پرزنت‌های من به زبان فارسی
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
js
lib
plugin
topics
.gitignore
LICENSE
README.md
index.html

README.md

slides

پرزنت‌های من به زبان فارسی. لیست پرزنت‌ها در آدرس https://hameds.github.io/slides قابل مشاهده است.

این پرزنت‌ها در مقاطع مختلف زمانی و محل‌های مختلفی انجام شده‌اند. قالب اولیه آن‌ها powerpoint بوده است که در این مخزن با استفاده از reveal.js آن‌ها را در قالب html مجدداً آماده کرده‌ام.

این مخزن در حال توسعه است تا ضمن اضافه شدن نسخه html همه پرزنت‌ها، noteهایی که برای پرزنت‌ها نوشته شده بود هم به فایل آن‌ها اضافه شود.

محتوای اسلایدها رایگان است، فقط در صورت استفاده یادی هم از من داشته باشید ;) اگر ایرادی در محتواها مشاهده کردید یا پیشنهادی برای بهبود آن‌ها داشتید issue و pull request همیشه باز است!

نکته اگر می‌خواهید به صورت آفلاین از پرزنت‌ها استفاده کنید، در صفحه هر پرزنت، اسلاید آخر که وابستگی اینترنتی دارد را حذف کنید

<section data-external="../../lib/info.html"> </section>