Analysis of uncertainty in hydrological climate change assessment
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
R
cordex_explorer
data
man
prep
rmd
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
README.md
hySens.Rproj

README.md

hySens

Analysis of uncertainty in hydrological climate change assessment

Martin Hanel a kol.

Úvod

Balík umožňuje posoudit citlivost povodí na změnu klimatu. Citlivost je vyhodnocena jako reakce povodí na změnu průměrných srážek a teploty. Sezónní cyklus změn je uvažován na základě mediánu standardizovaných sezónních změn z CORDEX simulací. Intenzita sezónního cyklu (směrodatná odchylka sezónních změn, která je použita ke zpětnému škálování standardizovaných změn) je dalším z vyhodnocovaných faktorů působících na změnu hydrologických poměrů. Balík umožňuje vyhodnocení změn základních hydrologických veličin i charakteristik virtuálních nádrží umístěných v závěrovém profilu povodí.

Základní strategie vyhodnocení

Jelikož uvažujeme vliv změn průměrů a směrodatných odchylek srážek a teploty na hydrologické charakteristiky je problém z hlediska vstupů 4dimenzionální. Abychom zrychlili vyhodnocení kombinací vstupů a zároveň poskytli intuitivní vizualizaci, probíhá analýza dvěma způsoby:

 • pro zadanou průměrnou změnu srážek a teploty se zjišťuje citlivost na změnu intenzity sezónního cyklu změn
 • pro zadanou intenzitu sezónních změn se zjišťuje citlivost na změnu průměrných srážek a teploty

Balík navíc umožňuje vyhodnocení hydrologických dopadů na základě měsíčních změn z projektu CORDEX (změny jsou zprůměrovány pro ČR - tj. prostorová variabilita změn je zanedbána).

Demonstrace

Příprava

 • Nahrajeme balík a případně ukázková data (nakalibrovaný model Bilan pro povodí LAPV Amerika)
library(hySens)
data("amerika")
amerika
 • Nahrajeme měsíční změny srážek a teploty z CORDEX simulací (pro každou dostupnou simulaci, 3 časové horizonty) a 3 scénáře koncentrací uvádí změny měsíčních srážek (dPR) a teploty (dTAS)
data("delty")
delty
 • statistiky změn (průměrná roční změna srážek (meanP) a teploty (meanT), a směrodatná odchylka měsíčních změn srážek (sdP) a teploty (sdT))
data("stat")
stat
 • medián standardizovaného sezónního cyklu změn (standardizace proběhla tak, že pro každou simulaci byl od měsíčních změn odečten jejich průměr a výsledek byl dělen směrodatnou odchylkou měsíčních změn - cyc udává medián ze všech simulací)
data(cyc)
cyc

Výpočet změn dle CORDEX simulací

 • funkce calc_cordex vezme jako vstup nakalibrovaný model Bilan a spočte změny dle všech CORDEX simulací pro všechny RCP a časové horizonty
res = calc_cordex(amerika)
res

Výpočet citlivosti na změnu průměrných srážek a teploty při zadané intenzitě sezónního cyklu změn

 • funkce calc_sens_mean bere jako vstup nakalibrovaný model Bilan, dalšími argumenty jsou:
  • f: jako standardní meze pro vyhodnocení citlivosti bere funkce rozsahu změn z CORDEX simulací, argument f umožňuje tento rozsah zvětšit, či zmenšit, viz ?extendrange
  • samples: počet vyhodnocovaných bodů podél jednotlivých os
  • sdP a sdT - intenzita sezónního cyklu - výchozí je průměr z CORDEX simulací
mres = calc_sens_mean(amerika)
mres

Výpočet citlivosti na intenzitu sezónního cyklu změn při zadané změně průměrných srážek a teploty

 • funkce calc_sens_sd
  • argumenty jsou obdobné jako u calc_sens_mean, s tím že zadáváme
  • meanP a meanT - tj. průměrnou změnu srážek a teploty
ires = calc_sens_sd(amerika)
ires

Výpočet citlivosti v případě nádrže

Výpočet optimalizuje veličinu ze vztahu S-Y-R za předpokladu, že 2 zbývající jsou zadané. Navíc poskytuje charakteristiky nádrže jako koeficient nadlepšení, odolnost a zranitelnost.

resn = calc_cordex(amerika, CA=69.5, S=30.9e6, R=0.95, SA = 2.06e6, ALT = 600)
resn

mresn = calc_sens_mean(amerika, CA=69.5, S=30.9e6, R=0.95, SA = 2.06e6, ALT = 600)
mresn

iresn = calc_sens_sd(amerika, CA=69.5, S=30.9e6, R=0.95, SA = 2.06e6, ALT = 600)
iresn

parametry:

