Skip to content
Według podstawowego założenia program ma utrwalać wiedzę ortograficzną mojego syna, ale użytkowników końcowych na pewno znajdzie się więcej
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
button_ch.png
button_hh.png
button_rz.png
button_uo.png
button_uu.png
button_zz.png
dsp2017-1.png
proste.txt
start1.15.py

README.md

Do uruchomienia wymagany jest Python 3 wraz z modułem python3-tk (tkinter). Program należy uruchomić przez IDLE lub przez bash:

$ python3 start1.15.py


Mistrz Ortografii wersja 1.0

  • Wybierz słowo -- losuje jedno słowo ze słownika
  • O programie -- przycisk przenoszący na stronę konkursu

v1.01

  • poprawiono README
  • dodano nowe słowa do słownika
  • poprawiono czcionkę

v1.1

  • dodano licznik wylosowanych słów
  • dodano skuteczność wyrażoną w procentach
  • słownik zawiera teraz 1169 słów, ale trzeba będzie utworzyć z niego drugi słownik na potrzeby rozwoju aplikacji

v1.15

  • wstępna refakturyzacja zmniejszyła ilość linijek kodu z 259 do 195

TODO:

  • ubranie kodu w klasy
You can’t perform that action at this time.