Skip to content
kujaw edited this page Oct 22, 2023 · 73 revisions

Jesteśmy hackerspace'em w Łodzi. Istniejemy od 15 stycznia 2020 r. (data pierwszego spotkania). Robimy projekty. Nasza aktywność on-line skupia się na Telegramie, Matrixie oraz IRC-u. Mamy siedzibę przy ulicy Zielonej 30.

Sprawdź datę najbliższego spotkania / drzwi otwartych na Meetupie.


We are a hackerspace in Łódź, Poland. We exist since 2020, January 15th (our very first meeting). We make projects. Our online activity is focused on Telegram, Matrix and IRC. We are based in 30, Zielona street.

Check the date of the next meeting / open day on Meetup.

The most important information about Hackerspace Łódź is available in English on our English-language wiki!

Hakierspejs – spis treści

Clone this wiki locally