No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
VoidevService
VoidevSet
.gitignore
LICENSE
Parametreler.xml
ReadMe
VoidevService.sln

ReadMe

Parametreler XML ile işlemlerinin ayarlanabildiği
yedekleme yapabilen
loglama yapabilen
yedekleri sıkıştırıp belirtilen ftpye kopyalayan
dbupdate özelliği olan
web service ile başka bir sunucudaki scriptleri çeken ve kendi veritabanında çalıştırabilen
belirtilen saatte timer ile tetiklenip çalıştırılan
ve şubeli yapıya uygun bir windows servicedir.