Skip to content
Kurs i go programmering för nybörjare
Assembly Go
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
exempel
.gitignore
README.md

README.md

Programmeringskurs för nybörjare

För exempel 1-11 går det bra att använda https://play.golang.org därefter måste man installera språket på sin egen dator från https://golang.org/dl

Dag 1

(3 timmar)

Vi går igenom programmering generellt, vad det innebär och slänger oss direkt in i exemplen.

Dag 2

(3 timmar)

  • Repetition av dag 1
  • Exempel 10 - Uttrycket switch

Dag 3

(2 timmar)

  • Repetition av dag 2
  • Exempel 11 - Listor och loopar
  • Exempel 12 - Interaktiva program
  • Utmaning, skriva ett eget program

Fortsätt ditt lärande på egen hand

You can’t perform that action at this time.