Lijst van kerken in NL die actief zijn op social media met wat cijfertjes.
JavaScript CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 1 commit ahead, 116 commits behind jieter:gh-pages.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
apis
assets
data
.gitignore
.jshintignore
README.md
embed.html
index.html
index.js
package.json

README.md

Hoe sociaal zijn kerken in Nederland?

Zie data/nl-churches.json voor de lijst met kerknamen, twitter-screennames en facebook-pagina's. In data/nl-churches-with-metrics vind je diezelfde lijst, maar nu met onderandere het aantal volgers, tweets, likes.

Naar idee en vraag van @creatov: http://www.creatov.nl/kerken-op-sociale-media/

Kerken toevoegen

Maak voor elke kerk een nieuwe record aan in nl-churches.json

{
	"name": "Naam van de kerk",
	"facebook_url": "https://www.facebook.com/...",
	"twitter"_name": "@...",
	"website": "http://..."
}

Metrics updaten.

Allereerst heb je Node.js nodig.

Vervolgens een twitter api-key, zet die in apis/twitter-api-auth.js als volgt:

module.exports = {
  consumer_key:     '',
  consumer_secret:   '',
  access_token:     '',
  access_token_secret: ''
};

Vervolgens installeer je alle dependencies:

npm install

en kan je de boel updaten met

$ node index.js
Load churches from [...]/NL-social-church/data/nl-churches.json
Wrote 57 churches to [...]/NL-social-church/data/nl-churches-with-metrics.json:
   41 with Twitter metrics,
   54 with Facebook metrics

Met node index.js reload wordt naar nieuwe kerken in nl-churches.json gekeken.

Twitter limiteert het aantal aanvragen tot 180 per 15 minuten, maar aanvragen worden gecached in api/__twitter-cache.json, na twee uur wordt alles weer opnieuw geladen. Als het aantal kerken dus onder de 180 blijft zou het herhaaldelijk aanroepen van het script dus ook geen probleem moeten opleveren.