Skip to content

@bfaliszek bfaliszek released this Feb 6, 2020 · 7 commits to master since this release

PL:

 • Nowa nazwa - Smogly i zmiany w UI
 • Zoptymalizowano użycie pamięci
 • Uniwersalna obsługa MQTT - #54
 • Naprawiono połączenia z influxdb - #76
 • Poprawiono wyświetlanie wykresów z serwisu AirMonitor - #70
 • Dodano obsługę wykresów ThingSpeak dla prywatnych kanaływ - #64
 • Naprawiono problem z Bonjour/mDNS - domeną .local
 • Zaktualizowano używane biblioteki

EN:

 • Smogly branding
 • Memory usage was optimized
 • Universal MQTT support - #54
 • Fixed - #76
 • Fixed - #70
 • Fixed - #64
 • Fixed issue with Bonjour/mDNS - .local domain
 • Updated used libraries
Assets 4

@bfaliszek bfaliszek released this Jan 17, 2020 · 81 commits to master since this release

PL:

 • Dodano obsługę serwisu aqi.eco
 • Dodano obsługę miernika Sensirion SPS30
 • Zaktualizowano używane biblioteki

EN:

 • Added support for aqi.eco
 • Added support for Sensirion SPS30 sensor
 • Updated used libraries
Assets 4

@bfaliszek bfaliszek released this Oct 4, 2019 · 99 commits to master since this release

PL:

 • Naprawiono błąd powodujący tworzenie niepotrzebnej, niezabezpieczonej sieci WiFi - #47
 • Poprawiono obsługę serwisu AirMonitor - #49
 • Zaktualizowano używane biblioteki

EN:

 • Fixed an issue that resulted in the creation of an unnecessary, unsecured WiFi network - #47
 • AirMonitor service support has been fixed - #49
 • Updated used libraries
Assets 4

@bfaliszek bfaliszek released this Aug 30, 2019 · 100 commits to master since this release

PL:

 • Dodano pełną obsługę ESP32
 • Dostosowano kod do „ESP8266 core for Arduino” w wersji 2.5.2
 • Zaktualizowano używane biblioteki

EN:

 • Added full ESP32 support
 • Updated the code to „ESP8266 core for Arduino” version 2.5.2
 • Updated used libraries
Assets 4

@bfaliszek bfaliszek released this Apr 26, 2019 · 161 commits to master since this release

PL:

 • Dodano możliwość wysyłania danych pomiarowych do zewnętrznych serwisów(AirMonitor, ThingSpeak, Luftdaten oraz MQTT) w przypadku innych mierników niż PMS5003/7003 oraz BME280
 • Zwiększono dwukrotnie długość loginu i hasła, którym można zabezpieczyć stronę Config i Update
 • Poprawiono błąd umożliwiający wykasowanie pamięci ESP bez podawania loginu i hasła
 • Dodano informacje o sieci z którą jest się aktualnie połączonym(SSID) i jakości sygnału(RSSI i wartość %) na stronie Update
 • Poprawiono błąd powodujący nieaktualizowanie się wartości pomiarowych przez MQTT przy włączonej opcji DeepSleep
 • Dodano nowy link do serwisu Luftdaten
 • Liczne poprawki w kodzie

EN:

 • Added the possibility of sending measurement data to external services (AirMonitor, ThingSpeak, Luftdaten and MQTT) for other sensors than PMS5003/7003 and BME280
 • The login and password length has been doubled to protect the Config and Update page
 • Fixed a bug that could erase the ESP memory without providing login and password
 • Added network information with which you are currently connected (SSID) and signal quality (RSSI and % value) on the Update page
 • Fixed an error causing MQTT to not update measured values with DeepSleep enabled
 • A new link to Luftdaten has been added
 • Many improvements and corrections
Assets 3

@bfaliszek bfaliszek released this Apr 13, 2019 · 183 commits to master since this release

PL:

 • Dodano obsługę serwisu Smoglist
 • Zmniejszono częstotliwość pomiarów dla BME280 - nie powinien już tak bardzo zawyżać pomiarów
 • Dodano możliwość wyboru innego miernika zanieczyszczeń powietrza. System sam wybierze właściwy plik .bin i go zainstaluje - jeden plik .bin do obsługi wszystkich mierników
 • Poprawiono błąd działania "Automatycznej Kalibracji" dla pomiarów PM
 • Dodano do MQTT tekstową informację o jakości powietrza
 • Zmieniono nazwę opcji "Częste pomiary PM" na "Ciągłe pomiary PM" i poprawiono opis - teraz działanie tej funkcji powinno być bardziej jasne
 • Liczne poprawki kodzie

EN:

