Commits on May 12, 2012
 1. @cibomahto
 2. @cibomahto

  FIX ALL THE ERRORS

  cibomahto committed May 11, 2012
Commits on May 11, 2012
 1. @cibomahto

  Bump for new strip geometry.

  cibomahto committed May 11, 2012
Commits on May 8, 2012
 1. @mhenstell

  final board

  mhenstell committed May 8, 2012
Commits on May 3, 2012
 1. @mhenstell
 2. @mhenstell

  adding enclosures file

  mhenstell committed May 3, 2012
 3. @cibomahto
 4. @cibomahto
 5. @cibomahto
 6. @mhenstell
 7. @mhenstell
 8. @mhenstell

  cleaned up firmware

  mhenstell committed May 2, 2012
 9. @mhenstell

  updated circuit board

  mhenstell committed May 2, 2012
Commits on May 2, 2012
 1. @cibomahto

  Re-organize files.

  cibomahto committed May 2, 2012
 2. @cibomahto

  Woo! Can control!

  cibomahto committed May 2, 2012
 3. @cibomahto
 4. @mhenstell

  updated dome-board3

  mhenstell committed May 1, 2012
Commits on May 1, 2012
 1. @mhenstell

  adding dome-board 2 and 3

  mhenstell committed May 1, 2012
 2. @mhenstell

  initial driver boards

  mhenstell committed Apr 30, 2012
Commits on Apr 30, 2012
 1. @mhenstell

  updated readme with host spec

  mhenstell committed Apr 29, 2012
Commits on Apr 29, 2012
 1. @mhenstell
 2. @mhenstell

  added host

  mhenstell committed Apr 29, 2012
 3. @mhenstell

  initial commit

  mhenstell committed Apr 29, 2012