Skip to content
kpc21 edited this page Aug 5, 2021 · 68 revisions

Jesteśmy hackerspace'em w Łodzi. Istniejemy od 15 stycznia 2020 r. (data pierwszego spotkania). Robimy projekty. Nasza aktywność on-line skupia się na Telegramie, Matrixie oraz IRC-u. Mamy siedzibę przy ulicy Zielonej 30.

Sprawdź datę najbliższego spotkania / drzwi otwartych na Meetupie.


We are a hackerspace in Łódź, Poland. We exist since 2020, January 15th (our very first meeting). We make projects. Our online activity is focused on Telegram, Matrix and IRC. We are based in 30, Zielona street.

Check the date of the next meeting / open day on Meetup.

Hakierspejs – spis treści

O nas

Organizacja

Miejsce

Projekty

Więcej

Clone this wiki locally