 • Added support for Smoglist.pl
 • The measurement frequency for the BME280 has been reduced - it should not overstate the measurements so much
 • Added the option to choose other PM sensors. Smogomierz will select the appropriate .bin file and install it - One .bin to rule them all!
 • Corrected "Auto Calibration" error for PM measurements
 • Text information about air quality has been added to the MQTT
 • The option "Common measurements" has been changed to "Continuous measurements" and the description has been changed - now the function of this function should be more clear
 • Many improvements and corrections
Assets 3

@bfaliszek bfaliszek released this Mar 29, 2019 · 203 commits to master since this release

PL:

 • Poprawiono błąd wysyłania danych pomiarowych przy włączonej opcji DeepSleep. DeepSleep wymaga połączenia pinów D0 oraz RST na ESP8266!
 • Poprawiono obsługę serwisu Luftdaten
 • Poprawiono obsługę MQTT
 • Dodano możliwość ustawienia innych częstotliwości wysyłania danych do serwisów(AirMonitor, Luftdaten) i baz danych(ThingSpeak, InfluxDB, MQTT) – przy włączonym DeepSleep istnieje tylko jeden interwał wysyłania.
 • Zoptymalizowano sposób działania tłumaczeń.
 • Zaktualizowano używane biblioteki w przypadku miernika SDS.

EN:

 • Fixed error sending measurement data with DeepSleep enabled. DeepSleep requires connection of D0 and RST pins on ESP8266!
 • Luftdaten service support has been improved
 • MQTT support has been improved
 • Added the ability to set different intervals to send data to service(AirMonitor, Luftdaten) and databases(ThingSpeak, InfluxDB, MQTT) - with DeepSleep enabled, there is only one upload interval.
 • The way in which translations work has been optimized.
 • Updated used libraries for the SDS sensor.
Assets 6

@bfaliszek bfaliszek released this Mar 23, 2019 · 224 commits to master since this release

PL:

 • Dodano opcję DeepSleep pozwalającą na usypianie urządzenia pomiędzy seriami pomiarów – wymaga połączenia pinów D0 oraz RST na ESP8266!
 • Dodano komunikat o dostępności nowego oprogramowania.
 • Przepisano webserver.h - cały HTML został przeniesiony do pliku html-content.h.
 • Zmieniono sposób działania tłumaczeń. Od teraz znajdują się w folderze src/intl/.
 • Wprowadzono możliwość włączenia automatycznych aktualizacji.
 • Zaktualizowano używane biblioteki.

EN:

 • The DeepSleep option has been added to allow the device to use esp8266 deep sleep options between a series of measurements – DeepSleep requires connection of D0 and RST pins on ESP8266!
 • A message about the availability of new software has been added.
 • The webserver.h file has been rewritten - all HTML has been moved to the html-content.h file.
 • The way the translations work has been changed. They are now in the src/intl/ folder.
 • The option of enabling automatic updates has been introduced.
 • Updated used libraries.
Assets 6

@bfaliszek bfaliszek released this Mar 7, 2019 · 246 commits to master since this release

PL:

 • Dodano możliwość wysyłania danych pomiarowych do serwisu luftdaten.info.
 • Wprowadzono jeden interwał do wysyłania danych pomiarowych do zewnętrznych serwisów.
 • Zaktualizowano używane biblioteki.

EN:

 • Added the possibility of sending measurement data to the luftdaten.info.
 • One interval to send measurement data to external services.
 • Updated used libraries.
Assets 3

@bfaliszek bfaliszek released this Jan 6, 2019 · 252 commits to master since this release

PL:

 • Zmieniono sposób pracy Smogomierza. Od teraz domyślnie serie pomiarów wykonywane coś co minutę, a następnie miernik PM jest usypiany. Pozwoli to na znaczące wydłużenie żywotności miernika PM. Poprawne działanie może wymagać zmiany "Wykonywanie pomiarów PM co" oraz "Wysyłanie pomiarów[InfluxDB] co" w zakładce "Konfiguracja" Smogomierza.
 • Naprawiono obsługę mDNS/Zeroconf.
 • Dodano wsparcie mierników SHT1x - temperatura i wilgotność powietrza.
 • Zaktualizowano używane biblioteki.

EN:

 • Changed the way Smogomierz works. From now on the default series of measurements is performed every minute, and then the PM sensor is put to sleep. This will allow for a significant extension of the life span of the PM sensor. Correct operation may require the change "Make PM measurements every" and "[InfluxDB] Sending measurements every" in the "Config".
 • mDNS/Zeroconf support fixed.
 • Added support for SHT1x sensor.
 • Updated used libraries.
Assets 6
You can’t perform that action at this time.