Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2294 lines (2099 sloc) 113 KB
// Microsoft Visual C++ generated resource script.
//
#include "Resource.h"
#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.
//
#include "afxRes.h"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Chinese (P.R.C.) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_CHS)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
#pragma code_page(936)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "¹ØÓÚ Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Copyright (C) 2000-2018\nGuillaume Ryder\nSoftware under GPLv3 license",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "×÷Õß",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "·­Òë: Bluebell",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,101,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "È·¶¨",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ÒªÖ´ÐеijÌÐò"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "ÃüÁîÐÐ(&C):",IDC_STATIC,6,8,38,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "Ŀ¼(&D):",IDC_STATIC,6,26,30,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "´°¿Ú(&W):",IDC_STATIC,6,44,32,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "ÔÚÎļþ/´ò¿ª¶Ô»°¿òÖиü¸ÄĿ¼(ÃüÁîÐÐӦΪһ¸öÎļþ¼Ð)(&H)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,153,18
PUSHBUTTON "È¡Ïû",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "È·¶¨",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "¿ì½Ý·½Ê½"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "¿ì½Ý¼ü(&S):",IDC_STATIC,7,8,37,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,172,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "Çø·Ö×óÓÒÌØÊâ¼ü(&D)",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,82,10
LTEXT "×¢:\n- Äú¿ÉÒÔʹÓà Windows ¼ü\n- һЩÌØÊâµÄ¿ì½Ý·½Ê½²»¿ÉÓÃ",IDC_STATIC,6,42,216,29,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "¼¤»îÌõ¼þ",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "&Caps Lock ״̬:",IDC_STATIC,12,98,54,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "&Num Lock ״̬:",IDC_STATIC,12,116,52,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Scr&oll Lock ״̬:",IDC_STATIC,12,134,54,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "È¡Ïû",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "È·¶¨",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Ìí¼Ó",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "ɾ³ý",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "±à¼­",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "µ±´Ë´°¿Ú¿É¼ûʱ, ½ûÓÃËùÓпì½Ý·½Ê½.",IDCLBL_HELP,90,114,123,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "¿ì½Ý·½Ê½¼ÆÊý:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,54,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,286,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "ÔÚ Windows Æô¶¯Ê±ÔËÐÐ Clavier+(&A)",IDCCHK_AUTOSTART,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,136,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "дÈëÎı¾(&W)",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,60,10
CONTROL "Æô¶¯³ÌÐò»òÏÔʾÍøÕ¾(&L)",IDCOPT_COMMAND,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,97,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "¸ß¼¶ÉèÖÃ(&V)...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "²âÊÔ(&T)",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "ÆôÓÃ(&E):",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,29,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,54,192,90,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,146,192,244,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "ÃèÊö(&D):",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,30,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,54,208,354,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "°ïÖú(&H)",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "¸´ÖÆÁбí(&O)",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "ÓïÑÔ(&G)...",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "¹ØÓÚ(&B)...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "Í˳ö(&Q)",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "È¡Ïû",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "È·¶¨",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Ä£Äâ»÷¼ü"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "»÷¼ü(&K):",IDC_STATIC,7,8,29,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,185,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "È¡Ïû",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "È·¶¨",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateZH_CN.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "³ÌÐò(&P)"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "»¥ÁªÍøÊÕ²Ø(&I)"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "ÌØÊâ×Ö·û(&S)"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "´ò¿ªÎļþ¼Ð(&F)...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "дÈëÎı¾(&W)...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "Æô¶¯³ÌÐò(&L)...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "ÏÔʾÍøÕ¾(&D)...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "Ä£Äâ»÷¼ü(&S): [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Æô¶¯³ÌÐò(&P): [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "µÈ´ý 100 ms, È»ºó¼ì²â½¹µã(&W): []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Ôڵͼ¶Ä£Ê½ÏÂдÈëÎı¾(&L): [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "дÈëÒ»¸ö×Ö·û(&C)"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "дÈëÌØÊâ×Ö·û(&E)"
BEGIN
MENUITEM "дÈëÒ»¸ö·´Ð±¸Ü(&S): \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "дÈëÒ»¸ö¿ª·½À¨ºÅ(&B): \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "дÈëÒ»¸ö±Õ·½À¨ºÅ(&K): \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "дÈëÒ»¸ö¿ª»¨À¨ºÅ(&A): \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "дÈëÒ»¸ö±Õ»¨À¨ºÅ(&C): \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "дÈë¹ÜµÀ·û(&P): \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Ö´ÐÐÌØÊâÃüÁî(&O)"
BEGIN
MENUITEM "µÈ´ý(&W): [{Wait,<³ÖÐøʱ¼ä>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "¼ì²â½¹µã´°¿Ú(&D): [{Focus,<ÑÓ³Ù>,<´°¿ÚÃû³Æ>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "¸´ÖƵ½¼ôÌù°å(&C): [{Copy,<Îı¾>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "Êó±ê°´Å¥(&M): [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Êó±êÒƶ¯µ½(¾ø¶Ô)(&V): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Êó±êÒƶ¯µ½(Ïà¶Ô)(&E): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Êó±êÒƶ¯·½Ê½(&Y): [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "Êó±ê¹öÂÖ(&H): [{MouseWheel,<+/- µÎ´ðÊý>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "ÉèÖÃ(&S)...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "¸´ÖÆÁбí(&C)", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "¼ÓÔØÅäÖÃ(&L)...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "ºÏ²¢ÅäÖÃ(&M)...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "±£´æÅäÖÃ(&V)...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "Í˳ö(&Q)", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "ÐèÒªÓÐЧµÄ¿ì½Ý¼ü."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Öظ´µÄ¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü: %s.\nÇëÐ޸ĻòÒƳýÆäÖÐÒ»¸öÖظ´Ïî1."
ERR_SAVING_INI "ÎÞ·¨±£´æÉèÖÃ."
ERR_LOADING_INI "ÎÞ·¨¼ÓÔØÉèÖÃ."
ERR_TARGET "ûÓгÌÐò±»Ñ¡¶¨.\nÇ밴סÊó±ê°´Å¥²¢Í϶¯¹â±êµ½³ÌÐò´°¿ÚÒÔÑ¡Ôñ."
ASK_QUIT "ÄúÈ·¶¨ÒªÍ˳ö Clavier+?\nÕ⽫½ûÓÃËùÓпì½Ý·½Ê½.\n\n(°´ Shift ¼üͬʱµã»÷°´Å¥¿ÉÌø¹ý´ËÏûÏ¢.)"
ASK_DELETE "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý´Ë¿ì½Ý·½Ê½?\n\n(°´ Shift ¼üͬʱµã»÷°´Å¥¿ÉÌø¹ý´ËÏûÏ¢.)"
MSG_COPYLIST "¿ì½Ý·½Ê½ÁбíÒѸ´ÖƵ½¼ôÌù°å.\n\nÄú¿ÉÒÔʹÓà Ctrl+V ½«ÆäÕ³Ìùµ½Îı¾´¦ÀíÆ÷»òµç×Ó±í¸ñ."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "¼òÌåÖÐÎÄ;Shortcut;Code;DistinguishLeftRight;Description;Command;Text;Directory;Window;SupportFileOpen;Programs;AllProgramsBut;None;Language;Size;Columns;Sorting;Normal;Minimized;Maximized;Win;Ctrl;Shift;Alt;Left;Right;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Yes;No;Usages;"
IDS_COLUMNS "ÄÚÈÝ;¿ì½Ý¼ü;Ìõ¼þ;ʹÓôÎÊý;ÃèÊö;"
IDS_LANGUAGE_CODE "zh-CN"
IDS_CONDITIONS "ûÓÐÌõ¼þ;±ØÐë´ò¿ª;±ØÐë¹Ø±Õ;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "INI Îļþ|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Ñ¡ÔñÃüÁîµÄÆô¶¯Ä¿Â¼."
