Permalink
Commits on Apr 6, 2012
 1. @finscn

  update joystick

  finscn committed Apr 6, 2012
 2. @finscn

  update joystick

  finscn committed Apr 6, 2012
 3. @finscn

  add joystick

  finscn committed Apr 6, 2012
Commits on Apr 4, 2012
 1. @finscn

  add rotate

  finscn committed Apr 4, 2012
 2. @finscn

  add scale

  finscn committed Apr 4, 2012
Commits on Apr 2, 2012
 1. @finscn

  update doubleTap

  finscn committed Apr 2, 2012
 2. @finscn

  update scroll

  finscn committed Apr 2, 2012
Commits on Apr 1, 2012
 1. @finscn

  update two scroll

  finscn committed Apr 1, 2012
 2. @finscn

  update tap

  finscn committed Apr 1, 2012
 3. @finscn

  update twotaps ---> two tap

  finscn committed Apr 1, 2012
 4. @finscn

  update two fingers tap

  finscn committed Apr 1, 2012
 5. @finscn

  update two fingers tap

  finscn committed Apr 1, 2012
 6. @finscn

  update two taps

  finscn committed Apr 1, 2012
Commits on Mar 31, 2012
 1. @finscn

  add two fingers tap

  finscn committed Mar 31, 2012
 2. @finscn

  update code

  finscn committed Mar 31, 2012
 3. @finscn

  update code

  finscn committed Mar 31, 2012
 4. @finscn

  update double tap

  finscn committed Mar 31, 2012
 5. @finscn

  add double tap

  finscn committed Mar 31, 2012
 6. @finscn

  add double tap

  finscn committed Mar 31, 2012
 7. @finscn

  update README

  finscn committed Mar 31, 2012
 8. @finscn

  update tap

  finscn committed Mar 31, 2012
 9. @finscn

  update readme

  finscn committed Mar 31, 2012
 10. @finscn

  update

  finscn committed Mar 31, 2012
 11. @finscn

  update

  finscn committed Mar 31, 2012
 12. @finscn

  update readme

  finscn committed Mar 31, 2012
 13. @finscn

  update

  finscn committed Mar 31, 2012
 14. @finscn

  update tap demo

  finscn committed Mar 31, 2012
 15. @finscn

  update read me.md

  finscn committed Mar 31, 2012
 16. @finscn

  update readme

  finscn committed Mar 31, 2012
 17. @finscn

  update readme

  finscn committed Mar 31, 2012
 18. @finscn

  Update README.md

  finscn committed Mar 31, 2012
 19. @finscn

  first commit code

  finscn committed Mar 31, 2012
 20. @finscn

  a test

  finscn committed Mar 31, 2012
 21. @finscn

  first commit

  finscn committed Mar 31, 2012