Skip to content
Damla Sarı ve Hakan Akgül tarafından EMTK dersi kapsamında ortaokul 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin, Bilgisayar Sistemleri konusunda ders sonu etkinliği gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Kodlar/materyal2
Kullanım Kılavuzu - 160122034 - 170122011.docx
readme.md

readme.md

ÖNSÖZ

Giriş ve Çıkış Birimlerini Kutulara Yerleştirme Oyunu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Damla Sarı ve Hakan Akgül tarafından Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı dersi kapsamında ortaokul 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin, Bilgisayar Sistemleri konusunda ders sonu etkinliği gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Giriş

Bu kılavuz, materyali kullanacak olan öğretmenin tüm sorularına cevap olacak şekilde hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde sistem gereksinimleri, kurulum ve kullanım adımları verilmiştir. Materyal, etkileşimli tahta veya Windows işletim sistemine sahip herhangi bir bilgisayar tarafından kullanılabilmektedir. İlgili amaçların öğrenciler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini ölçmek amacıyla ders sonunda etkinlik olarak yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Amaç ve Alt Amaçlar

Materyal, öğrencilerin aşağıdaki amaçlardaki yeterliğini ölçmektedir.

  1. Giriş birimlerine örnekler verir.
    • Giriş birimlerini ayırt edebilir.
    • Giriş birimlerinin özelliklerini bilir.
  2. Çıkış birimlerine örnekler verir.
    • Çıkış birimlerini ayırt edebilir.
    • Çıkış birimlerinin özelliklerini bilir.

Uygulama Üzerinde Değişiklik Yapılması

Uygulama Visual Studio ortamında C# programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Kaynak Belgesi > Kodlar klasöründe yer alan materyal2.sln dosyası Visual Studio yüklü bir bilgisayarda açılarak tasarım, kodlama ve görseller üzerinde değişiklik yapılabilir.

Haganya.com

You can’t perform that action at this time.