Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
API.md
README.md

README.md

GovData

Jsou vysoce dostupná služba poskytující vybraná open data k přímému použití ve webových a mobilních aplikacích.

Důvody vzniku služby shrnujeme v článku Proč vznikají GovData?

Zpřístupňujeme data:

  • Obchodního a živnostenského rejstříku
  • Plátců DPH včetně informací o jejich spolehlivosti a bankovních účtech
  • Seznamu datových schránek
  • Seznamu adresních míst

SDK

GovData SDK jsou pokryta automatickými testy. Odkazy na repozitáře obsahují i příklady použití SDK.

RESTful API

K API doporučujeme přistupovat prostřednictvím SDK. Dokumentace a příklady GovData RESTful API