Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
122 lines (92 sloc) 4.46 KB

Heureka 'Ověřeno zákazníky' API Dokumentace

Dokumentace pro API služby Heureka Ověřeno zákazníky.

Poznámka: Toto je technický popis API pro vývojáře klientských knihoven pro jiné programovací jazyky než je PHP. Hotová klientská knihovna pro PHP je k dispozici zde.

Základní popis

Pro zaznamenání objednávky z vašeho e-shopu do služby Ověřeno zákazníky je třeba provést HTTP POST request s JSON-serializovanými daty o provedené objednávce na URL adresu našeho API.

Formát URL

URL požadavku má následující formát: https://api.heureka.[TLD]/shop-certification/v2/[ACTION]

Pozor: K dispozici jsou dvě URL adresy API služby Ověřeno zákazníky - jedna pro českou Heureku a druhá pro slovenskou. Liší se pouze rozdílnou doménou prvního řádu (cz/sk) v URL adrese API: https://api.heureka.cz / https://api.heureka.sk

Ujistěte se, že používáte správnou URL jinak API pošle odpověď, že zadaný API klíč je nevalidní, protože API klíče jsou rozdílné pro českou a slovenskou Heureku.

V současné době API podporuje pouze jednu [ACTION] což je order/log (uložení objednávky).

[TLD] je buď cz nebo sk v závislosti na tom jestli chcete zaznamenat objednávku na české nebo slovenské Heurece.

Popis předávaných dat

Pro úspěšné zaznamenání dat o objednávce na straně Heureky je zapotřebí předat všechna vyžadovaná data. Volitelně můžete předávat i data o objednaných produktech a ID objednávky. Tyto data je následně třeba serializovat do formátu JSON a poslat je spolu s HTTP POST požadavkem na URL našeho API.

Toto jsou podporovaná data, která API služba umí zpracovat:

Pole Typ Vyžadováno Poznámka
apiKey string ano API klíč získáte po přihlášení v e-shop administraci
email string ano e-mail zákazníka, který provedl objednávku
orderId int ne unikátní identifikátor objednávky ve vašem e-shopu
productItemIds array ne ITEM_ID produktů které předáváte v XML feedu

Příklad

Následující URL je použita pro zaznamenání objednávky na straně Heureky (CZ heureka): https://api.heureka.cz/shop-certification/v2/order/log

JSON-serializovaná data, která je nutné poslat společně s POST požadavkem musí mít tuto formu:

{
 "apiKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "email": "test@test.hu",
 "orderId": 12345,
 "productItemIds": [
  "ITEM01",
  "ITEM02",
  "ITEM03"
 ]
}

Pokud vše proběhne v pořádku a HTTP POST je úspěšný, API pošle zpět tuto odpověď:

{
  "code": 200,
  "message": "ok"
}

To znamená, že na straně Heureky došlo k úspěšnému zaznamenání objednávky.

Časté problémy

API odpověď:

{
  "code": 400,
  "message": "bad-request",
  "description": "There is a problem with your request. Please see the documentation for details."
}

Možné řešení: Ujistěte se, že zasílaný JSON payload je validní JSON.

API odpověď:

{
  "code": 401,
  "message": "unauthorized",
  "description": "Unknown API key \"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\"."
}

Možné řešení: Ujistěte se, že používáte správný API klíč. Česká a slovenská Heureka používá pro službu Ověřeno zákazníky rozdílné API klíče.

API odpověď:

{
  "code": 415,
  "message": "unsupported-media-type",
  "description": "This service accepts data only in the \"application/json\" format with UTF-8 charset. Please use Content-Type header with \"application/json\" or \"application/json;charset=utf-8\" to send the data. See the documentation for details."
}

Možné řešení: Ujistěte se, že zaslaný HTTP POST request obsahuje v hlavičce HTTP requestu pole Content-type s hodnotou application/json nebo application/json;charset=utf-8.

Poznámka

Pokud budete mít s implementací problémy, nebo dostanete jako odpověď jinou chybu než zde popsanou neváhejte kontaktovat podporu na e-mailu podpora@heureka.cz.