IDS_PROGRAMS "ËùÓгÌÐò;½öÖ¸¶¨µÄ³ÌÐò;"
IDS_TOOLTIPS "Ìí¼ÓеĿì½Ý·½Ê½;ɾ³ýËùÑ¡µÄ¿ì½Ý·½Ê½;±à¼­ËùÑ¡µÄ¿ì½Ý·½Ê½;µã»÷²¢ÍÏ·ÅÒÔÑ¡Ôñ³ÌÐòµÄ´°¿Ú;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=USD"
END
#endif // Chinese (P.R.C.) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Polish resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_PLK)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
#pragma code_page(1250)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "O Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nOprogramowanie z licencj¹ GPLv3",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Autor",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "T³umaczenie: Grzegorz Miros",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,101,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Program do uruchomienia"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Wiersz poleceñ:",IDC_STATIC,6,8,48,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Katalog:",IDC_STATIC,6,26,33,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Okno:",IDC_STATIC,6,44,43,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "&Zmieñ katalog w oknach dialogowych Plik->Otwórz\n(wiersz polecenia powinien byæ katalogiem)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,180,18
PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Skrót klawiszowy"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Skrót:",IDC_STATIC,7,8,30,8
EDITTEXT IDCTXT,42,6,178,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&Rozró¿nij lewe i prawe klawisze specjalne ",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,163,10
LTEXT "Uwagi:\n- mo¿esz u¿yæ klawisz Windows\n- niektóre skróty specjalne nie s¹ dostêpne",IDC_STATIC,6,42,216,29,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Warunki aktywacji",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "Stan &Caps Lock:",IDC_STATIC,12,98,54,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Stan &Num Lock:",IDC_STATIC,12,116,53,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Stan Scr&oll Lock:",IDC_STATIC,12,134,56,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Dodaj",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Usuñ",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Edytuj",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Wiedz, ¿e wszystkie skróty klawiszowe s¹ wy³¹czone, gdy to okno jest widoczne.",IDCLBL_HELP,79,114,135,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Liczba skrótów:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,50,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,286,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Uruchom Clavier+ przy st&arcie Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,143,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "Napisz t&ekst",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,55,10
CONTROL "&Uruchom program lub stronê internetow¹",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,147,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "U&stawienia zaawansowane...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Testuj",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "W³¹cz &dla:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,34,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,48,192,108,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,158,192,232,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Opis:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,18,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,48,208,360,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Pomoc",IDCCMD_HELP,60,227,36,14
PUSHBUTTON "&Kopiuj listê",IDCCMD_COPYLIST,98,227,48,14
PUSHBUTTON "&Jêzyk...",IDCCMD_LANGUAGE,148,227,48,14
PUSHBUTTON "O p&rogramie...",IDCCMD_ABOUT,198,227,60,14
PUSHBUTTON "&Zakoñcz",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Symuluj kombinacjê klawiszy"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Kombinacja:",IDC_STATIC,7,8,40,8
EDITTEXT IDCTXT,54,6,179,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateEN.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Program"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Ulubione"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Znak specjalny"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Otwórz katalog...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&Napisz tekst...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "U&ruchom program...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "Wyœwietl stronê &internetow¹...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Symuluj kombinacjê klawiszy: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Uruchom &program: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Czekaj 100 ms, nastêpnie wykryj aktywne okno: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Napisz tekst w trybie &Niskiego poziomu: [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "Wstaw &znak"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Wstaw znak specjalny"
BEGIN
MENUITEM "Wstaw &lewy ukoœnik: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Wstaw otwieraj¹cy nawias &kwadratowy: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Wstaw zamykaj¹cy nawias kwa&dratowy: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Wstaw otwieraj¹cy nawias kl&amrowy: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Wstaw zamykaj¹cy nawias kla&mrowy: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Wstaw kreskê p&ionow¹: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Wykonaj p&olecenie specjalne"
BEGIN
MENUITEM "&Czekaj: [{Wait,<czas trwania>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Wykryj aktywne okno: [{Focus,<opóŸnienie>,<nazwa okna>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Kopiuj do schowka: [{Copy,<tekst>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Przycisk myszy: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Przesuñ wskaŸnik myszy do (&bezwzgl.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Przesuñ wskaŸnik myszy do (wz&gl.): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Przesuñ wskaŸnik myszy &o: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "&Rolka myszy: [{MouseWheel,<+/- liczba skoków>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Ustawienia...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&Kopiuj listê", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "&Wczytaj konfiguracjê...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Po³¹cz konfiguracjê z...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "Zapi&sz konfiguracjê...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Zakoñcz", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Wymagany poprawny skrót."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Skrót klawiszowy jest zduplikowany: %s.\nProszê zmodyfikowaæ lub usun¹æ jeden z duplikatów."
ERR_SAVING_INI "Nie mo¿na zapisaæ ustawieñ."
ERR_LOADING_INI "Nie mo¿na wczytaæ ustawieñ."
ERR_TARGET "Nie wybrano programu.\nTrzymaj przycisk myszy wciœniêty i przeci¹gnij kursor\nna okno programu do wyboru."
ASK_QUIT "Czy napewno chcesz zakoñczyæ Clavier+?\nTo spowoduje wy³¹czenie wszystkich skrótów.\n\n(Naciœnij klawisz Shift, kiedy klikasz przycisk,\naby pomin¹c tê wiadomoœæ.)"
ASK_DELETE "Czy napewno chcesz usun¹æ ten skrót?\n\n(Naciœnij klawisz Shift, kiedy klikasz przycisk,\naby pomin¹c tê wiadomoœæ.)"
MSG_COPYLIST "Lista skrótów zosta³a skopiowana do schowka.\n\nMo¿esz teraz wkleiæ j¹ (Ctrl+V) do edytora tekstowego lub arkusza."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Polski;Shortcut;Code;DistinguishLeftRight;Description;Command;Text;Directory;Window;SupportFileOpen;Programs;AllProgramsBut;None;Language;Size;Columns;Sorting;Normalne;Zminimalizowane;Zmaksymalizowane;Win;Ctrl;Shift;Alt;Left;Right;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Yes;No;Usages;"
IDS_COLUMNS "Zawartoœæ;Skrót;Warunki;U¿ycia;Opis;"
IDS_LANGUAGE_CODE "pl"
IDS_CONDITIONS "brak warunku;musi byæ w³¹czony;musi byæ wy³¹czony;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "Pliki INI|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Wybierz katalog startowy polecenia."
IDS_PROGRAMS "wszystkie programy oprócz;tylko te programy;"
IDS_TOOLTIPS "Dodaj nowy skrót;Usuñ wybrany skrót;Edytuj wybrany skrót;Przeci¹gnij i upuœæ, aby wybraæ okno programu;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=EUR"
END
#endif // Polish resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Russian resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_RUS)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
#pragma code_page(1251)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Èìèòàöèÿ íàæàòèÿ êëàâèø"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Íàæàòèå êëàâèø:",IDC_STATIC,7,8,61,8