 • CA: plocha povodí nádrže [km2]
 • S: objem nádrže [m3]
 • R: zabezpečenost dle doby trvání
 • SA: ploch zátopy [m2]
 • ALT: nadmořská výška nádrže pro výpočet výparu z hladiny dle ČSN 75 2405
 • Y: nadlepšený odtok z nádrže [m3/s]
 • EV: časová řada výparu z vodní hladiny [mm]
 • EAS: vztah nadmořské výšky [m n.m.], plochy zátopy [m2] a objemu [m3]
 • WU: (-) odběr, (+) další přítok

Vyhodnocení

Základním nástrojem pro vyhodnocení je funkce stat, která umožňuje spočítat libovolné statistiky:

dRM = stats(MEAN = mres, SD = ires, CORDEX = res, fun = mean, var = "RM", type = season, diff_type = "multiplicative")

parametry funkce:

 • MEAN: vyhodnocení citlivosti na změnu průměru
 • SD: vyhodnocení citlivosti na změnu intenzity sezónních cyklu změn
 • CORDEX: simulace pro scénáře na základě CORDEX simulací
 • fun: použitá funkce, není relevantní pro charakteristiky nádrže
 • var: použitá proměnná
 • type: funkce pro agregaci změn - např. annual - roční změny, season - sezónní změny, month - měsíční změny, není relevntní pro charakteristiky nádrže
 • diff_type: mají se změny počítat jako podíl (multiplicative) nebo rozdíl (additive)?

Změny průměrného průtoku

ggplot(dRM[SENS == "MEAN"]) + geom_tile(aes(x = dX, y = dY, fill = cut(V1, breaks = pretty(V1, 12)) )) + 
 geom_point(aes(x = meanP, y = meanT, col = PER, shape = EXP), data = dRM[SENS == "CORDEX"], size = 2) + 
 scale_fill_manual("Změna", values = mycol) + scale_color_brewer(palette = "Dark2") + xlab("změna P") +
 ylab("změna T") + facet_wrap(~SEASON , scale = "free")

ggplot(dRM[SENS == "SD"]) + geom_tile(aes(x = dX, y = dY, fill = cut(V1, breaks = pretty(V1, 12)) )) + 
 geom_point(aes(x = sdP, y = sdT, col = PER, shape = EXP), data = dRM[SENS == 'CORDEX'], size = 2) + 
 scale_fill_manual('Změna', values = mycol) + scale_color_brewer(palette = 'Dark2') + xlab('změna P') +
 ylab('změna T') + facet_wrap(~SEASON , scale = "free")

Změny nízkých průtoků (v mm)

dRM = stats(MEAN = mres, SD = ires, CORDEX = res, fun = function(x)quantile(x, .1), var = "RM", type = season, diff_type = "additive")
ggplot(dRM[SENS == "MEAN"]) + geom_tile(aes(x = dX, y = dY, fill = cut(V1, breaks = pretty(V1, 12)) )) + 
 geom_point(aes(x = meanP, y = meanT, col = PER, shape = EXP), data = dRM[SENS == "CORDEX"], size = 2) + 
 scale_fill_manual("Změna", values = mycol) + scale_color_brewer(palette = "Dark2") + xlab("změna P") +
 ylab("změna T") + facet_wrap(~SEASON , scale = "free")

ggplot(dRM[SENS == "SD"]) + geom_tile(aes(x = dX, y = dY, fill = cut(V1, breaks = pretty(V1, 12)) )) + 
 geom_point(aes(x = sdP, y = sdT, col = PER, shape = EXP), data = dRM[SENS == 'CORDEX'], size = 2) + 
 scale_fill_manual('Změna', values = mycol) + scale_color_brewer(palette = 'Dark2') + xlab('změna P') +
 ylab('změna T') + facet_wrap(~SEASON , scale = "free")

Vyhodnocení v případě nádrže

dRMn = stats(MEAN = mresn, SD = iresn, CORDEX = resn, var = "yield", diff_type = "multiplicative")

ggplot(dRMn[SENS == "MEAN"]) + geom_tile(aes(x = dX, y = dY, fill = cut(V1, breaks = pretty(V1, 12)) )) + 
 geom_point(aes(x = meanP, y = meanT, col = PER, shape = EXP), data = dRMn[SENS == "CORDEX"], size = 2) + 
 scale_fill_manual("Změna", values = mycol) + scale_color_brewer(palette = "Dark2") + xlab("změna P") +
 ylab("změna T") + facet_wrap(~SEASON , scale = "free")