yıllık hedeflerimi alenen yazdım OMG
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
2015
2016
2017
2018
.gitignore
README.md

README.md

Yıllık hedeflerinmin göze çarpanlarını veya yılın herhangi bir ayında yapılabilecek hedeflerimi aşağıda grupladım. Yıl bazında aylık hedeflerim o yıla ait dizin içinden erişilebilir.

Neden "açık hedefler"?

Nedeni yok.

Burada olunca unutmuyor insan. Ayrıca böylesi daha eğlenceli.

Hedeflerim