Skip to content
Energy controlsystem
JavaScript HTML Shell Python TSQL
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
db
public
routes
scripts updated install file Sep 18, 2019
test
.eslintignore
.eslintrc.json
.gitignore
.nycrc
.scrutinizer.yml
.travis.yml
LICENSE.md
README.md
app.js
package.json

README.md

BehovsBoBoxen

Build Status Scrutinizer Code Quality Build Status Codacy Badge Coverage Status Maintainability detta behöver du

Styr effekt i hemmet

Bom Antal Materiallista
1 1 Raspberry pi 3 modell B
2 ≥2 ds18b20 (1-wire eller dallas)
3 1 micro SD kort, gärna minst 32GB
4 1 reläkort med 8 relän
5 1 5V 2,1A USB laddare
6 1 kopplingsdäck
7 1 knippe kopplingssladdar hane-hane
8 1 knippe kopplingssladdar hona-hona
9 1 Ethernetsladd

Mjukvaran för styrsystemet är byggt med Node.js, Express, React och Sqlite3.

Gör så här

Konfigurera sd-kortet, installera raspbian och konfigurera till svenska förhållanden.
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/noobs.md
Aktivera ssh.
Byt lösenord!!!
Aktivera 1-Wire
Aktivera spi
Installera sensorer, mer info följer om detta...
Hämta BehovsBoBoxen med:

git clone https://github.com/guni12/bbbnode

Öppna filen /home/pi/bbbnode/scripts/install.sh och ändra LååångtLösenord till ditt eget val (rad 76)
Öppna en terminal och kör följande kommando - (det kan ta en stund, sqlite ger många varningar, men fungerar):

sh /home/pi/bbbnode/scripts/install.sh

Efter reboot ändra i filen /home/pi/bbbnode/scripts/curls.sh din@email.se och hemlig till dina val och kör den sedan

sh /home/pi/bbbnode/scripts/curls.sh

När det finns installerade sensorer och dessa är hittade av systemet, gå till hemsidan http://ditt.ip.n.r:8787 och logga in med ditt nyskapade användarkonto (bara att skriva, sparas efter 1.5 sek)

Du landar då på sidan Zoner där du ändrar namn på zonerna.

Därefter ska du binda aktiva relän till respektive zon. Gå till sidan Rpio och välj en zon till aktuell gpio-pinne genom dropdown-listan.

För att läsa temperaturerna direkt i terminalen, skriv:

ds18b20 -a -d 2

Port forwarding beskrivning...

API

Sökväg Uträttar
(GET)
/find Hittar gpio-sensorerna
/init Initierar gpio-sensorerna
/gpios Info om gpio-sensorerna
/settings Visar inställda värden
/spotcal Plockar ut dagens spotpriser enligt settings
/today Visar dagens utvunna spotprislista enligt settings
/zones Visar info om zonerna
/zones/id(int) Visar info om zon (id)
/controlupdate Räknar ut styrning enligt spotpris
/controls Visar kontroll-inställningarna
/hourcontrol Ställer in styrning, inställd att köras var 10e minut
/tempupdate Läser av gpio-sensorerna och uppdaterar zonerna
(POST)
/login Inloggning som skapar en tidsbegränsad token
/register Skapa ny medlem
/editzone Uppdatera zon med ett nytt värde
/rpio Uppdatera gpio-sensor med inställning
/addzone Lägga till zon (görs i /init)
/editsettings Uppdatera settings med ett nytt värde
You can’t perform that action at this time.