EDITTEXT IDCTXT,78,6,155,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Îòìåíà",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Äîáàâèòü",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Óäàëèòü",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Ðåäàêòèðîâàòü ýëåìåíò",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Ïîìíèòå, ÷òî âñå ÿðëûêè îòêëþ÷åíû, åñëè ýòî îêíî âèäèìîå.",IDCLBL_HELP,90,114,131,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Ñ÷åò÷èê ÿðëûêîâ:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,68,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,301,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Ç&àïóñê ïðîãðàììû ïðè ñòàðòå Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,149,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "&Ââåäèòå òåêñò",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,63,10
CONTROL "&Çàïóñòèòü ïðîãðàììó èëè ïîêàçàòü âåá-ñàéò",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,166,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Ðà&ñøèðåííûå íàñòðîéêè...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Òåñò",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "&Âêëþ÷èòü äëÿ:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,51,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,62,192,90,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,154,192,236,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Îïèñàíèå:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,38,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,62,208,346,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Ïîìîùü",IDCCMD_HELP,60,227,40,14
PUSHBUTTON "Ê&îïèðîâàòü ñïèñîê",IDCCMD_COPYLIST,102,227,72,14
PUSHBUTTON "ßçû&ê...",IDCCMD_LANGUAGE,176,227,36,14
PUSHBUTTON "Î &ïðîãðàììå...",IDCCMD_ABOUT,214,227,56,14
PUSHBUTTON "&Âûõîä",IDCCMD_QUIT,272,227,36,14
PUSHBUTTON "Îòìåíà",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ßðëûê"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&ßðëûê:",IDC_STATIC,7,8,25,8
EDITTEXT IDCTXT,42,6,178,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&Ðàçëè÷èå ìåæäó ëåâîé è ïðàâîé ñïåöèàëüíûìè êëàâèøàìè",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,218,10
LTEXT "Çàìåòêè:\n- âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü êëàâèøó Windows\n- íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå ÿðëûêè íåäîñòóïíû",IDC_STATIC,6,42,216,29,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Óñëîâèå àêòèâàöèè",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "&Caps Lock ñîñòîÿíèå:",IDC_STATIC,12,98,73,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "&Num Lock ñîñòîÿíèå:",IDC_STATIC,12,116,72,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Scr&oll Lock ñîñòîÿíèå:",IDC_STATIC,12,134,75,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Îòìåíà",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Ïðîãðàììà äëÿ çàïóñêà"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Ñòðîêà êîìàíäû:",IDC_STATIC,6,8,59,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Ïàïêà:",IDC_STATIC,6,26,24,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Âèä îêíà:",IDC_STATIC,6,44,34,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "Ñ&ìåíà ïàïêè â îêíå äèàëîãà Ôàéë/Îòêðûòü (ñòðîêà êîìàíäû äîëæíà áûòü â ïàïêå)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,167,18
PUSHBUTTON "Îòìåíà",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "Î ïðîãðàììå Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Ïðàâîîáëàäàòåëü © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nÏðîãðàììà ïîä GPL ëèöåíçèåé",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Àâòîð",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,64,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,68,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Ïåðåâîä: Âàëåðèé Ðîìàíîâñêèé",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,120,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,46,16
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateRU.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Ïðîãðàììû"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Èçáðàííîå èíòåðíåòà"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Ñïåöñèìâîëû"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Îòêðûòü &ïàïêó...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&Íàïèñàòü òåêñò...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "&Çàïóñòèòü ïðîãðàììó...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "&Ïîêàçàòü âåá-ñàéò...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Ñèìóëèðîâàòü íàæàòèå êëàâèø: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "&Çàïóñòèòü ïðîãðàììó: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Æäàòü 100 ìñ äî îáíàðóæåíèÿ ôîêóñà: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "&Íàïèñàòü òåêñò â ðåæèìå íèæíåãî óðîâíÿ", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "&Íàïèñàòü ñèìâîë"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Íàïèñàòü ñïåöñèìâîë"
BEGIN
MENUITEM "×åðòà ñ îáðàòíûì íàêëîíîì: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Îòêðûâàþùàÿ &ñêîáêà: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Çàêðûâàþùàÿ ñêîá&êà: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Îòêðûâàþùàÿ ôèãóðíàÿ ñê&îáêà: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Çàêðûâàþùàÿ ôèãóðíàÿ ñê&îáêà: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Âåðòèêàëüíàÿ &÷åðòà: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Âûïîëíèòü ñïåöèàëüíóþ ê&îìàíäó"
BEGIN
MENUITEM "&Îæèäàòü: [{Wait,<äëèòåëüíîñòü>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Îáíàðóæèâàòü ñôîêóñèðîâàííîå îêíî: [{Focus,<çàäåðæêà>,<èìÿ îêíà>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Êîïèðîâàòü â áóôåð: [{Copy,<òåêñò>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Êíîïêà ìûøè: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Äâèãàòü ìû&øü ê (abs.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Äâè&ãàòü ìûøü â ôîêóñ (rel.): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Äâèãàòü ìûøü í&à: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "Êîëåñèêî ì&ûøè: [{MouseWheel,<+/- ticks count>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Íàñòðîéêè...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&Êîïèðîâàòü ñïèñîê", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "&Çàãðóçèòü êîíôèãóðàöèþ...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "Ñ&ðàâíèòü êîíôèãóðàöèþ ñ...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "&Ñîõðàíèòü êîíôèãóðàöèþ...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Âûõîä", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Íóæåí äåéñòâèòåëüíûé ÿðëûê."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Êîìáèíàöèè äóáëèðóþòñÿ: %s.\nÈçìåíèòå èëè óäàëèòå îäèí èç äóáëèêàòîâ."
ERR_SAVING_INI "Íå óäàåòñÿ ñîõðàíèòü íàñòðîéêè."
ERR_LOADING_INI "Íå óäàåòñÿ çàãðóçèòü íàñòðîéêè."
ERR_TARGET "Íè îäíà ïðîãðàììà íå âûáðàíà.\nÏîæàëóéñòà, íàæìèòå êíîïêó ìûøè è ïåðåòàùèòå êóðñîð\nâ îêíî ïðîãðàììû äëÿ âûáîðà."
ASK_QUIT "Õîòèòå âûéòè èç ïðîãðàììû?\nÝòî îòêëþ÷èò âñå âàøè ÿðëûêè.\n\n(Íàæìèòå êëàâèøó Shift êîãäà ùåëêíèòå íà êíîïêó\näëÿ ïðîïóñêà ýòîãî ñîîáùåíèÿ.)"
ASK_DELETE "Òî÷íî õîòèòå óäàëèòü ýòîò ÿðëûê?\n\n(Íàæìèòå êëàâèøó Shift êîãäà ùåëêíèòå íà êíîïêó\näëÿ ïðîïóñêà ýòîãî ñîîáùåíèÿ.)"
MSG_COPYLIST "Ñïèñîê ÿðëûêîâ áûë ñêîïèðîâàí â áóôåð.\n\nÂû ìîæåòå âñòàâèòü åãî ÷åðåç Ctrl+V â òåêñòîâûé äîêóìåíò."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Ðóññêèé;ßðëûê;Êîä;Ðàçëè÷àòüËåâàÿÏðàâàÿ;Îïèñàíèå;Êîìàíäà;Òåêñò;Äèðåêòîðèÿ;Îêíî;ÏîääåðæêàÎòêðûòèÿÔàéëà;Ïðîãðàììû;ÂñåõÏðîãðàììÊðîìå;Íåò;ßçûê;Ðàçìåð;Ñòîëáöû;Ñîðòèðîâêà;Íîðìàëüíî;Ñâåðíóòî;Ðàçâåðíóòî;Win;Ctrl;Shift;Alt;Left;Right;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Äà;Íåò;Èñïîëüçîâàíèé;"
IDS_COLUMNS "Ñîäåðæèìîå;ßðëûê;Óñëîâèÿ;Èñïîëüçîâàíèé;Îïèñàíèå;"
IDS_LANGUAGE_CODE "ru"
IDS_CONDITIONS "íåò óñëîâèé;äîëæíî áûòü âêë.;äîëæíî áûòü âûêë.;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "INI ôàéëû|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Âûáåðèòå ïàïêó çàïóñêà êîìàíäû."
IDS_PROGRAMS "âñåõ ïðîãðàìì êðîìå;òîëüêî ýòèõ ïðîãðàìì;"
IDS_TOOLTIPS "Äîáàâèòü íîâûé ÿðëûê;Óäàëèòü âûáðàííûé ÿðëûê;Èçìåíèòü âûáðàííûé ÿðëûê;Íàæìèòå è ïåðåòÿíèòå äëÿ âûáîðà îêíà ïðîãðàììû;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=USD"
END
#endif // Russian resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Neutral resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_NEU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_LANGUAGE DIALOGEX 0, 0, 115, 132
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Language"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LISTBOX IDCLST_LANGUAGE,6,6,102,99,LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,32,112,50,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_TARGET BITMAP "Target.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Icon
//
// Icon with lowest ID value placed first to ensure application icon
// remains consistent on all systems.
