Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

BGC-filetester

Detta är ett program som läser BGC filen som används för Autogiro. Programmet klarar av att läsa in och generera ett svar på betalposten.

About

Ett program som kan läsa och svara på betalfiler som genererats med BGC standardformat för Autogiro betalningar

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.