Frontend for new GUG.cz web
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
functions
spec/support
.babelrc
.editorconfig
.eslintrc.json
.firebaserc
.gitignore
.travis.yml
Dockerfile
README.md
app.yaml
circle.yml
firebase.json
package-lock.json
package.json
pm2.json
web-frontend.iml
yarn.lock

README.md

web-frontend

Frontend nového webu je hostovaný na Google Cloudu a běží na tomto linku.

Instalace

Nejprve je potřeba nainstalovat si nodejs podle návodu.

Pokud se chcete zapojit do vývoje naklonujte si repozitář, spuštěním příkazu ve složce projektu.

git clone https://github.com/gugcz/web-frontend.git

Potom v adresáři s projektem spusťte instalaci balíčků

cd web-frontend
npm install

a pro vývoj použijte příkaz

npm run watch

Když vše projde, projekt bude dostupný na adrese localhost:3001

Pro spuštění bez watcherů a browser-sync stačí

npm start:prod

Deploy

Repo obsahuje docker kontejner s PM2

yarn install
yarn run build

docker build -t gug-web-public .  

docker run -p 3000:3000 gug-web-public