IDI_APP ICON "App.ico"
IDI_ADD ICON "Add.ico"
IDI_DELETE ICON "Delete.ico"
IDI_EDIT ICON "Edit.ico"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Version
//
VS_VERSION_INFO VERSIONINFO
FILEVERSION 10,8,2,0
PRODUCTVERSION 10,8,2,0
FILEFLAGSMASK 0x3fL
#ifdef _DEBUG
FILEFLAGS 0x1L
#else
FILEFLAGS 0x0L
#endif
FILEOS 0x4L
FILETYPE 0x1L
FILESUBTYPE 0x0L
BEGIN
BLOCK "StringFileInfo"
BEGIN
BLOCK "000004b0"
BEGIN
VALUE "CompanyName", "Guillaume Ryder (http://utilfr42.free.fr)"
VALUE "FileDescription", "Clavier+"
VALUE "FileVersion", "10.8.2"
VALUE "InternalName", "Clavier.exe"
VALUE "LegalCopyright", "Copyright © 2000-2018 Guillaume Ryder"
VALUE "OriginalFilename", "Clavier.exe"
VALUE "ProductName", "Clavier+"
VALUE "ProductVersion", "10.8.2"
END
END
BLOCK "VarFileInfo"
BEGIN
VALUE "Translation", 0x0, 1200
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Cursor
//
IDC_TARGET CURSOR "Target.cur"
#endif // Neutral resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// German (Germany) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_DEU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_GERMAN
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "Über Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,101,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nSoftwarelizenz nach GPLv3",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Autor",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Übersetzungen: Dietmar Vogel",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,101,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Hotkey"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Hotkey:",IDC_STATIC,7,8,26,8
EDITTEXT IDCTXT,36,6,184,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "Zwischen den linken und rechten speziellen Tasten &unterscheiden",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,6,24,180,18
LTEXT "Hinweis:\n- Windows Taste ist benutzbar\n- Strg + Alt = Alt Gr\n- einige besondere Hotkeys sind nicht verfügbar",IDC_STATIC,6,45,216,33,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Aktivierungsbedingung",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "&Feststelltaste:",IDC_STATIC,12,98,47,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "&Num-Feststelltaste:",IDC_STATIC,12,116,64,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "&Rollen-Feststelltaste:",IDC_STATIC,12,134,69,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Abbrechen",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Hinzufügen",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Entfernen",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Bearbeiten",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Alle Hotkeys sind deaktiviert solange dieser Dialog angezeigt wird.",IDCLBL_HELP,90,114,123,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Anzahl der Hotkeys:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,88,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,320,114,8,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Beim Starten von &Windows Clavier+ ausführen",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,165,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "Text &schreiben",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,63,10
CONTROL "Programm starten oder Website anzeigen",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,149,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "E&rweiterte Einstellungen...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Test",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "Er&möglichen für:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,53,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,62,192,94,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,158,192,232,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Beschreibung:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,46,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,62,208,346,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Hilfe",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "L&iste kopieren",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "S&prache...",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "&Über...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "B&eenden",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Abbrechen",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Programm starten"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Kommandozeile:",IDC_STATIC,6,8,52,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Ordner:",IDC_STATIC,6,26,26,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Ausführen:",IDC_STATIC,6,44,37,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "&Verzeichnis in den Datei/Öffnen Dialogfeld ändern (Kommandozeile sollte ein Ordner sein)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,174,18
PUSHBUTTON "Abbrechen",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Tastendruck simulieren"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Tastendruck:",IDC_STATIC,7,8,43,8
EDITTEXT IDCTXT,55,6,178,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Abbrechen",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateDE.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Programm"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Internet Favoriten"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Sonderzeichen"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Ordner öffnen...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&Text schreiben...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "P&rogramm starten...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "&Website anzeigen...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Tastendruck simulieren: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "&Programm starten: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "100 Millisekunden &warten: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Low-level Te&xtschreibung", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "&Zeichen schreiben"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Sonderzeichen schreiben"
BEGIN
MENUITEM "&Gegenschrägstrich schreiben: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Linke &Haltewinkel schreiben: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Rechte Halte&winkel schreiben: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Linke &Klammer schreiben: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Rechte Kla&mmer schreiben: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "&Vertikale Linie Schreiben: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "&Befehl durchführen"
BEGIN
MENUITEM "&Warten: [{Wait,<Dauer>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Fenster aktivieren: [{Focus,<Aufschub>,<Fenster-Name>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Copy zum Klemmbrett: [{Copy,<Text>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Maustaste: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Maus &positionieren (abs.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Maus p&ositionieren (rel.): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Maus &bewegen: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "Mä&userad: [{MouseWheel,<+/- Zähl>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Einstellungen...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "Liste &kopieren", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "Konfiguration &aufladen...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "Konfiguration &mischen mit...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "Konfiguration &speichern...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Beenden", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Gültige Hotkey wird benötigt."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Ein Hotkey wird zweimal benutzt: %s. Eins der Duplikate bitte entfernen."
ERR_SAVING_INI "Einstellungen konnten nicht gespeichert werden."
ERR_LOADING_INI "Einstellungen konnten nicht geladen werden."
ERR_TARGET "Kein Programm gewählt."
ASK_QUIT "Soll Clavier+ wirklich beendet werden?\nAlle Hotkeys werden deaktiviert."
ASK_DELETE "Soll diese Hotkey wirklich gelöscht werden?"
MSG_COPYLIST "Die Hotkeyliste ist zum Klemmbrett kopiert worden."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Deutsch;Verknüpfung;Code;LinksRechtsUnterscheiden;Beschreibung;Befehl;Text;Ordner;Fenster;DateiÖffnenStützen;Programme;AlleProgrammeAber;Kein;Sprache;Grösse;Spalte;Sortieren;Normal;Minimiert;Maximiert;Win;Strg;Umschalt;Alt;Links;Rechts;Feststell;Num;Rollen;Ja;Nein;Verwendungszählung;"
IDS_COLUMNS "Inhalt;Hotkey;Bedingung;Verwendungszählung;Beschreibung;"
IDS_LANGUAGE_CODE "de"
IDS_CONDITIONS "ohne Bedingung;eingeschaltet;ausgeschaltet;"
IDS_CONDITION_KEYS "FNR"
IDS_INI_FILTER "INI Dateien|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Startordner zum Ausführen des Befehls auswählen."
IDS_PROGRAMS "alle Programme aber;nur diese Programme;"
IDS_TOOLTIPS "Hinzufügen;Löschen;Ändern;Programm wählen;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=EUR"
END
#endif // German (Germany) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// English (U.S.) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Shortcut"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Shortcut:",IDC_STATIC,7,8,30,8
EDITTEXT IDCTXT,42,6,178,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&Distinguish between left and right special keys",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,163,10
LTEXT "Notes:\n- you can use the Windows key\n- some special shortcuts are not available",IDC_STATIC,6,42,216,29,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Activation condition",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "&Caps Lock state:",IDC_STATIC,12,98,54,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "&Num Lock state:",IDC_STATIC,12,116,53,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Scr&oll Lock state:",IDC_STATIC,12,134,56,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Cancel",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Add",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Delete",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Edit",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Beware that all shortcuts are disabled while this window is visible.",IDCLBL_HELP,90,114,123,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Shortcuts count:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,54,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,286,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "L&aunch Clavier+ at Windows startup",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,130,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "&Write text",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,49,10
CONTROL "&Launch a program or display a website",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,140,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Ad&vanced settings...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Test",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "&Enable for:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,36,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,54,192,90,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,146,192,244,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Description:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,38,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,54,208,354,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Help",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "C&opy list",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "Lan&guage...",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "A&bout...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "&Quit",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Cancel",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 125
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "About Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nSoftware under GPLv3 license",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Author",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,99,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,104,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Program to execute"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Command line:",IDC_STATIC,6,8,48,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Directory:",IDC_STATIC,6,26,33,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Window:",IDC_STATIC,6,44,43,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "C&hange directory in File/Open dialog boxes (the command line should be a folder)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,153,18
PUSHBUTTON "Cancel",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Simulate a keystroke"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Keystroke:",IDC_STATIC,7,8,36,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,185,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Cancel",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateEN.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Program"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Internet Favorite"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Special Character"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Open &Folder...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&Write Text...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "&Launch a Program...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "&Display a Website...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Simulate a Keystroke: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Launch a &Program: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Wait 100 ms then detect focus: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Write Text in &Low-level Mode: [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "Write a &Character"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Write a Sp&ecial Character"
BEGIN
MENUITEM "Write a Back&slash: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Write an Opening &Bracket: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Write a Closing Brac&ket: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Write an Opening Br&ace: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Write a Closing Bra&ce: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Write a &Pipe: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Execute a Special C&ommand"
BEGIN
MENUITEM "&Wait: [{Wait,<duration>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Detect focused window: [{Focus,<delay>,<window name>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Copy to clipboard: [{Copy,<text>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Mouse button: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Mouse mo&ve to (abs.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Mouse mov&e to (rel.): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Mouse move b&y: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "Mouse w&heel: [{MouseWheel,<+/- ticks count>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Settings...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&Copy List", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "&Load Configuration...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Merge Configuration With...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "Sa&ve Configuration...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Quit", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Valid shortcut required."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "A keyboard shortcut is duplicated: %s.\nPlease modify or remove one of the duplicates."
ERR_SAVING_INI "Unable to save the settings."
ERR_LOADING_INI "Unable to load the settings."
ERR_TARGET "No program has been chosen.\nPlease keep the mouse button down and drag the cursor\nto a window of the program to choose."
ASK_QUIT "Do you really want to exit Clavier+?\nThis will disable all your shortcuts.\n\n(Press the Shift key while clicking the button\nto skip this message.)"
ASK_DELETE "Do you really want to delete this shortcut?\n\n(Press the Shift key while clicking the button\nto skip this message.)"
MSG_COPYLIST "The shortcuts list has been copied to the clipboard.\n\nYou can paste it with Ctrl+V to a text processor or a spreadsheet."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "English;Shortcut;Code;DistinguishLeftRight;Description;Command;Text;Directory;Window;SupportFileOpen;Programs;AllProgramsBut;None;Language;Size;Columns;Sorting;Normal;Minimized;Maximized;Win;Ctrl;Shift;Alt;Left;Right;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Yes;No;Usages;"
IDS_COLUMNS "Contents;Shortcut;Conditions;Usages;Description;"
IDS_LANGUAGE_CODE "en"
IDS_CONDITIONS "no condition;must be on;must be off;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "INI files|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Choose the startup directory of the command."
