New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

ניתוח תמיכות ממשלתיות #26

Open
maryLoi opened this Issue Nov 13, 2016 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@maryLoi
Collaborator

maryLoi commented Nov 13, 2016

מבוא - מה זה תמיכות?

משרדי הממשלה מוציאים את הכסף המוקצה להם בתקציב המדינה ב-3 דרכים עיקריות:

 1. כח אדם - שכר
 2. התקשרות: נועדה לממן פעילות שהממשלה מחויבת לה, אך היא מעויינת שגופים פרטיים יבצעו אותה, מטעמים שונים כגון, חסכון, יעילות או מומחיות. למשל להזמין בורקסים לישיבות הקבינט או לרכוש צוללות
 3. תמיכה: נועדה לממן פעילויות שהממשלה מעונינת לקדם. בין אם זה תנועות נוער או מפעל אינטל בדרום
  בפועל הגבול בין התקשרות ותמיכה הוא אפור. התקשרות היא לרוב לצורך רכישת שרותים או מוצרים, ותמיכה היא מענק לגופים.

מטרה

לתחקר את מאגר התמיכות שבנינו מתוך נתוני החשב הכללי במשרד האוצר:

 • לטייב ולקטלג את ההתקשרות לפי תחומים או קבוצות ספקים. בתוך הקבוצות האלה לנסות להבין איפה יש ריכוזיות גבוה (מיעוט ספקים בסכומים גבוהים), איפה יש משרדים שיודעים לגוון ספקים מול משרדים שלא יודעים וכו'.
 • לבדוק את התופעה של הזמנות חיסול תקציב לכבוד סוף השנה. כלומר לנסות לאפיין את ההזמנות בחודשים האחרונים לשנה לעומת יתר השנה' כדי לסיים את התקציב המתוכנן.
 • לפלח תמיכות לפי משרדים: מהמשרד שנותן הכי הרבה תמיכות, למשרד שהכי פחות
 • לפלח תמיכות לפי גופים נתמכים: מהגוף שמקבל הכי הרבה תמיכות להכי פחות (פעם אחת לפי התמיכה הכי גדולה ממשרד בודד ופעם אחת מסך כל המשרדים)
 • להבין את החוקיות של מתי גוף נתמך מתחיל לקבל גם התקשרויות, והאם יש קשר בין הקטנת התמיכה להגדלת התקשרויות עם גוף
 • לפלח תמיכות לרשויות מקומיות לפי איזורים: צפון, דרום, מרכז, יו"ש
 • כמה תמיכות מקבלות רשויות ערביות, בהשוואה לרשויות יהודיות שכנות, מנורמל לפי מספר תושבים
 • כמה כסף עבר לעומת כמה אושר בתמיכות ברשויות. ניתן להציג כהיסטוגרמה
 • להשוות שיעור העברה של תמיכות של רשויות ערביות מול יהודיות
 • כמה זמן עבר בין מועד אישור התמיכה למועד ההעברה שלה
 • אותו דבר (מוסר תשלומים) גם ברכש

מה צריך לעשות?

לכתוב שאילתות ברידאש
(כאן ההסבר לטבלאות)

היערות

עבור השאלה: - כמה זמן עבר בין מועד אישור התמיכה למועד ההעברה שלה
נכתבה השאילתא הזאת, שאמורה לתת את תאריך האישור והתאריך שבו הכסף עבר , אבל הנתונים לא הגיוניים עדיין. אנחנו "מבינים" שהכסף שולם בעצם בפעם הראשונה שנעשה שינוי מ-0 לסכום גדול מאפס בכסף שהועבר . הבעיה שבכל פעם שמתעדכן הדאטבייס ורשומות מתעדכנות נוספת לנו רשומה של שינוי , אז הלוגיקה הגיונית (בעצם : "מתי פעם ראשונה מישהו עדכן את הסכום") אבל בפועל כנראה שזה לא המצב ואנחנו מקבלים שכסף שולם באותו היום בו הוא אושר או שכסף שולם עוד לפני שהוא אושר .

בשאלות הנוגעות לחלוקת תקציבים לרשויות מקומיות צריך להשתמש בטבלה של נתוני הלמ"ס על סיווג הרשויות (יהודי/ערבי, גודל, אשכול סוציו-אקונומי, ישוב עירוני וכד') .

חומרי רקע

רשימת מקורות ללמידה על תקציב המדינה

@afoonalex

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@afoonalex

afoonalex Nov 28, 2016

אני אתחיל לתקוף את החלק של פילוח תמיכות לרשויות מקומיות לפי איזורים: צפון, דרום, מרכז, יו"ש

afoonalex commented Nov 28, 2016

אני אתחיל לתקוף את החלק של פילוח תמיכות לרשויות מקומיות לפי איזורים: צפון, דרום, מרכז, יו"ש

@afoonalex

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@afoonalex

afoonalex Dec 19, 2016

אדם הוסיף סוג חדש של דאטה סורס לרידש - Google Spreadsheets אז אפשר להוסיף עכשיו טבלאות משם כסמכות ברידש.

