Tracer
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
TracertRunner_v1.01
.gitignore
README.md
Tracert.txt
TracertRunner_v1.01.sln
sysnet.cmd

README.md

tracer

Tracer Metro ethernet kullanan BT ciler sistemi yavaşladığında, İnternet sağlayıcısı firmasına bu log kayıtlarını göndermesi gerekebiliyor, özellikle anlık kesintilerin hangi router dan kaynaklandığını bile görebiliyorsunuz.