IDS_PROGRAMS "all programs but;only those programs;"
IDS_TOOLTIPS "Add a new shortcut;Delete the selected shortcut;Edit the selected shortcut;Click and drag-drop to select the window of a program;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=USD"
END
#endif // English (U.S.) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// French (France) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_FRA)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_FRENCH
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Ajouter",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Supprimer",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Modifier",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Les raccourcis sont désactivés tant que cette boîte de dialogue est visible.",IDCLBL_HELP,90,114,128,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Nombre de raccourcis :",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,74,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,306,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Lancer Clavier+ au démarrage de &Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,152,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "É&crire du texte",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,63,10
CONTROL "&Lancer un programme ou afficher un site Internet",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,174,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Paramètres a&vancés...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Tester",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "Activer po&ur :",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,45,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,54,192,114,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,170,192,220,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Description :",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,40,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,54,208,354,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Aide",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "C&opier liste",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "Lan&gue...",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "À &propos...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "&Quitter",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Annuler",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Raccourci clavier"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Raccourci :",IDC_STATIC,7,8,38,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,172,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "Distin&guer les touches de gauche et de droite",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,161,10
LTEXT "Notes :\n- vous pouvez utiliser la touche Windows\n- les touches Ctrl + Alt et Alt Gr sont équivalentes\n- certains raccourcis spéciaux sont indisponibles",IDC_STATIC,6,42,216,38,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Conditions d'activation :",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "État de Verr. &Maj. :",IDC_STATIC,12,98,60,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "État de Verr. &Num. :",IDC_STATIC,12,116,63,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "État d'Arrêt &Défil. :",IDC_STATIC,12,134,58,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Annuler",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 125
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "À propos de Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
CONTROL "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nLogiciel sous licence GPLv3",IDC_STATIC,
"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,20,108,28
GROUPBOX "Auteur",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,99,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,104,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Programme à exécuter"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Ligne de commande :",IDC_STATIC,6,8,68,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Répertoire :",IDC_STATIC,6,26,40,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Fenêtre :",IDC_STATIC,6,44,33,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "&Changer de répertoire dans les boîtes de dialogue Fichier/Ouvrir (la ligne de commande est un dossier)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,181,18
PUSHBUTTON "Annuler",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Simuler une frappe de touches"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Raccourci :",IDC_STATIC,7,8,38,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,185,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Annuler",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateFR.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Programme"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Favori Internet"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Caractère spécial"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Ouvrir un &dossier...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "Écrire du &texte...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "&Lancer un programme...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "&Afficher un site Internet...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Simuler une frappe de touches : [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "&Lancer un programme : [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Attendre 100 ms puis détecter focus : []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Écrire du texte en mode &bas niveau : [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "Écrire un &caractère"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Écrire un caractère s&pécial"
BEGIN
MENUITEM "Écrire un &anti-slash : \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Écrire un &crochet ouvrant : \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Écrire un c&rochet fermant : \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Écrire une acc&olade ouvrante : \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Écrire une accola&de fermante : \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Écrire un &pipe : \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Exécuter une c&ommande spéciale"
BEGIN
MENUITEM "&Attendre : [{Wait,<durée>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Détecter fenêtre active : [{Focus,<délai>,<fenêtre>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Copier texte : [{Copy,<texte>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "Bouton &souris: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "&Positionner souris (abs.) : [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "P&ositionner souris (rel.) : [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Déplacer so&uris : [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "&Molette souris : [{MouseWheel,<+/- nb. crans>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Paramètres...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&Copier liste", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "C&harger configuration...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Fusionner configuration avec...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "&Enregistrer configuration...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Quitter", ID_TRAY_QUIT
END
END
#ifdef APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// TEXTINCLUDE
//
1 TEXTINCLUDE
BEGIN
"Resource.h\0"
END
2 TEXTINCLUDE
BEGIN
"#include ""afxRes.h""\0"
END
3 TEXTINCLUDE
BEGIN
"\0"
END
#endif // APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Vous devez entrer un raccourci clavier valide."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Un raccourci clavier est en double : %s.\nVeuillez modifier ou supprimer un des doublons."
ERR_SAVING_INI "Impossible d'enregistrer les paramètres."
ERR_LOADING_INI "Impossible de lire les paramètres."
ERR_TARGET "Aucun programme n'a été choisi.\nVeuillez laisser le bouton de la souris enfoncé et faire glisser le curseur\npour choisir la fenêtre du programme voulu."
ASK_QUIT "Voulez-vous vraiment quitter Clavier+ ?\nCela désactivera les raccourcis clavier.\n\n(Appuyez sur la touche Majuscule en cliquant sur le bouton\npour ne pas afficher ce message.)"
ASK_DELETE "Voulez-vous vraiment supprimer ce raccourci ?\n\n(Appuyez sur la touche Majuscule en cliquant sur le bouton\npour ne pas afficher ce message.)"
MSG_COPYLIST "La liste des raccourcis a été copiée dans le presse-papiers.\n\nVous pouvez la coller avec Ctrl+V dans un logiciel de traitement de texte ou un tableur."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Français;Raccourci;Code;DistinguerGaucheDroite;Description;Commande;Texte;Répertoire;Fenêtre;GérerFichierOuvrir;Programmes;TousProgrammesSauf;Aucun;Langue;Taille;Colonnes;Tri;Normale;Réduite;Agrandie;Win;Ctrl;Maj;Alt;Gauche;Droite;VerrMaj;VerrNum;ArrêtDéfil;Oui;Non;Utilisations;"
IDS_COLUMNS "Contenu;Raccourci;Conditions;Utilisations;Description;"
IDS_LANGUAGE_CODE "fr"
IDS_CONDITIONS "pas de condition;doit être activé;doit être désactivé;"
IDS_CONDITION_KEYS "MND"
IDS_INI_FILTER "Fichiers INI|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Choisissez le répertoire de démarrage de la commande."
IDS_PROGRAMS "tous les programmes sauf;seulement ces programmes;"
IDS_TOOLTIPS "Ajouter un nouveau raccourci;Supprimer le raccourci sélectionné;Éditer le raccourci sélectionné;Cliquer et faire glisser le curseur pour sélectionner la fenêtre d'un programme;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=EUR"
END
#endif // French (France) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Italian (Italy) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ITA)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_ITALIAN
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Programma da eseguire"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Linea di comando :",IDC_STATIC,6,8,60,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Cartella :",IDC_STATIC,6,26,30,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Finestra :",IDC_STATIC,6,44,32,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "C&ambia cartella nella casella di dialogo File/apri (la linea di comando può essere una cartella)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,168,18
PUSHBUTTON "Annulla",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Scorciatoia"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Scorciatoia :",IDC_STATIC,7,8,40,8
EDITTEXT IDCTXT,54,6,166,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&Distingui tra i tasti speciali di sinistra e destra",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,159,10
LTEXT "Nota :\n- puoi usare il tasto Windows\n- alcune scorciatoie speciali non sono disponibili",IDC_STATIC,6,42,216,29,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Condizioni d'attivazione",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "Stato &Caps Lock :",IDC_STATIC,12,98,57,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Stato &Num Lock :",IDC_STATIC,12,116,55,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Stato Scr&oll Lock :",IDC_STATIC,12,134,58,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Annulla",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Aggiungi",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Elimina",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Modifica",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Attenzione tutte le scorciatoie sono disabilitate mentre questa finestra è visibile.",IDCLBL_HELP,78,114,144,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Lista scorciatoie :",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,56,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,288,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Lancia Clavier+ all'avvio di &Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,131,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "&Scrivi testo",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,51,10
CONTROL "&Lancia un programma o mostra un sito web",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,153,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Impostazioni A&vanzate...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Prova",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "A&bilita per :",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,38,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,54,192,144,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,200,192,190,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Descrizione :",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,42,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,54,208,354,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Aiuto",IDCCMD_HELP,60,227,32,14
PUSHBUTTON "&Copia lista",IDCCMD_COPYLIST,94,227,48,14
PUSHBUTTON "Lin&gua...",IDCCMD_LANGUAGE,143,227,41,14
PUSHBUTTON "In&formazioni su...",IDCCMD_ABOUT,186,227,72,14
PUSHBUTTON "&Esci",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Annulla",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Simula una pressione di tasti"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Tasto premuto :",IDC_STATIC,7,8,52,8
EDITTEXT IDCTXT,66,6,167,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Annulla",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "Informazioni su Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,101,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nSoftware sotto licenza GPLv3 ",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Autore",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Traduzione : Andrea Zanella",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,101,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateIT.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Programma"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Preferito &Internet"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Carattere &speciale"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Apri cartella...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "Scrivi &testo...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "&Lancia un programma...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "&Mostra un sito Web...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Simula una pressione di tasti : [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Lancia un &programma : [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Attendi 100 ms poi controlla il focus : []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "Scrivi testo in &low-level mode : [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "Scrivi un &carattere"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Scrivi un carattere speciale"
BEGIN
MENUITEM "Scrive un back&slash : \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Scrive una parentesi &quadra aperta : \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Scrive una parentesi q&uadra chiusa : \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Scrive una parentesi g&raffa aperta : \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Scrive una parentesi gra&ffa chiusa : \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Scrive una &verticale : \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Esegue un c&omando speciale"
BEGIN
MENUITEM "&Attendi : [{Wait,<durata>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Individua finestra attiva : [{Focus,<attesa>,<nome finestra>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Copia negli appunti : [{Copy,<testo>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Pulsante del mouse : [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "&Muovi Mouse a (ass.) : [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Mu&ovi Mouse a (rel.) : [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Muo&vi Mouse con : [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "Mouse &rotella : [{MouseWheel,<+/- conteggio scatti>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Impostazioni...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&Copia lista", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "C&arica configurazione...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Unisci la configurazione con...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "Sal&va configurazione...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Esci", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "È richiesta una scorciatoia valida."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Una scorciatoia da tastiera è duplicata : %s.\nPrego modificate o eliminate uno dei duplicati."
