Skip to content

gumernus/master-games-web

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master-Games Web

📦 Instalace

Nejdříve musíme stáhnout kód z této repository. Na instalaci všech potřebných věcí je potřeba npm (node package manager) který je v NodeJs. Tudíž potřebjeme nainstalovat NodeJs a samozřejmě stáhnout či pullnou celý projekt.

Instalace pro Deploy

npm install

Instalace pro Development

npm install --save-dev

⚙️ Run

Pro to aby jsme web mohli rozjet jsou potřeba tyto commandy.

Run Deployment

npm run build

pm2 serve -s -l 443 dist / ./web.sh

Run Development

npm run serve

⌛️ Aktualizovat kód

git pull origin main

📄 Pm2 commands

Veškeré pm2 commandy jsou zde.