Skip to content

hckr/logic-algebraic-yachting

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logiczno-algebraiczne jachtowanie

English version available here.

Zadanie wykonane na przedmiot Systemy Wspomagania Decyzji. Aplikacja opiera się na omamwianej na zajęciach metodzie logiczno-algebraicznej. Program umożliwia, na podstawie wcześniej zdefiniowanych zmiennych i faktów logicznych, wnioskowanie, jakie będą skutki podanych przez użytkownika decyzji (zadanie analizy) lub jakie decyzje należy podjąć, aby osiągnąć zadane skutki (zadanie wspomagania decyzji). Wczytana baza danych dotyczy sterowania jachtem.

Implementację wykonałem w ramach pracy grupowej z Dominikiem Wojnarem.

Zobacz online

Zrzut ekranu