Commits on Jul 14, 2009
 1. @gunyarakun

  release 0.0.9

  gunyarakun committed Jul 14, 2009
 2. @gunyarakun
 3. @gunyarakun
 4. @daijiro
 5. @daijiro
 6. @gunyarakun
 7. @gunyarakun
 8. @daijiro
 9. @gunyarakun
 10. @gunyarakun
 11. @daijiro

  Added grn_proc_vars().

  daijiro committed Jul 14, 2009
 12. @daijiro
Commits on Jul 13, 2009
 1. @daijiro

  Added grn_proc_dup().

  daijiro committed Jul 13, 2009
 2. @daijiro
 3. @daijiro

  Added grn_expr_var.

  daijiro committed Jul 13, 2009
 4. @kou
 5. @kou

  cleanup test names.

  kou committed Jul 13, 2009
Commits on Jul 11, 2009
 1. @daijiro

  SHORTTEXT -> SHORT_TEXT.

  daijiro committed Jul 11, 2009
Commits on Jul 10, 2009
 1. @daijiro
 2. @daijiro
 3. @kou

  NULL terminate.

  kou committed Jul 10, 2009
Commits on Jul 9, 2009
 1. @daijiro
 2. @gunyarakun
 3. @gunyarakun
 4. @daijiro
 5. @gunyarakun
 6. @daijiro

  Enriched http handler.

  daijiro committed Jul 9, 2009
 7. @gunyarakun
Commits on Jul 8, 2009
 1. @daijiro
 2. @daijiro

  Fixed a bug in gc-verbose.

  daijiro committed Jul 8, 2009
 3. @daijiro
 4. @daijiro
 5. @kou
 6. @kou

  initialize cursor's domain as NIL.

  kou committed Jul 8, 2009
Commits on Jul 7, 2009
 1. @gunyarakun