Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (21 sloc) 756 Bytes

Pluff gaat uit van deze vaste uren:

Uur 1 - 08:45 - 09:30 (45m)
Uur 2 - 09:30 - 10:15 (45m)
Pauze 1 - 10:15 - 10:30 (15m)
Uur 3 - 10:30 - 11:15 (45m)
Uur 4 - 11:15 - 12:00 (45m)
Uur 5 - 12:00 - 12:45 (45m)
Uur 6 - 12:45 - 13:30 (45m)
Uur 7 - 13:30 - 14:15 (45m)
Pauze 2 - 14:15 - 14:30 (15m)
Uur 8 - 14:30 - 15:15 (45m)
Uur 9 - 15:15 - 16:00 (45m)
Uur 10 - 16:00 - 16:45 (45m)
Uur 11 - 16:45 - 17:30 (45m)
Pauze 3 - 17:30 - 18:00 (30m)
Uur 12 - 18:00 - 18:45 (45m)
Uur 13 - 18:45 - 19:30 (45m)
Pauze 4 - 19:30 - 20:00 (30m)
Uur 14 - 20:00 - 21:30 (90m)

Totaal pauze: 90min

Bij verandering van dit tijdschema moeten er aanpassing gedaan worden in app/stylesheet/sections/_timetable.scss en in app/services/day.js.