ERR_SAVING_INI "Impossibile salvare le impostazioni."
ERR_LOADING_INI "Impossibile caricare le impostazioni."
ERR_TARGET "Nessun programma è stato scelto.\nPrego tenete premuto il pulsante del mouse e trascinate il cursore\nalla finestra del programma da scegliere."
ASK_QUIT "Volete uscire davvero da Clavier+ ?\nQuesto disattiverà tutte le vostre scorciatoie.\n\n(Premete il tasto Shift mentre cliccate il pulsante\nper saltarequesto messaggio.)"
ASK_DELETE "Volete davvero eliminare questa scorciatoia ?\n\n(Premete il tasto Shift mentre cliccate il pulsante\nper saltarequesto messaggio.)"
MSG_COPYLIST "La lista delle scorciatoie è stata copiata negli appunti.\n\nPotete incollarla con Ctrl+V in qualsiasi text processor o foglio di calcolo."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Italiano;Scorciatoia;Codice;DistinguiSinistraDestra;Descrizione;Comando;Testo;Cartella;Finestra;SupportaAperturaFile;Programmi;TuttiprogrammiEccetto;Nessuno;Lingua;Grandezza;Colonne;Ordinamento;Normale;Ridotta;Ingrandita;Win;Ctrl;Shift;Alt;Sinistra;Destra;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Si;No;Usi;"
IDS_COLUMNS "Contenuto;Scorciatoia;Condizioni;Usi;Descrizione;"
IDS_LANGUAGE_CODE "it"
IDS_CONDITIONS "nessuna condizione;deve essere attivato;deve essere disattivato;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "Files di configurazione|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Scegli la cartella di esecuzione per il comando."
IDS_PROGRAMS "tutti i programmi eccetto;esclusivamente in questo programma;"
IDS_TOOLTIPS "Aggiungi una nuova scorciatoia;Elimina la scorciatoia selezionata;Modificala scorciatoia selezionata;Clicca e trascina per selezionare la finestra di un programma;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=EUR"
END
#endif // Italian (Italy) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Portuguese (Brazil) resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_PTB)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "Sobre o Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nPublicado sob licença GPLv3",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Criador",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Tradução : Milton Chaves de Almeida",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,123,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Programa a executar"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Linha de comando:",IDC_STATIC,6,8,61,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&Pasta:",IDC_STATIC,6,26,22,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&Janela:",IDC_STATIC,6,44,24,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "&Mudar para a pasta do caminho acima nas janelas de Abrir (o atalho deve ser uma pasta)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,164,18
PUSHBUTTON "Cancelar",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Atalho"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Atalho:",IDC_STATIC,7,8,24,8
EDITTEXT IDCTXT,36,6,184,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&Fazer distinção de teclas especiais\n(se são do lado direito ou esquerdo do teclado)",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,6,24,168,18
LTEXT "Atenção:\n- você pode usar a tecla Windows (Win key)\n- mas outras teclas especiais não",IDC_STATIC,6,48,216,30,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Condição do acionamento",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "Status da &Caps Lock:",IDC_STATIC,12,98,68,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Status da &Num Lock:",IDC_STATIC,12,116,66,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "Status da Scr&oll Lock:",IDC_STATIC,12,134,69,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Cancelar",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "Adicionar",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Excluir",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Editar",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "Atenção: Todos os atalhos ficam desativados enquanto esta janela estiver aberta.",IDCLBL_HELP,90,114,147,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Quantidade de atalhos:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,246,114,76,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,326,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "&Abrir o Clavier+ com o Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,246,124,118,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "&Reproduzir texto",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,70,10
CONTROL "&Abrir programa ou página da web",IDCOPT_COMMAND,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,123,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Configuração a&vançada...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&Testar",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "A&tivar:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,23,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,44,192,121,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,167,192,223,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "&Descrição:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,34,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,44,208,364,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&Ajuda",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "C&opiar lista",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "&Idioma...",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "&Sobre...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "&Fechar",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "Cancelar",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Simular digitação"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Letra:",IDC_STATIC,7,8,20,8
EDITTEXT IDCTXT,32,6,201,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "Cancelar",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonatePT.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Programa"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&Favoritos"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Caracter E&special"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Abrir Pasta...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&Transcrever Texto...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "A&brir Programa...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "Abrir Página da &Web...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Simular Teclagem: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Abrir &Programa: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&Esperar 100 milissegundos: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "&Reproduzir Texto (Digitação Simulada): [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "&Digitar um Caracter"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Digitar Caracter Especi&al"
BEGIN
MENUITEM "Escrever uma &Barra Inclinada: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "Escrever &Colchete de Abertura: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Escrever C&olchete de Fecho: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "Escrever C&have de Abertura: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Escrever Cha&ve de Fecho: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "Escrever Ba&rra Vertical: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "Efetuar &Comando"
BEGIN
MENUITEM "&Esperar: [{Wait,<duração>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Selecionar janela: [{Focus,<duração>,<janela>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "&Copiar na Área de Armazenagem: [{Copy,<texto>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Botão do mouse: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "M&ueve el mouse (abs.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Mue&ve el mouse (rel.): [{MouseMoveToFocus,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Mueve el &mouse: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "&Rolar página (esfera): [{MouseWheel,<+/- # de linhas>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Configuração...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "Copiar &Lista", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "&Abrir Configuração...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Mesclar com Configuração...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "&Salvar Configuração...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "&Fechar", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Necessário um atalho válido."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Existe duplicidade com uma combinação de teclas: %s.\nAltere ou remova uma das duplicatas."
ERR_SAVING_INI "Não foi possível salvar a configuração."
ERR_LOADING_INI "Não foi possível carregar a configuração."
ERR_TARGET "Você não escolheu nenhum programa. Mantenha\npressionado o botão do mouse e arraste o cursor\naté uma janela do programa visado."
ASK_QUIT "Quer mesmo fechar o Clavier+?\nIsto desativará todos os atalhos.\n\n(Tecle em Shift enquanto clica no botão de exclusão\npara evitar esta mensagem.)"
ASK_DELETE "Quer mesmo apagar este atalho?\n\n(Tecle em Shift enquanto clica no botão de exclusão\npara evitar esta mensagem.)"
MSG_COPYLIST "A lista de atalhos foi copiada na Área de Armazenamento.\n\nVocê pode colá-la (com Ctrl+V) num processador de texto ou numa planilha."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "Português brasileiro;Atalho;Código;DistinguirEsquerdaDireita;Descrição;Comando;Texto;Pasta;Janela;SuportaAberturaArquivo;Programas;TodosProgramasExceto;Nenhum;Idioma;Tamanho;Colunas;Ordenação;Normal;Minimizada;Maximizada;Win;Ctrl;Shift;Alt;Esquerda;Direita;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Sim;Não;Usos;"
IDS_COLUMNS "Conteúdo;Atalho;Condições;Usos;Descrição;"
IDS_LANGUAGE_CODE "pt-BR"
IDS_CONDITIONS "nenhuma condição;deve estar ativada;deve estar desativada;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "Arquivos INI|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "Especifique a pasta de abertura do comando."
