A project for Decision Support Systems classes
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
en.html
facts.js
gui.js
index.html
interpreting.js
main.js
parsing.js
style.css
utilities.js
yachting_en.lamd
yachting_pl.lamd

README.md

Logiczno-algebraiczne jachtowanie

English version available here.

Zadanie wykonane na przedmiot Systemy Wspomagania Decyzji. Aplikacja opiera się na omamwianej na zajęciach metodzie logiczno-algebraicznej. Program umożliwia, na podstawie wcześniej zdefiniowanych zmiennych i faktów logicznych, wnioskowanie, jakie będą skutki podanych przez użytkownika decyzji (zadanie analizy) lub jakie decyzje należy podjąć, aby osiągnąć zadane skutki (zadanie wspomagania decyzji). Wczytana baza danych dotyczy sterowania jachtem.

Implementację wykonałem w ramach pracy grupowej z Dominikiem Wojnarem.

Zobacz online

Zrzut ekranu