Skip to content
Bulutfon icin daha kolay bfxm olusturucu.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/Xuma/Bfhandler
.gitignore
README.md
composer.json

README.md

BulutfonXM Handler

BulutfonXM handler oldukca basit sekilde bulutfon xm adimlari olusturmanizi saglar.

Ornek

Ornegimizde kullanici id'si ve telefon sifresi kontrolu yapalim.

include '../vendor/autoload.php';
use Xuma\Bfxm\Builder;
use Xuma\Bfhandler\Handler;

// Lutfen storage yolunu web uzerinden erisilemeyecek bir dizinde tutunuz.
// hernekadar .htaccess ile korunuyor olsada etkinlestirilmemis sistemlerde
// veya nginx'de sikinti yasamaniza yol acabilir.
$config = [
  'storage'=>'files',
  'path'=> '/home/xuma/Desktop/bfbuilder/storage',
  'soundFiles'=> [
    'welcome'        => 'http://bfxmdemo.bulutfon.com/demosesler/demo-hosgeldiniz.mp3',
    'error'         => 'http://bfxmdemo.bulutfon.com/demosesler/hatali-giris.mp3',
    'kullanici-id'     => 'http://benimadresim.com/sesler/kullanici-id-sor.mp3',
    'kullanici-sifre'    => 'http://benimadresim.com/sesler/kullanici-sifre-sor.mp3',
    'tesekkurler'      => 'http://bfxmdemo.bulutfon.com/demosesler/tesekkurler.mp3'
  ]
];

// Yeni bir baglanti olusturalim
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=veritabanim;charset=utf8', 'kullanicim', 'sifrem');


// Bulutfon handler'i , bulutfon builder ile baslatalim.
$handler = new Handler(new Builder,$config);

// Kullanicidan musteri numarasini girmesini isteyelim. Bu istek sonrasinda bu deger
// ikinci istegimize gonderilecek.
$handler->step(1)->gather('kullanici-id');

// Ikinci asamada dilersek gelen kullanici id'sini execute fonksiyonu ile
// kontrol edebiliriz.
$handler->step(2)->execute(function($response) use($db) {
  $user = $db->prepare('SELECT * FROM users WHERE id=:id');
  $user->execute([
    'id'=> $response
  ]);
  $result = $user->fetch(PDO::FETCH_OBJ);

  // Kullanici bulunamadigi taktirde false dondurebilir
  // ve playIfFails gibi fonksiyonlari calistirabiliriz.
  if(!$result->id) {
    return false;
  }
  // Burada dilerseniz true dondurebilirsiniz veya bu degerin bir sonraki
  // asamaya gecmesini istiyorsaniz direkt degeri dondurup persist() 
  // fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  return $result->id;
})
  // Eger execute fonksiyonu false donerse calisacaktir ve
  // bu asamada bu adim icin geri kalan islemler calismayacaktir.
  ->playIfFails('error')
  // Kullanici id'sini customerNumber olarak bir sonraki adima gonderebiliriz.
  ->persist('customerNumber')
  // Eger kullanici bulunduysa bu adimda kullanici telefon sifresini sorabiliriz.
  ->gather('kullanici-sifre');

// Bir onceki asamadan gerekli degerleri kullanabilmek icin handler objesini
// use ile kullanmamiz gerekmekte.
$handler->step(3)->execute(function($response) use($handler,$db){
  $user = $db->prepare('SELECT * FROM phonepasswords WHERE user_id=:id and password=:password');
  $user->execute([
    'id'    => $handler->get('customerNumber'),
    'password' => $response
  ]);
  $result = $user->fetch(PDO::FETCH_OBJ);

  if(!$result->value) {
    return false;
  }
  // Bu asamadan sonra simdilik tesekkur edecegimiz icin
  // true dondurebiliriz.
  return true;
})->playIfFails('error')->play('tesekkurler');

Sql sorgularinin oldugu bir yapi hosunuza gitmiyorsa biraz daha soyutlayabilirsiniz.

<?php
class User
{
  protected $db;

  public function __construct($db)
  {
    $this->db = $db;
  }

  public function getUser($customerId)
  {
    $user = $this->db->prepare('SELECT * FROM users WHERE id=:id');

    $user->execute([
      'id'=> $customerId
    ]);

    $result = $user->fetch(PDO::FETCH_OBJ);

    if(!$result->id) {
      return false;
    }

    return $result->id;
  }

  public function checkUserPassword($id,$response)
  {
    $user = $this->db->prepare('SELECT * FROM phonepasswords WHERE user_id=:id and password=:password');

    $user->execute([
      'id'    => $id,
      'password' => $response
    ]);

    $result = $user->fetch(PDO::FETCH_OBJ);

    if(!$result->value) {
      return false;
    }

    return true;
  }

}
$handler = new Handler(new Builder,$config);

$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=veritabanim;charset=utf8', 'kullanicim', 'sifrem');

$customer = new User($db);

$handler->step(1)->gather('kullanici-id');

$handler->step(2)->execute(function($response) use($customer) {
  return $customer->getUser() ?: false;
})->playIfFails('error')->persist('customerNumber')->gather('kullanici-sifre');

$handler->step(3)->execute(function($response) use($handler,$customer){
  return $customer->checkUserPassword($handler->get('customerNumber'),$response);
})->playIfFails('error')->play('tesekkurler');

Karmasik Menu Ornegi

$handler->step(1)->gather('karsilama');

// Step 2
$handler->step(2)->input(1)->gather('musteri-numarasi');
$handler->step(2)->input(2)->gather('ziyaretci');
$handler->step(2)->input(3)->execute(function($response){ return $response; })->persist('hukiki')->play('kaydedilecek');
$handler->step(2)->input(9)->execute(function($response){ return $response; })->persist('ingilizce')->play('kaydedilecek');


// Step 3
$handler->step(3)->ifStep(1)->equal(1)->execute(function($response) use($client){
  return $client->client($response) ?: false;
})->playIfFails('hatali-giris')
 ->persist('customerNumber')
 ->gather('musteri-pin');

$handler->step(3)->ifStep(1)->equal(2)->execute(function($response) {
  if($response == 1) return 12;
  if($response == 2) return 13;
  if($response == 3) return 14;
  return false;
})->playIfFails('hatali-giris')
 ->persist('musteri-menu')
 ->play('kaydedilecek');
$handler->step(3)->ifStep(1)->equal(3)->dial($handler->get('hukiki'));
$handler->step(3)->ifStep(1)->equal(9)->dial($handler->get('ingilizce'));

// Step 4.
$handler->step(4)->ifStep(1)->equal(1)->execute(function($response) use($handler,$client){
  return $client->password($handler->get('customerNumber'),$response);
})->playIfFails('hatali-giris')
 ->gather('giris-yapmis');

$handler->step(4)->ifStep(1)->equal(2)->dial($handler->get('musteri-menu'));


// Step 5
$handler->step(5)->execute(function($response) {
  if($response == 1) return 13;
  if($response == 2) return 14;
  if($response == 2) return 15;
  return false;
})->playIfFails('hatali-giris')
 ->persist('hedef')
 ->play('kaydedilecek');

// Step 6
$handler->step(6)->dial($handler->get('hedef'));

TODO

 • Bfxm fonksiyonlarinin geri kalanlari eklenmeli.
  • set_caller
  • say
  • dial
You can’t perform that action at this time.