variabilní symbol: <strong>{{ order_number }}</strong></p>
</div>
 • Pod předchozí útržek textu vložte ještě tento útržek.
<script>
function ShopifyVarSymbol(selector) {
 'use strict';

 if(!selector){
  throw "Missing Selector";
  return false;
 }

 [].forEach.call(document.querySelectorAll(selector), function(el,i,a) {
  var gateway = el.getAttribute('data-gateway');
  var when = el.getAttribute('data-show-when');

  if (gateway && when) {
   gateway = gateway.toLowerCase().trim().replace(' ', '');
   when = when.toLowerCase().trim().replace(' ', '');

   if(gateway === when) {
     el.removeAttribute('style');
   } else {
    el.setAttribute('style', 'opacity: 0; visibility: hidden; height: 0;');
   }
  } else { return false };
  });
};

ShopifyVarSymbol('.gateway');
</script>