Skip to content
Ett program som kan läsa och svara på betalfiler som genererats med BGC standardformat för Autogiro betalningar
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BGC filetester
.gitattributes
.gitignore
BGC filetester.sln
README.md

README.md

BGC-filetester

Detta är ett program som läser BGC filen som används för Autogiro. Programmet klarar av att läsa in och generera ett svar på betalposten.

You can’t perform that action at this time.