IDS_PROGRAMS "com qualquer programa, exceto;só com estes;"
IDS_TOOLTIPS "Criar atalho;Apagar o atalho selecionado;Editar o atalho selecionado;Clique, arraste e solte para escolher a janela de um programa;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=USD"
END
#endif // Portuguese (Brazil) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Greek resources
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ELL)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
#pragma code_page(1253)
#endif //_WIN32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//
IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 157, 144
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_NOPARENTNOTIFY
CAPTION "Ðåñß Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
ICON IDI_APP,IDC_STATIC,6,6,20,20
CONTROL "Clavier+ 10.8.2",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,42,6,108,8
LTEXT "Copyright © 2000-2018\nGuillaume Ryder\nSoftware under GPLv3 license",IDC_STATIC,42,20,108,28,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "Äçìéïõñãüò",IDC_STATIC,6,48,145,44
CONTROL "Guillaume Ryder",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,12,59,54,8
LTEXT "guillaume@ryder.fr",IDCLBL_EMAIL,12,69,62,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "http://utilfr42.free.fr",IDCLBL_WEBSITE,12,79,69,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "ÌåôÜöñáóç : geogeo (www.geogeo.gr)",IDC_STATIC,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX | WS_GROUP,6,102,130,8
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,6,119,53,19
DEFPUSHBUTTON "ÅíôÜîåé",IDOK,101,124,50,14,WS_GROUP
END
IDD_CMDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 268, 113
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Ðñüãñáììá ãéá åêôÝëåóç"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&ÃñáììÞ åíôïëÞò:",IDC_STATIC,6,8,58,8
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,78,6,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,244,6,18,12
LTEXT "&ÊáôÜëïãïò:",IDC_STATIC,6,26,40,8
EDITTEXT IDCTXT_DIRECTORY,78,24,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_DIRECTORY,244,24,18,12
LTEXT "&ÐáñÜèõñï:",IDC_STATIC,6,44,43,8
COMBOBOX IDCCBO_SHOW,78,42,88,50,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
CONTROL "Á&ëëáãÞ êáôáëüãïõ óôï ðáñÜèõñï Áñ÷åßï/¢íïéãìá\n(ç ãñáììÞ åíôïëþí ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò öÜêåëïò)",IDCCHK_SUPPORTFILEOPEN,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,78,60,175,18
PUSHBUTTON "¢êõñï",IDCANCEL,78,93,56,14
DEFPUSHBUTTON "ÅíôÜîåé",IDOK,140,93,57,14
END
IDD_KEYSTROKE DIALOGEX 0, 0, 226, 178
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Óõíôüìåõóç"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Óõíôüìåõóç:",IDC_STATIC,7,8,40,8
EDITTEXT IDCTXT,50,6,170,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL "&ÄéÜêñéóç ìåôáîý áñéóôåñþí êáé äåîéþí åéäéêþí ðëÞêôñùí",IDCCHK_DISTINGUISH_LEFT_RIGHT,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,24,196,10
LTEXT "Óçìåßùóç:\n- ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï ðëÞêôñï ôùí Windows\n- ôá Ctrl+Alt êáé äåîß Alt åßíáé éóïäýíáìá\n- êÜðïéåò åéäéêÝò óõíôïìåýóåéò äåí åßíáé äéáèÝóéìåò",IDC_STATIC,6,42,216,36,SS_NOPREFIX
GROUPBOX "ÊáôÜóôáóç åíåñãïðïßçóçò",IDC_STATIC,6,84,214,66
LTEXT "&ÊáôÜóôáóç Caps Lock:",IDC_STATIC,12,98,78,8
COMBOBOX IDCCBO_CAPSLOCK,114,96,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "ÊáôÜóôáóç &Íum Lock:",IDC_STATIC,12,116,76,8
COMBOBOX IDCCBO_NUMLOCK,114,114,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
LTEXT "ÊáôÜóôáóç Scr&ïll Lock:",IDC_STATIC,12,134,76,8
COMBOBOX IDCCBO_SCROLLLOCK,114,132,100,68,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "¢êõñï",IDCANCEL,101,159,56,14
DEFPUSHBUTTON "ÅíôÜîåé",IDOK,163,159,57,14
END
IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 414, 246
STYLE DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Clavier+"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
CONTROL "",IDCLST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,6,401,102
PUSHBUTTON "ÐñïóèÞêç",IDCCMD_ADD,6,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "ÄéáãñáöÞ",IDCCMD_DELETE,30,114,20,18,BS_ICON
PUSHBUTTON "Åðåîåñãáóßá",IDCCMD_EDIT,54,114,20,18,BS_ICON
LTEXT "¼ëåò ïé óõíôïìåýóåéò åßíáé áíåíåñãÝò üôáí áõôü ôï ðáñÜèõñï åßíáé ïñáôü.",IDCLBL_HELP,90,114,123,17,0,WS_EX_STATICEDGE
LTEXT "Áñéèìüò óõíôïìåýóåùí:",IDCLBL_SHORTCUTSCOUNT,228,114,78,8,SS_NOPREFIX
LTEXT "",IDCTXT_SHORTCUTSCOUNT,310,114,30,8,SS_NOPREFIX
CONTROL "Åêêß&íçóç ôïõ Clavier+ ìáæß ìå ôá Windows",IDCCHK_AUTOSTART,
"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,228,124,156,10
GROUPBOX "",IDCFRA_TEXT,6,138,198,49,WS_GROUP
GROUPBOX "",IDCFRA_COMMAND,210,138,198,49,WS_GROUP
CONTROL "&ÃñÜøéìï êåéìÝíïõ",IDCOPT_TEXT,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,12,138,79,10
CONTROL "Åêêßíç&óç åíüò ðñïãñÜììáôïò Þ åìöÜíéóç éóôïóåëßäáò",IDCOPT_COMMAND,
"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,216,138,189,10
EDITTEXT IDCTXT_TEXT,12,150,168,32,ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL | WS_GROUP
PUSHBUTTON "",IDCCMD_TEXT_MENU,184,150,15,15,BS_BITMAP
EDITTEXT IDCTXT_COMMAND,216,150,164,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "...",IDCCMD_COMMAND,383,150,18,12
ICON "",IDCLBL_ICON,218,164,20,20,SS_REALSIZEIMAGE
PUSHBUTTON "Ð&ñïçãìÝíåò ñõèìßóåéò...",IDCCMD_CMDSETTINGS,246,168,102,14
PUSHBUTTON "&ÄïêéìÞ",IDCCMD_TEST,354,168,48,14
LTEXT "Åíåñã&ïð. ãéá:",IDCLBL_PROGRAMS,6,194,47,8
COMBOBOX IDCCBO_PROGRAMS,54,192,105,48,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT IDCTXT_PROGRAMS,161,192,230,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 130,IDCIMG_PROGRAMS,"Static",SS_BITMAP | SS_NOTIFY | SS_REALSIZEIMAGE,394,192,13,12
LTEXT "Ðåñéãñá&öÞ:",IDCLBL_DESCRIPTION,6,210,38,8
EDITTEXT IDCTXT_DESCRIPTION,54,208,354,12,ES_AUTOHSCROLL
CONTROL 125,IDCLBL_DONATE,"Static",SS_BITMAP,2,225,53,19