הוספתי דאטה סורס חדש של הטבלה של הלמס - אפשר לראות הכל בשאילתא הזאת
מופיע כ lamas_local_auth בתפריט בחירה של הdatasource type

@akariv יוסיף בקרוב סוג חדש של דאטהסורס -Query Results ואז יהיה אפשר לתשאל תוצאות של שאילתות ברידש (הטבלה היא query_123 אם השאילתא היא שאילתא מס 123) ולעשות JOIN על תוצאות ממקורות שונים!

ואז אוכל להצליב את התמיכות לפי עיר ולראות בטבלה של הלמס באיזה איזור זה!
זו השאילתא בינתיים עם התמיכות עם הכתובות והערים

afoonalex commented Dec 19, 2016

אדם הוסיף סוג חדש של דאטה סורס לרידש - Google Spreadsheets אז אפשר להוסיף עכשיו טבלאות משם כסמכות ברידש.

הוספתי דאטה סורס חדש של הטבלה של הלמס - אפשר לראות הכל בשאילתא הזאת
מופיע כ lamas_local_auth בתפריט בחירה של הdatasource type

@akariv יוסיף בקרוב סוג חדש של דאטהסורס -Query Results ואז יהיה אפשר לתשאל תוצאות של שאילתות ברידש (הטבלה היא query_123 אם השאילתא היא שאילתא מס 123) ולעשות JOIN על תוצאות ממקורות שונים!

ואז אוכל להצליב את התמיכות לפי עיר ולראות בטבלה של הלמס באיזה איזור זה!
זו השאילתא בינתיים עם התמיכות עם הכתובות והערים

@maryLoi maryLoi self-assigned this Feb 1, 2017

@ilanas1952

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@ilanas1952

ilanas1952 Jul 24, 2017

לפלח תמיכות לפי משרדים: מהמשרד שנותן הכי הרבה תמיכות, למשרד שהכי פחות:
http://data.obudget.org/queries/1194/source#table
http://data.obudget.org/queries/1193/source#table

ilanas1952 commented Jul 24, 2017

לפלח תמיכות לפי משרדים: מהמשרד שנותן הכי הרבה תמיכות, למשרד שהכי פחות:
http://data.obudget.org/queries/1194/source#table
http://data.obudget.org/queries/1193/source#table

@chento11

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@chento11

chento11 Aug 6, 2017

local_authorities_supports_paid_vs_approved_2016:
http://data.obudget.org/queries/1214#1326

local_authorities_supports_2016:
http://data.obudget.org/queries/1210#1325

chento11 commented Aug 6, 2017

local_authorities_supports_paid_vs_approved_2016:
http://data.obudget.org/queries/1214#1326

local_authorities_supports_2016:
http://data.obudget.org/queries/1210#1325

@ilanas1952

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@ilanas1952

ilanas1952 Aug 14, 2017

להשוות שיעור העברה של תמיכות של רשויות ערביות מול יהודיות - ilana-מגזר ערבי - תמיכות למס:
http://data.obudget.org/queries/1217

להשוות שיעור העברה של תמיכות של רשויות ערביות מול יהודיות - ilana-מגזר יהודי - תמיכות למס:
http://data.obudget.org/queries/1225

ilanas1952 commented Aug 14, 2017

להשוות שיעור העברה של תמיכות של רשויות ערביות מול יהודיות - ilana-מגזר ערבי - תמיכות למס:
http://data.obudget.org/queries/1217

להשוות שיעור העברה של תמיכות של רשויות ערביות מול יהודיות - ilana-מגזר יהודי - תמיכות למס:
http://data.obudget.org/queries/1225

@chento11

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@chento11

chento11 Aug 28, 2017

לטייב ולקטלג את ההתקשרות לפי תחומים
http://data.obudget.org/queries/1247
או קבוצות ספקים
http://data.obudget.org/queries/1228

chento11 commented Aug 28, 2017

לטייב ולקטלג את ההתקשרות לפי תחומים
http://data.obudget.org/queries/1247
או קבוצות ספקים
http://data.obudget.org/queries/1228

@chento11

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@chento11

chento11 Oct 23, 2017

לבדוק את התופעה של הזמנות חיסול תקציב לכבוד סוף השנה. כלומר לנסות לאפיין את ההזמנות בחודשים האחרונים לשנה לעומת יתר השנה' כדי לסיים את התקציב המתוכנן.
http://data.obudget.org/queries/1255

chento11 commented Oct 23, 2017

לבדוק את התופעה של הזמנות חיסול תקציב לכבוד סוף השנה. כלומר לנסות לאפיין את ההזמנות בחודשים האחרונים לשנה לעומת יתר השנה' כדי לסיים את התקציב המתוכנן.
http://data.obudget.org/queries/1255

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment