Skip to content
Thanks to Delphi component; you can easily send email via Indy components and with reliable encryption such as SSL / TLS.
Pascal
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
HHBMailComponent [VLC Supported]
.gitignore
HBBMailComponentTutorial_En.pdf
HBBMailComponentTutorial_Tr.pdf
LICENSE
README.md

README.md

Update List

V1.1

 • Added "ConnectionTimeOut" to property section.
 • Added file sending feature.
 • ContentType, ContentID attributes added.
 • By default, CharSet is set to "UTF-8".

V1.2

V1.3

 • Bug fixed.

V1.4

 • Removed the HTML requirement for whitespace adjustment.
 • Version information was added to the properties section.

V1.5

 • Added Unigui support.

Tutorial

[EN]
Thanks to Delphi component; you can easily send email via Indy components and with reliable encryption such as SSL / TLS. You can install with the tutorial files in the component.

[TR]
Delphi bileşeni sayesinde; daha kolay bir şekilde mail gönderimi yapabileceksiniz. Indy bileşenlerini referans alan uygulama sadece SSL/TLS şifreleme metotları ile güvenilir bir biçimde mail gönderimini sağlar.

Daha detaylı bilgi için --> http://www.delphican.com/hhbmailcomponent-kolay-mail-gonderim-bileseni-delphi.html [TR]


[F.A.Q] [EN]

 1. Can an additional DLL be used if available?
  No, it only needs to have the DLL files "libeay32.dll" and "ssleay32.dll" in the folder.
 1. Do you need an additional reference?
  It's enough to have only Indy components. Already available in almost all versions.
 1. How do I install the component?
  There are PDF files between the files for your component installation. You can review.
 1. Which versions of Delphi are valid?
  The test on 10.2 was successful. We can say XE versions and above.
 1. How should we follow a file transfer?
  First, your file path; you need to specify ContentID after. The last thing you should specify is ContentType, which is the file you are sending.

For a detailed list of file types --> https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html

 1. Can it be used for FMX?
  No, it is only for VCL ie Windows applications.
 1. What is the purpose of this component?
  With this component, users who have difficulty using Indy will be able to make coding easier. In other words, you can call facilitated mail component.
 1. Will it continue?
  Yes, I will continue to produce more components to facilitate some areas that are difficult to use, such as this.
 1. Is it open to development?
  Of course, it makes me happier. I already have a small note at the beginning of the source file.
 1. What does HHB mean?
  Initials of my name and my surname. "H" alil "H" an "B" adem

[S.S.S] [TR]

 1. Ek olarak bir DLL ihtiyacı mevcut mu?
  Hayır, sadece klasör içinde bulunan "libeay32.dll" ve "ssleay32.dll" DLL dosyalarının bulunması yeterli.
 1. Ek bir bir referansa ihtiyaç var mı?
  Sadece Indy bileşenlerinin olması yeterli. Zaten hemen hemen tüm sürümlerde mevcut.
 1. Bileşeni nasıl yükleyebilirim?
  Bileşeni yüklemeniz için dosyalar arasında PDF dosyası bulunmaktadır. İnceleyebilirsiniz.
 1. Hangi Delphi sürümleri için geçerli?
  10.2 üzerinde test başarılı şekilde yapılmıştır. XE sürümleri ve üstü diyebiliriz.
 1. Dosya gönderirken nasıl bir yol izlemeliyiz?
  İlk olarak dosya yolunuzu; sonrasında ContentID belirtmeniz gerekmektedir. En son ise ContentType yani gönderdiğiniz dosyanın nasıl bir dosya olduğunu belirtmelisiniz.

Dosya türleri için detaylı liste için --> https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html

 1. FMX için kullanılabilir mi?
  Hayır, sadece VCL yani Windows uygulamalar içindir.
 1. Bu bileşenin amacı nedir?
  Bu bileşen sayesinde Indy kullanarak zorlanan kullancılar daha kolay bir kodlama yapabilecek. Bir diğer anlamı ile kolaylaştırılmış mail bileşeni diyebilirsiniz.
 1. Bunun devamı olacak mı?
  Evet, bu ve bunun gibi kullanılması zor olan bazı alanları kolaylaştırmak için daha fazla bileşen üretmeye devam edeceğim.
 1. Geliştirmeye açık mı?
  Tabi ki, bu beni daha mutlu eder. Zaten kaynak dosyasının başında küçük bir notum var.
 1. HHB anlamı nedir?
  İsmimim ve soyismimin baş harfleri. "H"alil "H"an "B"adem

Saygılarımla,
Sincerely yours,
@HalilHanBadem / Turkey.

You can’t perform that action at this time.