Tạo một sample database bằng Golang và thư viện go-pg
Branch: master
Clone or download
Latest commit 976b47b Feb 6, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
vendor
ReadMe.md
final_db.png
main.go
model.go update Feb 6, 2019
result.png update ReadMe Feb 6, 2019

ReadMe.md

Tạo một sample database bằng Golang và go-pg

Database này gồm 7 bảng

Database design

  • club: 20.000 bản ghi
  • league: 1000 bản ghi
  • club_league: 1.000.000 bản ghi
  • nation: 247 bản ghi
  • cup: 1000 bản ghi
  • nation_cup: 150.000 bản ghi
  • player: 1.000.000 bản ghi

Trước tiên, dùng Docker để chạy một PostgreSQL server, expose ra cổng 5432

docker run --name db -e POSTGRES_PASSWORD=123 -d -p 5432:5432 postgres:11.1-alpine

Có thể cài thêm pgAdmin để kiểm tra dữ liệu sau khi tạo

docker run -p 80:80 \
-e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=email_cua_ban@gmail.com" \
-e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=password_cua_ban" \
-d dpage/pgadmin4

Clone project về

git clone https://github.com/handuy/sample_db.git

Chạy lệnh sau

go run *.go

Màn hình terminal hiển thị như ảnh dưới thì là OK

Final result