PUSHBUTTON "&ÂïÞèåéá",IDCCMD_HELP,60,227,48,14
PUSHBUTTON "&Áíôéã. ëßóôáò",IDCCMD_COPYLIST,110,227,48,14
PUSHBUTTON "Ã&ëþóóá/Lang",IDCCMD_LANGUAGE,160,227,48,14
PUSHBUTTON "&Ðåñß...",IDCCMD_ABOUT,210,227,48,14
PUSHBUTTON "¸&îïäïò",IDCCMD_QUIT,260,227,48,14
PUSHBUTTON "¢&êõñï",IDCANCEL,310,227,48,14
DEFPUSHBUTTON "ÅíôÜîåé",IDOK,360,227,48,14
END
IDD_SENDKEYS DIALOGEX 0, 0, 238, 50
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Ðñïóïìïßùóç ðëçêôñïëüãçóçò"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
LTEXT "&Áêïëïõèßá:",IDC_STATIC,7,8,36,8
EDITTEXT IDCTXT,48,6,185,12,ES_AUTOHSCROLL
PUSHBUTTON "¢êõñï",IDCANCEL,114,30,56,14
DEFPUSHBUTTON "ÅíôÜîåé",IDOK,176,30,57,14
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Bitmap
//
IDB_DONATE BITMAP "DonateEL.bmp"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Menu
//
IDM_CONTEXT MENU
BEGIN
POPUP " "
BEGIN
POPUP "&Ðñüãñáììá"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "&ÁãáðçìÝíï äéáäéêôýïõ"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "Åé&äéêüò ÷áñáêôÞñáò"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "¢íïéãìá &öáêÝëïõ...", ID_ADD_FOLDER
MENUITEM "&ÃñÜøéìï êåéìÝíïõ...", ID_ADD_TEXT
MENUITEM "&Åêêßíçóç ðñïãñÜììáôïò...", ID_ADD_COMMAND
MENUITEM "Ðñï&ïâïëÞ éóôüôïðïõ...", ID_ADD_WEBSITE
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM "&Ðñïóïìïßùóç ðëçêôñïëüãçóçò: [...]", ID_TEXT_SENDKEYS
MENUITEM "Å&êêßíçóç åíüò ÐñïãñÜììáôïò: [[...]]", ID_TEXT_COMMAND
MENUITEM "&ÁíáìïíÞ 100 ms êáé ìåôÜ áíß÷íåõóç åóôßáóçò: []", ID_TEXT_WAIT
MENUITEM "&ÃñÜøéìï êåéìÝíïõ óå ëåéôïõñãßá ÷áìçëïý åðéðÝäïõ: [|...|]", ID_TEXT_LOWLEVEL
MENUITEM SEPARATOR
POPUP "ÃñÜøéìï åíüò &×áñáêôÞñá"
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
END
POPUP "ÃñÜøéìï åíüò Åé&äéêïý ÷áñáêôÞñá"
BEGIN
MENUITEM "ÁíÜóôñï&öç êÜèåôïò: \\\\", ID_TEXT_BACKSLASH
MENUITEM "¢íïéãìá &áãêýëçò: \\[", ID_TEXT_BRACKET_OPEN
MENUITEM "Êëåßóéìï á&ãêýëçò: \\]", ID_TEXT_BRACKET_CLOSE
MENUITEM "¢íïéãìá Üã&êõóôñïõ: \\{", ID_TEXT_BRACE_OPEN
MENUITEM "Êëåßóéìï Üãêõ&óôñïõ: \\}", ID_TEXT_BRACE_CLOSE
MENUITEM "ÊÜ&èåôïò: \\|", ID_TEXT_PIPE
END
POPUP "ÅêôÝëåóç &ÅéäéêÞò åíôïëÞò"
BEGIN
MENUITEM "&ÁíáìïíÞ: [{Wait,<äéÜñêåéá>}]", ID_TEXT_CMD_WAIT
MENUITEM "&Åíôïðéóìüò ðáñáèýñïõ åóôßáóçò: [{Focus,<êáèõóôÝñçóç>,<üíïìá ðáñáèýñïõ>}]", ID_TEXT_CMD_FOCUS
MENUITEM "Áíôé&ãñáöÞ óôï Ðñü÷åéñï: [{Copy,<êåßìåíï>}]", ID_TEXT_CMD_COPY
MENUITEM "&Êïõìðß ðïíôéêéïý: [{MouseButton,L/M/R(U/D)}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_BUTTON
MENUITEM "Êßíçóç &ðïíôéêéïý óå (áðüë.): [{MouseMoveTo,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO
MENUITEM "Êßíçóç ð&ïíôéêéïý óå (ó÷åô.): [{MouseMoveToFocus,x,y}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_TO_REL
MENUITEM "Êßíçóç ðï&íôéêéïý áðü: [{MouseMoveBy,dx,dy}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_MOVE_BY
MENUITEM "&Ôñï÷üò ðïíôéêéïý: [{MouseWheel,<+/- áñéèìüò âçìÜôùí>}]", ID_TEXT_CMD_MOUSE_WHEEL
END
END
POPUP " "
BEGIN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Ñõèìßóåéò...", ID_TRAY_SETTINGS
MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ ëßóôáò", ID_TRAY_COPYLIST
MENUITEM "&Öüñôùóç ñõèìßóåùí...", ID_TRAY_INI_LOAD
MENUITEM "&Óõã÷þíåõóç ñõèìßóåùí ìå...", ID_TRAY_INI_MERGE
MENUITEM "Áðï&èÞêåõóç ñõèìßóåùí...", ID_TRAY_INI_SAVE
MENUITEM "¸&îïäïò", ID_TRAY_QUIT
END
END
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//
STRINGTABLE
BEGIN
ERR_INVALID_SHORTCUT "Áðáéôåßôáé Ýãêõñç óõíôüìåõóç."
ERR_SHORTCUT_DUPLICATE "Ìéá óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ åßíáé äéðëÞ: %s.\nÐáñáêáëþ ôñïðïðïéÞóôå Þ áöáéñÝóôå ôç ìßá áðü áõôÝò."
ERR_SAVING_INI "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïèÞêåõóç ôùí ñõèìßóåùí."
ERR_LOADING_INI "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç öüñôùóç ôùí ñõèìßóåùí."
ERR_TARGET "Äåí Ý÷åé åðéëåãåß êáíÝíá ðñüãñáììá.\nÊñáôÞóôå ôï êïõìðß ôïõ ðïíôéêéïý êáé óýñåôå ôï äñïìÝá\nóôï ðáñÜèõñï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá íá ôï åðéëÝîåôå."
ASK_QUIT "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ ôçí Ýîïäï áðü ôï Clavier+;\nÁõôü èá áðåíåñãïðïéÞóåé üëåò ôéò óõíôïìåýóåéò óáò.\n\n(ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Shift åíþ êÜíåôå êëéê óôï êïõìðß,\nãéá ðáñÜêáìøç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò.)"
ASK_DELETE "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá äéáãñÜøåôå áõôÞ ôç óõíôüìåõóç;\n\n(ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Shift åíþ êÜíåôå êëéê óôï êïõìðß,\nãéá ðáñÜêáìøç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò.)"
MSG_COPYLIST "Ï êáôÜëïãïò óõíôïìåýóåùí Ý÷åé áíôéãñáöåß óôï ðñü÷åéñï.\n\nÌðïñåßôå íá ôïí åðéêïëëÞóåôå ìå Ctrl+V óå Ýíáí åðåîåñãáóôÞ êåéìÝíïõ Þ Ýíá õðïëïãéóôéêü öýëëï."
END
STRINGTABLE
BEGIN
IDS_TOKENS "ÅëëçíéêÜ;Óõíôüìåõóç;Êþäéêáò;ÄéÜêñéóçÁñéóôåñïýÄåîéïý;ÐåñéãñáöÞ;ÅíôïëÞ;Êåßìåíï;ÊáôÜëïãïò;ÐáñÜèõñï;ÕðïóôÞñéîçÁíïßãìáôïòÁñ÷åßïõ;ÐñïãñÜììáôá;¼ëáÔáÐñïãñÜììáôáÅêôüò;ÊáíÝíá;Ãëþóóá;ÌÝãåèïò;ÓôÞëåò;Ôáîéíüìçóç;Êáíïíéêü ðáñÜèõñï;Åëá÷éóôïðïéçìÝíï;ÌåãéóôïðïéçìÝíï;Win;Ctrl;Shift;Alt;Áñéóôåñü;Äåîß;CapsLock;NumLock;ScrollLock;Íáé;¼÷é;×ñÞóåéò;"
IDS_COLUMNS "Ðåñéå÷üìåíá;Óõíôüìåõóç;ÓõíèÞêåò;×ñÞóåéò;ÐåñéãñáöÞ;"
IDS_LANGUAGE_CODE "el"
IDS_CONDITIONS "÷ùñßò üñïõò;ðñÝðåé íá åßíáé áíïé÷ôü;ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôü;"
IDS_CONDITION_KEYS "CNS"
IDS_INI_FILTER "Áñ÷åßá INI|*.ini|"
IDS_BROWSEDIR "ÅðéëÝîôå ôïí êáôÜëïãï åêêßíçóçò ôçò åíôïëÞò."
IDS_PROGRAMS "üëá ôá ðñïãñÜììáôá, åêôüò;ìüíï áõôÜ ôá ðñïãñÜììáôá;"
IDS_TOOLTIPS "ÐñïóèÞêç íÝáò óõíôüìåõóçò;ÄéáãñáöÞ ôçò åðéëåãìÝíçò óõíôüìåõóçò;Åðåîåñãáóßá ôçò åðéëåãìÝíçò óõíôüìåõóçò;Êëéê êáé ÌåôáöïñÜ-Áðüèåóç ãéá åðéëïãÞ ôïõ ðáñáèýñïõ åíüò ðñïãñÜììáôïò;"
IDS_DONATEURL "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=guillaume@ryder.fr&item_name=UtilFr+-+Clavier%2b&currency_code=EUR"
END
#endif // Greek resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////