This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
packathon2016
.gitignore
LICENSE
Makefile
README.md
boostrap.py
requirements.txt
setup.py

README.md

packathon2016

  • Github üzerinde proje açarken LICENSE, README ve .gitignore dosyalarını kolayça ekleyebiliyoruz.

  • Peki ya, localimizde bunu yapsak güzel olmaz mı?

  • Veya localdeki projenizi açtığımızda, Github üzerinde de yeni bir repository açılsa nasıl olur?

  • Daha ileri gidelim. Bunu packathon2016 da yetiştirebileceğimi düşünmüyorum ama proje türünüze göre tıpkı Yeoman gibi bir proje iskeleti scaffold edilse. (bkz. devpod#30, fikir @vigo'ya ait)

İŞ ÜSTÜNDE

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/38QqhDGxzPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

IMAGE ALT TEXT HERE

KURULUM

  • Bütün klasörlerde çalışabilmesi için $PATH içinde bir klasöre koyulması gerekiyor. Fakat henüz test etmedim.
  • Github üzerinde repo açabilmek için https://github.com/settings/tokens adresinden public_repo veya repo işaretli şekilde yeni token alınması gerekiyor.
  • Komut satırında:
$ export TOKEN=XXXXXX

NASIL ÇALIŞIR

Şimdilik aşağıdaki şekillerde çalışabiliyor. $PATH içindeki bir yola kurulmasıyla alakalı henüz bir deneme yapmadım.

Ayrıca her lisans dosyasında author, year gibi değiştirilmesi gereken parametreler farklı şekilde tanımlandığı için, (", {yyyy},{year}, [year]") gibi bunların hepsini standartlaştırmak gerekiyor. Bir kısmını tamamladım.

$ make run
$ python -m packathon2016
$ python packathon2016/__main__.py

YAPILACAKLAR

  • LICENSE dosyalarımdaki placeholder'ların standartlaştırılması.
  • Forma girilen veriler kaybolmadan validasyon yapılması veya hiç olmazsa formun boş bir şekilde yeniden açılması
  • Github API ile repository açılması