Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
1-open-source-foundations
2-usability-and-design
3-application-fundamentals
4-security-and-privacy
5-team-management
DevelopersCorner-test-fa.odt
DevelopersCorner-test-fa.pdf
ReadMe.md
gen.sh

ReadMe.md

به Developers Corner خوش آمدید

این راهنمای ما هست برای چگونگی پیوستن به جامعه برنامه سازان متن باز٬‌ ساختن اپلیکیشن هایی که بهتر هستند چرا که باز٬ شفاف٬ امن تر٬ خوب طراحی شدند و در کل با حال هستند.

منابع مطالب و ترجمه ها

این مطلب از جاهای متفاوتی گرفته شده. در ضمن بعضی از این مطالب در زبان هایی بغیر از اینگلیسی هم هستند. اگر ترجمه نیاز به بهتر شدن داره لطفا درخواست بدید.

جدولی از مطلب

ما محتوای این مطالب را به زبانی میشه گفت که شکستیم تا راحت تر فهمیده بشه برای کسانی که در متن باز٬ هک مدنی (civic hacking) و برنامه سازی موبایل٬ جدید هستند.

 • مبانی متن باز

  • متن باز چی است
  • راهنمایی مبتدی برای متن باز
  • شروع کار با Civic Hacking
  • چطور پروژه متن باز را شروع کنیم
  • سه المان اصلی که همه پروژ های متن باز را تشریح می کنه
  • شروع کردن استفاده از گیت هاب
  • شروع کردن استفاده از Discourse بسمت کد منبع باز در اندروید بوسیله اف دروید (F-Droid)
  • چیزهایی که تازه وارد ها معمولا درباره متن باز می پرسند کتاب های اصلی برای خواندن و سازمان های متن باز
 • طراحی و کاربردپذیری

  • مقدمه ای برای اصول طراحی آندروید
  • امنیت را خسته کننده کنیم
  • آیا واقعا طراحی بطور متن باز (open source) امکان پذیزه ؟
  • تفکر طراحی و همکاران جامعه زبان باز ( open source) کجا می توانند به هم بپیوندن ؟
  • اعمال نفوذ طراحی کاربر محور در پروژه متن باز
  • پنج قدم تا استفاده از طراحی در پروژه متن باز خودتان
 • اصول اپلیکیشن

  • ساختن اپلیکشن ها برای دنیای پیچیده
  • توسعه در اندروید را شروع کنیم
 • امنیت و حریم خصوصی -رمزگزاری تمام بیت ها٬ آشنایی با امنیت موبایل

  • چطور از اطلاعاتم و اپلیکیشین هام محافظت کنم (needs more content)
  • چگونه از اطلاعات رمزگزاری شده محافظت کنم (مقدمه ای برای IOCipher دیسک های مجازی کدگزاری شده) چطور اطلاعات برنامه خود را حفاظت کنیم ( پیش مقدمه برایsqlCipher دیتابیس رمزگزاری شده موبایل )
  • چطوری می تونم ترافیک اینترنت خودم رو امن کنم ( مقدمه برای NetCipher )
  • گرفتن عکسی حرفه ای
 • مدیریت تیم و پروژه

  • ساختن یک جامعه متن باز
  • طریقه استفاده از IRC (Internet Relay Chat)
  • داستان یک شخص و ایجاد یک جنبش نکاتی برای مربیان: داستانی از شخص
  • پنج ابزار برتر برای مدیریت پروژه های متن باز
  • پنج راه برای تعامل بیشتر در گروه
You can’t perform that action at this time.