Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
X36OSY - Producenti a konzumenti - procesy
C++
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.gitignore
Makefile
Semestralni uloha X36OSY 2007.pdf
main.cpp
readme.html

readme.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
	<title>Semestrální úloha X36OSY 2007</title>
</head>
<body>
 <center><h1>Semestrální úloha X36OSY 2007</h1></center>
	<center>Téma úlohy: Producenti a konzumenti</center>
 <center>Vypracoval: Tomas Horacek <horact1@fel.cvut.cz></center>
 <br />
 <center>6. ročník, obor Výpočetní technika, K336 FEL ČVUT,<br />
 Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 </center>
 
	<h2>Zadání úlohy</h2>
	<p>
		Mějme <i>m</i> producentů a <i>n</i> konzumentů. 
		Každý producent má svojí frontu o kapacitě <i>k</i> položek, 
		do které v náhodných intervalech zapisuje pokud je v ní volno, jinak se zablokuje a čeká.
		Položky ve frontách obsahují číslo producenta a pořadové číslo, ve kterém byly zapsány do fronty.
		Konzumenti v náhodných intervalech čtou položky z front. Každý konzument musí přečíst všechny
		položky od všech producentů, tzn. že položky se mohou odstranit z front až
		po přečtení všemi konzumenty.
	</p>
	
	
	<p><b>Vstup:</b> Producenti a konzumenti jsou reprezentováni vlákny/procesy a náhodně generují/čtou položky.</p>
	<p><b>Výstup:</b> Informace o tom, jak se mění obsah jednotlivých front a informace v jakém stavu se producenti a konzument nacházejí.</p>
	
 <h2>Analýza úlohy</h2>
 
 
 
 <h2>Řešení úlohy pomocí vláken</h2>
 
 <p>Reseni je za pomoci mutexu, pseoudokod popisujici algoritmus je zde:</p>
 
 <code><pre>
  def my_producent():
    for cislo_prvku in range(LIMIT_PRVKU):
      while je_fronta_plna():
        pockej_na_uvolneni_prvku()

      zamkni_frontu()
      pridej_prvek_do_fronty()
      odemkni_frontu()

      pockej_nahodnou_dobu()

    ukonci_vlakno()
 </pre></code>
 <code><pre>
  def konzument():
    while True:
      pockej_nahodnou_dobu()

      ukonci_cteni = True
      for producent in range(M_PRODUCENTU):
        zamkni_frontu()
        if not fornta_je_prazdna():
          prvek = fronta[producent].front()

          if prvek.poradove_cislo != poradova_cisla_poslednich_prectenych_prveku[producent]:
            prvek.pocet_precteni++

            if prvek.pocet_precteni == N_KONZUMENTU:
              fronta[producent].pop()
              delete prvek;
              zavolej_uvolneni_prvku()

            poradova_cisla_poslednich_prectenych_prveku[producent] = prvek.poradove_cislo
        odemkni_frontu()

        if ukonci_cteni:
          ukonci_cteni = poradova_cisla_poslednich_prectenych_prveku[producent] == (LIMIT_PRVKU - 1)

      if ukonci_cteni:
        ukonci_vlakno()
 </pre></code>

 <h2>Řešení úlohy pomocí procesů</h2>
 
 
 
 <p>
  Řešení je implementována jako <em>N</em> + <em>M</em> + 1 procesů. Prvni proces vytvory producenty
  a konzumenty a ceka na jejich ukonceni. Fronty producentů (sdílená data) jsou uloženy v jednom segmentu
  sdílené paměti a jsou přístupné po volání <code>child_init()</code> přes ukazatel na pole
  <code>fronty</code>. Přístup ke frontám je řízen dvěma sadami semaforu (každá sada má velikost <em>M</em>),
  první sada urcuje, zda se da s frontou manipulovat, druhá, zda se dá do fronty přidávat.
  Sdílené prostredky alokoje a dealokuje první proces.
 </p>
 
 <p>
  Signály SIGQUIT, SIGINT, SIGHUP a SIGTERM jsou odchyceny a dealokace sdílených prostredků probíhá
  správně i při jejich vyvolání.
 </p>
 
 
 <h2>Závěr</h2> 
 
 Uloha mi pomohla prakticky vyzkouset tvoreni vlaken, jejich synchronizaci pomoci vlaken
 a take vytvareni procesu, sdilene pameti a obsluhu semaforu.

 <h2>Literatura</h2>
 
 <ol>
  <li>Slides ze cviceni</li>
  <li>Priklady ze cviceni</li>
  <li>manualove stranky</li>
  <li><a href="http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/glibc-manual-0.02/library_21.html" title="The GNU C Library - Signal Handling">The GNU C Library - Signal Handling</a></li>
  <li><a href="http://www.cplusplus.com/reference/stl/queue/queue.html" title="queue::queue - C++ Reference">queue::queue - C++ Reference</a></li>
 </ol>
 
</body>
</html>
Something went wrong with that request. Please try again.