Skip to content

h-j-han/simqa

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
xqb
 
 
 
 
 
 

SimQA: Detecting Simultaneous MT Errors through Word-by-Word Question Answering

This repository contains our Crosslingual Quizbowl Dataset, XQB dataset for the EMNLP 2022 paper that can be found here!

Data Statistics

Language # Question # Sentences
Polish 512 1661
Spanish 148 603

Sample

Text
Source Tę współrzędną wyznacza kąt dwuścienny między półpłaszczyzną południka zerowego a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez określony punkt na powierzchni Ziemi. Tę miarę liczy się od południka zerowego (Greenwich) aż do południka 180°. Aby otrzymać punkt, nazwij tę długość, która może przyjmować miary od 0° do 180° i może być wschodnia lub zachodnia.
Answer-src Długość geograficzna
Human This coordinate is determined by the dihedral angle found between the half-plane prime meridian and the half-plane meridian which passed through a specific point on the Earth's surface. This measure is counted from the prime meridian (Greenwich) to the 180° meridian. To gain a point, give the name of the length, which can measure between 0° to 180° and can be east or west.
Answer-tgt Longitude
Text
Source W 1899 Halford Mackinder twierdził, że jest pierwszą osobą, która wspięła się na tę górę, a ludzie Kikuju nazywają tę górę Kirinyaga , co oznacza „tę ze strusiem”, podczas gdy Masajowie wierzą, że ich przodkowie zeszli z tej góry na początku czasu. Góra ta jest głównym obszarem zlewiska rzeki Tana, największej rzeki w kraju, która może być również nazywana tak samo jak ta góra. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę tej drugiej najwyższej góry w Afryce.
Answer-src Mount Kenia
Human In 1899, Halford Mackinder claimed that he was the first person to climb this mountain, and the people of Kikuyu named this mountain "Mount Kirinyaga", meaning „the one with the ostrich”, while the people of Maasai believe that their ancestors descended from this mountain at the beginning of time. This mountain is the main catchment area of the Tana river, the largest river in the country, which is sometimes refered to by the same name as the mountain. To gain a point, enter the name of the second highest mountain in Africa.
Answer-tgt Mount Kenya

Reference

If you use any contents of this repository, please cite us.

@inproceedings{Han:Carpuat:Boyd-Graber-2022,
Title = {SimQA: Detecting Simultaneous MT Errors through Word-by-Word Question Answering},
Author = {HyoJung Han and Marine Carpuat and Jordan Boyd-Graber},
Booktitle = {Empirical Methods in Natural Language Processing},
Year = {2022},
Location = {Abu Dhabi},
Url = {http://umiacs.umd.edu/~jbg//docs/2022_emnlp_simqa.pdf},
}

Contact

For any questions, write to hjhan@cs.umd.edu.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published